(1)
KorshŃ–kov I. I.; Petrushkevych, Y. M.; Shevchuk, N. Y. Expansion of Tree and Shrub Plant Species into Undisturbed Steppe Phytocenoses. JNAPS 2021, 160-165.