ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ CARYOPHYLLACEAE JUSS. ПІВДЕННО-БУЗЬКОГО ЕНДЕМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Authors

  • Л. Гончарук

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173137

Abstract

Висвітлено історію вивчення рідкісних та зникаючих представників родини Caryophyllaceae Juss. південно-бузького ендемічного комплексу, виділено основні етапи та напрями досліджень, а також перспективи подальшого вивчення цих видів та їхнього збереження в умовах in situ та ex situ.

 

References

Алехин А. А., Комир З. В. Интродукция редких рас-

тений в условиях Ботанического сада Харьковского

национального университета им. В. Н. Каразина //

Ботанические сады: состояние и перспективы со-

хранения, изучения, использования биологического

разнообразия растительного мира: Тез. докл. Между-

нар. науч. конф. — Минск: УИЦ БГПУ. — 2002. —

С. 4–6.

Андржиевский А. Исчесление растений Подольской

губернии и смежных с нею мест / А. Андржиев-

ский. — Киев: Университет. типограф., 1860. — 51 с.

Антонюк Н. Є. Рідкісні рослини флори Укра-

їни в культурі / Н. Є. Антонюк, Р. М. Бородіна,

В. Г. Собко, Л. С. Скворцова. — К.: Наук. думка,

— С. 152–169.

Аркушина Г. Ф. Уточнений список раритетних

судинних рослин урбанофлори Кіровограда // Про-

блеми збереження, відновлення та збагачення біоріз-

номанітності в умовах антропогенно зміненого серед-

овища: Матер. міжнар. наук. конф.,16–19 травня

— Кривий Ріг. — 2005. — С. 68–69.

Аркушина Г. Ф. Раритетні судинні рослини в урба-

нофлорі Кіровограда / Г. Ф. Аркушина, О. М. Попо-

ва // Вісник Одеського національного університету.

Том. 7. Вип. 1. — 2002. — С. 27–30.

Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения

(По страницам Красной книги ССС Р) / В. И. Ар-

тамонов. Кн. 1. — М.: Агропромиздат, 1989. —

С. 144–154.

Артамонов В. Національний природний парк «Бузь-

кий Гард» / В. Артамонов, О. Деркач, Г. Коломієць:

Жива Україна, — 2010. — С. 3–4, 15–16.

Бармак І. М. Стан модельних популяцій Dianthus hypanicus

Andrz. (Caryophyllaceae) на Кіровоградщині

/ І. М. Бармак // Укр. ботан. журн. — 2006. — 63,

№ 5. — С. 694–698.

Березкіна В. І., Меньшова В. О. Інтродукція рід-

кісних рослин в умовах ботанічного саду ім. акад.

О. В. Фоміна // Рослинний світ у Червоній книзі

України: впровадження Глобальної стратегії збере-

ження рослин: Матер. міжнар. конф., 11–15 жовтня

р. — К.: Альтепрес, 2010. — С. 240–241.

Березкіна В. І., Меньшова В. О. Інтродукція рід-

кісних трав’янистих рослин в ботанічному саду

ім. акад. О. В. Фоміна // Інтродукція та збере-

ження рослинного різноманіття: Вісник Київсько-

го національного університету імені Тараса Шев-

ченка. — 29/2011 р. — К.: Київський університет,

— С 12–15.

Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна. Каталог

рослин. — Природно заповідні території України.

Рослинний світ. Вип. 7. — Київ: Фітосоціоцентр,

— С. 89–90.

Воронова С. М. Раритетний фітогенофонд судинних

рослин Єланецько-Інгульського межиріччя Інгулець-

кого флористичного району в межах Українського

кристалічного щита // Актуальні проблеми ботаніки,

екології та біотехнології: Матер. між нар. конф. мо-

лодих учених-ботаніків, 27–30 вересня, 2006 р. —

Київ: Фітосоціоцентр, 2006. — С. 45–46.

Гапоненко М. Б., Собко В. Г . Теоретичні передумови

і практичні заходи створення науково-дослідної ді-

лянки «Рідкісні рослини України» Національного

ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України //

Проблеми збереження, відновлення та збагачення

біорізноманітності в умовах антропогенно змінено-

го середовища: Матер. міжнар. наук. конф.,16–19

травня 2005. — Кривий Ріг. — 2005. — С. 25–27.

