Економічна ефективність вирощування садивного матеріалу представників роду Crataegus L. з використанням біотехнологічної ланки

Authors

  • М. Небиков
  • В. Циганенко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173238

Abstract

Наведено результати економічної оцінки вирощування садивного матеріалу представників роду Crataegus L. з використанням біотехнологічної ланки при порівнянні з традиційним насіннєвим розмноженням. З’ясовано структуру
економічних витрат на вирощування одиниці продукції, отримання чистого прибутку та рівень рентабельності.

References

Кокоба Ю. А. Агротехнічні особливості розмно-

ження глоду (Crataegus L.) стебловими живця-

ми / Ю. А. Кокоба, А. Ф. Балабак. — Наук. вісник

НЛТУУ. — 2005. — Вип. 15.5. — С. 74–78.

Меженська Л. О. Джерела господарсько цінних

ознак глоду (Crataegus L.) як плодової культури /

Л. О . Меженська // Генетичні ресурси для адап-

тивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація,

збереження, використання: Тези доп. міжнар. наук. —

практ. конф. (Оброшино, 29 червня–1 липня 2005

року). — Оброшино, 2005. — С. 149–150.

Методика визначення економічної ефективності ви-

трат на наукові дослідження і розробки та їх впрова-

дження у виробництво. Затверджена Наказом Мініс-

терства економіки та з питань європейської інтеграції

та Міністерства фінансів України № 218/446 від

09.2001р. — 32 с.

Патент на корисну модель № 60340 UA, МПК

С12N 1/00. Живильне середовище для індукції

ризогенезу глоду зелем’ясового (Crataegus chlorosarka

Max.) / Косенко І. С., Опалко А. І ., Небиков М. В.,

Сержук О. П .; заявник Національний дендропарк

«Софіївка» НДІ НАН України. — u 20111898; за-

явка 18.02.11; опубл. 10.06.11, Бюл. № 11.

Николаева М. Г. Справочник по проращиванию по-

коящихся семян / М. Г . Николаева М. В. Разумо-

ва В. Н. Гладкова. — Л.: Наука, 1985. — 348 с.

Опалко О. А. Розвиток експлантів представників

роду Grataegus L. залежно від строків введення

в культуру in vitro / О. А. Опалко, М. В. Небиков,

О. П . Сержук// Науковий вісник НАУ. — 2008. —

Вип. 122. — С. 291–297.

Полетико О. М. Боярышник — Crataegus L. //

Деревья и кустарники СССР дикорастущие, культи-

вируемые и перспективные для интродукции / По-

летико О. М. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. —

Т. 3 — С. 514–577.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16

«Витрати», затверджено Наказом Міністерства фі-

нансів України від 31.12.99 № 318 (зі змінами та

доповненнями від 31.05.2011 р. № 664) [Електро-

нний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Попкова Л. Л. Изучение семенного и вегетативно-

го размножения крымских эндемичных видов бо-

ярышника / Л. Л. Попкова // Вісті Біосферного

заповідника «Асканія-Нова». — 2012. — Т. 14. —

С. 473–477.

Соколова Т. А. Декоративное растениевод-

ство — Древоводство / Т. А. Соколова. — М.:

ACADEMIA, 2004. — 352 с.

Типові технологічні карти вирощування садивного

матеріалу плодових та ягідних культур. За редакцією

О. Ю. Єрмакова. — К.: Інститут аграрної економіки

УААН, 2002. — 70 с.

Downloads

Issue

Section

Статті