ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ВИДІВ РОДУ SALIX L. В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Authors

  • Л. Іщук

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173140

Abstract

На основі аналізу літературних джерел і гербарних матеріалів проаналізовано історію вивчення видів роду Salix L. в Україні. На сьогодні в Україні росте 43 види і 11 гібридів верб, в тому числі 25 автохтонних видів, віднесених
до 20 секцій. Подальшого поглибленого вивчення на популяційному рівні потребують S. alpina Scop., S. herbacea L., S. lapponum L., S. myrtilloides L., S. retusa L., S. starkeana L., занесені до Червоної книги України. Необхідно
також вивчити особливості розмноження і вирощування цих видів у культурі. Слід звернути увагу на енергетичні та фармацевтичні властивості автохтонних верб та дослідити можливості створення з них промислових плантацій.

References

Анненков Н. И. Ботанический словарь / Н. И. Ан-

ненков. — Москва, 1859. — 306 с.

Ассортимент ив Царициного сада // Уманское

училище земледелия и садоводства на Киевской

сельскохозяйственной и промышленной выставке

в 1897 году: Объяснительный каталог экспонатов

училища. — К., 1897. — С. 145–146.

Барна М. М. Репродуктивна біологія видів і гібри-

дів родини вербових (Salicaceae Mirb.): автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук: спец.

00.05 «Ботаніка» / М. М. Барна — Тернопіль,

— 292 с.

Брадіс Є. М. Salix L. / Є. М. Бадіс // Визначник

рослин України / за ред. Д. К. Зерова. — К.: Урожай,

— С. 186–193.

Голуб Н. П. Декоративні рослини Уманського дер-

жавного аграрного університету. Дерева, кущі.

Ліани / Н. П. Голуб, Л. П. Іщук, Ю. А. Велич-

ко. — Умань: «ВІЗАВІ» (СПД Сочінський). —

— 207 с.

Горелов А. М. Боиэкологические особенности не-

которых видов рода Salix L. в условиях техногенной

среды: дис. … канд. биол. наук: 03.00.01 / Горелов

Александр Михалыч. — К., 1995. — 155 с.

Горeлов О. М. Родина Salicaceae Mirbel /

О. М. Горeлов // Дендрофлора України. Дикорослі

й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Части-

на І. Довідник / За ред. М. А. Кохна. — К.: Фітосо-

ціоцентр, 2002. — С. 336–379.

Крічфалушій В. В. Види роду Salix L. в Україн-

ських Карпатах / В. В. Крічфалушій // Укр. ботан.

журн. — 1982. — Т. 39, № 2. — С. 52–56.

Кругляк Ю. М. Біоекологічні особливості видів,

форм та гібридів кущових верб (Salix L.) в умовах

Правобережного Лісостепу України: автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук спец.:

00.05 — «Ботаніка» / Ю. М. Кругляк — К.,

— 19 с.

Назаров М. И. (Salicaceae Lindl.) Ивовые /

М. И. Назаров // Флора СССР. — М., 1936. —

Т. 5. — С.24–216, 707–713.

Назаров М. І. Вербові (Salicaceae Lindl.) / М. І. На-

заров, М. І. Котов, П. І. Гержедовіч, Є. М. Брадіс //

Флора УРСР. — М., 1952. — Т. 4. — С. 17–86.

Поггенполь В. А. Фенологічні спостереження, прова-

джені протягом 22 років (з 1886 по 1907) в Умані на

Київщині / В. А. Поггенполь // Журн. геол-геогр.

циклу ВУАН. — 1933. 4 (8). — С. 85–96.

Рогович А. С. Обозрение семенных и высших спо-

ровых растений, входящих в состав флоры губерний

Киевского учебного округа: Волынской, Подольской,

Киевской, Черниговской и Полтавской / А. С. Рого-

вич. — Киев, 1869. — 308 с.

Скворцов А. К. Ивы СССР / А. К. Скворцов. — М.:

Наука, 1968. — 262 с.

Скворцов А. К. Salix L. / А. К. Скворцов //

Ареалы деревьев и кустарников СССР / под ред.

С. Я. Соколова. — Л.: Наука, 1977. — Т. 1. — С.

–76.

Скворцов А. К. Salix L. / А. К. Скворцов // Опре-

делитель высших растений Украины. — К.: Наук.

думка, 1987. — С. 130–133.

Скворцов А. К. Salix L. / А. К. Скворцов // Фло-

ра европейской части СССР. — Л.: Наука, 1981. —

Т. 5. — С. 10–33.

Скворцов А. К. Salix purpurea L. и родственные

ей виды / А. К. Скворцов // Новости системати-

ки высших растений. — М. — Л.: Наука, 1966. —

С. 48–66.

Фучило Я. Д. Біологічні та технологічні основи

плантаційного лісовирощування / Я. Д. Фучило,

М. І. Ониськів, М. В. Сбитна. — К.: ННЦ ІАЕ,

— 394 с.

Фучило Я. Д. Верби України (біологія, еколо-

гія, використання): монографія / Я. Д. Фучило,

М. В. Сбитна. — К.: Логос, 2009. — 200 с.

Червона книга України. Рослинний світ. — К.: Глобал-

консалтинг, 2009. — C. 583–588.

Шанайда М. І. Репродуктивна біологія видів роду

Salix L. у зв’язку із зміною статі особин (в умовах

Західного Поділля): автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» /

М. І. Шанайда — Тернопіль, 2002. — 146 с.

Шмальгаузен И. Ф. Флора средней и Южной Рос-

сии, Крыма и Северного Кавказа / И. Ф. Шмальга-

узен. — К., 1895. — 1. — 486 с; 1897. — 2. — 752 с.

Шмальгаузен И. Ф. Флора Юго-Западной России,

т. е. губерний Киевской, Волынской, Подольской,

Полтавской, Черниговской и смежных местностей /

И. Ф. Шмальгаузен. — К., 1886. — 783 с.

Besser V. S. Enumeratio plantarum hucusque in

Volhynia, Podolica, Kioviensi. Bessarabia, Cis-Tiraicaet

circa Odessamcollectorum, simul cum observationibus

in Primitias florae Galiciae Austriaceae /

V. S. Besser. — Vilno. — 1822–111p.

Hoffmann G. P. Historia Salicum iconibus illustrata /

G. P. Hoffmann. — 1785 — V. 1 fasc. 1–4.

Linne C. Species Plantarum / С. Linne. — Holmiae,

— P. 1022.

Mosyakin S. Vascular plants of Ukraine a nomenclatural

checklist / S. Mosyakin, M. Fedoronchuk / Editior

S. Mosyakin. — Kiev, 1999. — P. 304–306.

Pallas P. S. Flora Rossica / P. S. Pallas. — Petropoli,

, T. 1, pars 2. — 549 p.

Scopoli J. A. Flora Carpiolica / J. A. Scopoli. — Viennae.

—1772, Idemed 2. — 420 p.

Trautfetter E. R. De Salicibus Livonicis / E. R. Trautfetter.

— 1832. — Nouv. Met. Sac. Natur. Moscou 2. —

P 361–364.

Trautfetter E. R. De Salicibus Frigidis / E. R. Trautfetter.

— 1832. — Nouv. Met. Sac. Natur. Moscou 2. —

P 279–310.

Villar M. Historia despflancen de Dauphine / M. Villar.

— Grenoble, 1789, T. 3. — S. 18–48

Downloads

Issue

Section

Статті