Гринь Ф. О. Новий вид мерингії р. Південного

Бугу / Ф. О. Гринь, М. В. Клоков // Бот. ж. АН

УРСР, 1951. — С. 4–7.

Деревенко Т. О. Рідкісні види флори Карпат у Бо-

танічному саду Чернівецького національного уні-

верситету і перспективи їх відновлення in situ /

Т. О. Деревенко // Вісті Біосферного заповідника

«Асканія-Нова». — Том 11, 2009. — С. 116–120.

Дідух Я. П. Dianthus hypanicus Andrz. — Гвоздика

бузька / Я. П. Дідух, М. М. Федорончук, Р. І . Бур-

да // Екофлора України. — Т. III. — К.: Фітосоціо-

центр, 2002. — С. 426–427.

Єремко І. О. Флористичні особливості фрагментів

степу середньої течії р. Інгула / І. О. Єремко // Укр.

бот. журн. — 1995. — 52, № 4. — С. 461–465.

Зиман С. Н. Жизненные формы в семействе Caryophyllaceae

флоры Украины / С. Н. Зиман // Нов.

сист. высш. и низш. раст. 1976. — С. 133–150.

Зубцова Е. А. Влияние сроков хранении на прораста-

ние семян Dianthus hypanicus Andrz. // Біологія: від

молекули до біосфери: Матер. III Міжнар. конф. мо-

лодих науковців, 18–21 листопада 2008 р. — Харків:

СПД ФО Михайлов Г. Г ., 2008. — С. 276–277.

Каталог растений Центрального ботанического сада

им. Н. Н. Гришко. Справочное пособие / Под об-

щей редакцией Н. А. Кохно. — К.: Наукова думка,

— С. 165, 171.

Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і

національних природних парків України. Фітогене-

тичний фонд, мітогенетичний фонд, фітоценотичний

фонд / Під наук. ред. д. б.н. С. Ю . Поповича. — К.:

Фітосоціологічний центр, 2002. — С. 56–57, 112.

Клеопов Ю. Д. Огляд представників р. Dianthus

України й сумежних місцевостей / Ю. Д . Клео-

пов // Вісн. Київ. ботан. саду. — 1932. — Вип. 14. —

С. 123–126.

Клеопов Ю. Д. До систематики і географії Caryophyllaceae

СРСР / Ю. Д . Клеопов // Журн. Інст. бот.

АН УРСР. — 1936. — Т. 17, № 9. — С. 91–126.

Клоков М. В. Современное состояние изучения укра-

инских гвоздичних / М. В. Клоков // Новости сист.

высш. и низш. раст. — К.: Наук. Думка, 1947. —

С. 7–67.

Комаров В. Л. Введение к флорам Китая и Мон-

голии / В. Л . Комаров // Acta Horti Petrop. —

— 29, № 1–2. — С. 179–388.

Котов М. І. Род Гвоздика — Dianthus L. / М. І . Ко-

тов // Флора УРСР. — К.: Вид-во АН УРСР,

— Том 4. — С. 397–660.

Красная книга ССС Р: Редкие и находящиеся

под угрозой исчезновения виды животных и рас-

тений / під ред. А. М. Бородин. — 1984. —

Том 2. — 139–143.

Крицька Л. І. Типіфікація видів судинних рослин,

описаних з України: родина Caryophyllaceae Juss.

(підродина Silenoideae A. Br.) / Л. І . Крицька,

М. М. Федорончук, О. М. Царенко, М. В. Ше-

вера // Укр. ботан. журн. — 1999. — 56, № 4. —

С. 402–410.

Минина Н. Н. Начальные этапы онтогенеза гвоздики

уральской Dianthus uralensis Korsch. (Гвоздичные —

Caryophyllaceae) // Вивчення онтогенезу рослин

природних та культурних флор у ботанічних закла-

дах Євразії: Матер. Х міжнар. наук. конф. — Умань:

Уманське ВПП, 1988. — С. 99–100.

Мороз І. І. Гвоздики природної флори України і мож-

ливості використання їх в озелененні / І. І . Мороз //

Використання та збагачення рослинних ресурсів Укра-

їни. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 14–20.

Мороз И. И. Гвоздичные природной флоры для де-

коративного садоводства / И. И. Мороз. — Киев:

Наук. думка, 1983. — 150 с.

