DOI: https://doi.org/10.37555/.15.2019.185031

The results of the desert-candles introduction in the Dendrological park «Askania-Nova»

Oleksandr Belhorodskyi

Abstract


Aim. Desert-candles belong to one of the most original and interesting objects for the landscaping but they are not used enough in the south steppe region of Ukraine. Therefore, the article aimed at conducting the introduced study and evaluating prospects for flowering of the following three Asian species of this genus — Eremurus himalaicus Baker, E. stenophyllus (Boiss. et Buhse) Baker, E. olgae Regel. Materials and Methods. Seasonal rhythmic was studied by the traditional method of phenological observations, using the classification of V. M. Golubiev; morphological features — according to the developments of A. A. Fedorov with co-authors; decorative qualities — by a scale of Ye. M. Yegorova; seed productivity — by A. M. Shmaraieva with co-authors; the success of the introduction — according to the method of V. V. Bakanova. Results. To evaluate the success of the introduction of Eremours species in the south steppe region, the following indicators had been analyzed: development of vegetative organs, regularity of flowering and fruiting, seed productivity, winter and drought resistance, ability to self-dispersal. As a result, they relate to plants that are resistant to local conditions, with a 6-point rating by the 7-point scale of V. V. Bakanova, because mass dispersal is unusual for them. Conclusions. The success of the experimental species introduction is estimated to be high. They have considerable potential for use in flower growing and landscaping in the southern region of Ukraine.


Keywords


Eremurus Bieb.; introductory test; the south steppe of Ukraine; seasonal rhythmics; seed productivity.

References


Akhmetova, M. A. (1993). Yntroduktsyia kazakhstanskykh vydov roda Eremurus Bieb. v predhoria Zaylyiskoho Alatau : avtoref. dyss. na soyskanye uchenoi stepeny kand. byol. nauk. Alma-Ata (in Russian).

Bakanova, V. V. (1984). Tsvetochno-dekoratyvnыe mnoholetnyky otkrыtoho hrunta. Kyev : Naukova dumka (in Russian).

Ehorova, E. M. (1977). Dykorastushchye dekoratyvnыe rastenyia Sakhalyna y Kuryl. Moskva (in Russian).

Fedorov, Al. A., Artiushenko, Z. T. (1979). Atlas opysatelnoi morfolohyy vыsshykh rastenyi. Sotsvetye. Lenynhrad : Nauka (in Russian).

Fedorov, Al. A., Kyrpychnykov, M. E., Artiushenko, Z. T. (1962). Atlas opysatelnoi morfolohyy vыsshykh rastenyi. Stebel. Koren. Lenynhrad : Yz-vo AN SSSR (in Russian).

Holubev, V. N. (1965). Эkoloho-byolohycheskye osobennosty travianystыkh rastenyi y rastytelnыkh soobshchestv lesostepy. Moskva (in Russian).

Karpysonova, R. A. (1972). Metodyka fenolohycheskykh nabliudenyi za travianystыmy mnoholetnykamy v otdele florы SSSR HBS AN SSSR. Metodyka fenolohycheskykh nabliudenyi v botanycheskykh sadakh SSSR : sbornyk statei. Moskva : Yzd-vo HBS AN SSSR (in Russian).

Khokhriakov, A. P. (1965). Эremurusы y ykh kultura. Moskva : Nauka (in Russian).

Mabberley, D.J. (2017). The Plant-book. A Portable Dictionary of of Plants, their Classification and Uses by David J. Mabberley. 417–419.

Matthews, W. A. (1986): Eremurus. Flora of Turkey and the East Aegean Island. Vol. 8: 86–87.

Metodyka fenolohycheskykh nabliudenyi v botanycheskykh sadakh SSSR (1979). Moskva : HBS AN SSSR (in Russian).

Naderi Safar, K., Kazempour Osaloo, S. (2008). Molecular phylogeny of the genus Eremurus (Asphodelaceae) based on cpDNA trnL-F sequences. Proceedings of 15th National and 3rd International Conference of Biology. p. 37.

Naderi Safar, K., Kazempour Osaloo, S. & Zarrei, M. (2009): Phylogeny of the genus Eremurus (Asphodelaceae) based on morphological characters in the Flora Iranica area. Iran. J. Bot. 15(1): 27–35.

Naderi Safar, K., Kazempour Osaloo, S. Assadib, M., S., Zarrei, M., Khoshsokhan, М. (2014). Phylogenetic analysis of Eremurus, Asphodelus, and Asphodeline (Xanthorrhoeaceae-Asphodeloideae) inferred from plastid trnL-F and nrDNA ITS sequences./ Biochemical Systematics and Ecology 56, 32–39.

Nekrasov, V. Y. (1980). Aktualnыe voprosы razvytyia teoryy akklymatyzatsyy rastenyi. Moskva : Nauka (in Russian).

Petrenko, Z. A. (2016). Vyvchyty sezonnu dynamiku rozvytku nadzemnykh ta pidzemnykh orhaniv novykh introdukovanykh vydiv rodiv Eremurus Bieb., Hyacinthus L., Lilium L., Allium L. Zvit pro NDR za zavdanniam 3. «Rozrobyty naukovi osnovy zberezhennia, optymizatsii ta ratsionalnoho vykorystannia fitohenofondu dendroparku «Askaniia-Nova» laboratorii dendrolohichnoho parku za 2016 r. Askaniia-Nova (in Ukrainian).

Shestachenko, H. N., Falkova, T. F. (1974). Metodycheskye rekomendatsyy po otsenke zasukhoustoichyvosty rastenyi, prymeniaemыkh dlia skalnыkh sadov v subarydnыkh uslovyiakh. Yalta : B. y. (in Russian).

Shmaraeva, A. N., Shyshlova, Zh. N., Fediaeva, V. V. (2014.). Opыt yntroduktsyy redkoho vyda Rostovskoi oblasty эremurusa zamechatelnoho (Eremurus spectabilis Bieb.) v botanycheskom sadu Yuzhnoho federalnoho unyversyteta. Nauchnыe vedomosty. Seryia estestvennыe nauky. 10 (181). 27. 48–51 (in Russian).

Slepchenko, L. A. (1998). Introduktsiia dekoratyvnykh travianystykh roslyn ta vyvchennia rytmiv rostu i rozvytku naibilsh dekoratyvnykh bahatorichnykiv. Zvit pro NDR monitorynh, zberezhennia ta zbahachennia bioriznomanittia ekosystem biosfernoho zapovidnyka «Askaniia-Nova» i yoho rehionu (promizhnyi) za 1998 r. Askaniia-Nova (in Ukrainian).

Sokolov, S. Ya. (1957). Sovremennoe sostoianye teoryy akklymatyzatsyy y yntroduktsyy rastenyi. Yntroduktsyia rastenyi y zelenoe stroytelstvo. 6, 5. 9–32 (in Russian).

Wendelbo, P. (1982). Asphodeloideae: Asphodelus, Asphodeline & Eremerus. In. Flora Iranica no. 151: 3–31.

Wendelbo, P. & Furse, P. (1969). Eremurus of South West Asia. Lily Year Book 32: 56–69.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.