Назарова Н. О. Гвоздика / Н. О. Назарова,

А. В. Пількевич, Р. Б. Польщак, О. І. Чуйковська,

Л. Г . Шевченко // Сорти квіткових і декоратив-

них культур. — Видавництво «Урожай», 1986. —

С. 50–55.

Новосад К. В. Раритетний фітофонд гранітно-степо-

вого Побужжя та проблеми збереження його в умовах

зростаючої антропопресії // Молодь і поступ біо-

логії: V Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів.

–15 травня 2009 р. — Львів. — Том 1, 2009. —

С. 23–24.

Новосад К. В. Проблеми збереження раритетних

видів судинних рослин в умовах прогресуючої антро-

попресії (на прикладі зони впливу Ташлицької ГАЕС

південноукраїнського енергокомплексу) // Сучасні

проблеми природничих наук: Матер. IV Всеукраїнс.

студен. наук. конф., присвяченої здобуткам наукових

досліджень у галузі природничих наук 22–23 квітня

р. — Ніжин: 2009. — С. 99–100.

Новосад В. В. Червона книга України. Рослинний

світ / В. В. Новосад, Л. І . Крицька, О. Ф. Щерба-

кова, В. Г. Собко, Т. Л. Андрієнко. — К.: Глобалкон-

салтинг, 2009. — С. 386–405.

Пачоский И. К. Основные черты развития флоры

юго-западной Росии / И. К. Пачоский // Записки

Новоросс. общ-ва естествоисп. — 1910. — Т. 34. —

С. 72–331.

Пачоский И. К. Описание растительности

Херсонской губернии / И. К. Пачоский // За-

писки Новоросс. общ-ва естествоисп. — 1917. —

С. 291–324.

Петрунь Н. В., Голокоза А. В. Можливості збере-

ження Dianthus hypanicus Andrz. при культивуванні

в умовах Ботанічного саду ОНУ // Біорізноманіт-

ність флори: проблеми збереження і раціонального

використання. Репродуктивна здатність рослин як

основа їх збереження і поширення в Україні: Ма-

тер. міжнар. наук. конфер. присвяченої 150-річчю

Ботанічного саду Львівського національного універ-

ситету ім. І. Франка і Сесії ради ботанічних садів

України, 27–29 квітня 2004 р. — Львів, 2004. — С.

–114.

Прядко О. І. Dianthus hypanicus Andrz. (Caryophyllaceae

Juss.) в Україні / О. І . Прядко, Т. Л . Андрі-

єнко, Л. І . Крицька // Укр. ботан. журн. — 1999. —

Том. 56, № 3. — С. 310–313.

Редкие исчезающие виды прир

одной флоры ССС Р,

культивируемые в Ботанических садах и других

интродукционных центрах страны. — М.: Наука,

— С. 89, 91.

Рогович А. Обозрение семенных и высших споровых

растений, входящих в состав флоры губерний Ки-

евского учебного округа: Волынской, Подольской,

Киевской, Черниговской и Полтавской / А. Рого-

вич // Университетские известия. Киев. — 1869. —

С. 6–11.

Синиця Г. В. Історія наукових досліджень рідкісних і

зникаючих видів рослин Західного Поділля // Ма-

теріали Всеукр. наук. конф. «Інтродукція і аклімати-

зація рослин на Волино-Поділлі», Тернопіль, 16–18

червня 1999 р. — Тернопіль, 1999. — С. 105–111.

Собко В. Г. Ендемічні та реліктові елементи флори

гранітних відслонень Придніпровської височини /

В. Г . Собко // Укр. ботан. журн. — 1972. — Т. 29,

№ 5. — С. 624–630.

Собко В. Г. Стежинами Червоної книги / В. Г . Соб-

ко. — Київ: Урожай, 1993. — С. 57–59.

Собко В. Г. Науки заповітне зілля / В. Г . Собко. —

Київ: Фітосоціоцентр, 2005. — С. 102–103, 240,

–329.

Соломаха В. А., Адаптивні особливості південно-

бузьких ендемів Dianthus hypanicus Andrz. та

Moehringia hypanica Grynj et Klok. / В. А. Солома-

ха, Г. В. Драбинюк, Т. С. Вініченко, І. І. Мойсієнко,

О. М. Деркач // Український фітоценологічний збір-

ник. — Київ, 2006. — Сер. С, вип.24. — С. 70–86.

Тахтаджян А. Л. Жизнь растений в шести то-

мах / А. Л . Тахтаджян. — М. Просвещение, 1980. —

Т. 5. — С. 367–371.

Федорончук М. М. Аналіз ендемізму Caryophyllaceae

Juss. флори України / М. М. Федорончук // Укр.

ботан. журн. — 2009. — Т. 66, № 4. — С. 541–549.

Федорончук М. М. Види гвоздичних (Caryophyllaceae

Juss.) як перспективні декоративні росли-

ни / М. М. Федорончук // Інтродукція рослин. —

— № 2. — С. 65–68.

Федорончук М. М. Основні центри походження,

філогенетичні зв’язки та історія розвитку Caryophyllaceae

на території Східної Європи (на прикладі по-

ширення окремих родів) / М. М. Федорончук //

Чорноморськ. бот. ж. — 2007. — Т. 3, № 1. —

С. 65–76.

Федорончук М. М. Особливості будови пилкових

зерен видів (Caryophyllaceae Juss.) та їх значення

для цілей систематики / М. М. Федорончук // Укр.

ботан. журн. — 2005. — Т. 62, № 4. — С. 531–537.

Федорончук М. М. Рід Dianthus флори України /

М. М. Федорончук // Укр. ботан. журн. — 1998. —

Т. 55, № 5. — С. 519–523.

Федорончук М. М. Silene L. Sensu lato в Україні

Silene sensu stricto (Caryophyllaceae) / М. М. Фе-

дорончук // Укр. ботан. журн. — 1997. — Т. 54,

№ 6. — С. 557–564.

Федорончук М. М. Типіфікація видів судинних рос-

лин, описаних в Україні / М. М. Федорончук // Укр.

ботан. журн. — 1999. — Т. 56, № 2, 4. — С. 150–

, 402–410.

Цвелев Н. Н. О родах трибы Смолевковых (Sileneae

DC., Caryophyllaceae) в Восточной Европе /

Н. Н. Цвелев // Новости сист. высш. раст. — Л.:

Наука, Ленингр. Отд-ние, 2001. — Т. 33. —

С. 90–113.

Цвелев Н. Н. Род Зоречка — Atocion Adans. /

Н. Н. Цвелев // Флора Вост. Европы. — М. —

С-Пб: Товарищ. науч. изданий КМК, 2004 а. —

Т. 11. — С. 215–216.

Шишкин Б. К. Гвоздичные — Caryophyllaceae

Juss. / Б. К. Шишкин // Флора ССС Р. Т. 6. —

М.; Л.: Изд-во АН ССС Р, 1936. —– С. 386–870,

–900.

Шмальгаузен И. Ф. Флора юго-западной России,

т. е. губерний: Киевской, Волынской, Подольской,

Полтавской, Черниговской и смежных местностей.

Руководство для определения семенных и высших

споровых растений / И. Ф. Шмальгаузен. — Киев,

— С. 79.

Щербакова О. Ф. Біоморфологічні та популяційні

особливості Dianthus hypanicus Andrz. в Кодимо —

Єланецькому Побужжі / О.Ф Щербакова // Укр.

ботан. журн. — 2008. — Т. 65, № 4. — С. 552–563.

Щербакова О. Ф., Новосад В. В., Крицька Л. І . Ра-

ритетний флорофонд Кодимо-Єланецького Побужжя

та проблеми його збереження шляхом репатріації та

ре інтродукції // Інтродукція рослин, збереження

та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і

дендропарках: Матер. міжнар. наук. конфер. при-

свяченої 75-річчю заснування Національного бота-

нічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, 15–17

вересня 2010 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2010. — С.

–351.

Щербакова О. Ф., Новосад В. В., Крицька Л. І. Ра-

ритетний флорофонд Кодимо-Єланецького Побужжя

(ЧКУ, 2009): популяційні та флоросозологічні аспек-

ти // Рослинний світ у Червоній книзі України: впро-

вадження Глобальної стратегії збереження рослин:

Матер. міжнар. конф., 11–15 жовтня 2010 р. — К.:

Альтепрес, 2010. — С. 210–214.

Catalogus Herbarii Andrzciowsciani. — 1841. A. —

P. 3.

Downloads

Issue

Section

Статті