ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ ЕКСПЛАНТІВ COTINUS COGGYGRIA ‘ROYAL PURPLE’ У КУЛЬТУРУ IN VITRO

Authors

  • В. Оксантюк

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173239

Abstract

Підібрано строки введення в культуру in vitro мікропагонів Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ та встановлено оптимальні варіанти стерилізації рослинного матеріалу для введення експлантів в умовах in vitro.

References

Биотехнология растений: культура клеток / Пер.

с англ. В. И . Негрука; С предисл. Р. Р . Бутенко. —

М.: Агропромиздат, 1989. — 280 с.

Деревья и кустарники / Качалов А. А. ― Москва:

Лесная промишленость, 1969. ― 408 с.

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані де-

рева та кущі. Покритонасінні. Частина II, Довідник /

Кохно М. А., Трофименко Н. М., Пархоменко Л. І.

та ін.; За ред. М. А. Кохна та Н. М . Трофименко. ―

Київ: Фітоцентр, 2005. ― 716 с.

Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физио-

логии и биотехнологии растений. / Ф. Л . Калинин,

В. В. Сарнацкая, В. Е. Полищук — К.: Наук. думка,

— 487 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіїв-

ка»: довідник посібник / [за редакцією кандида-

та біологічних наук І. С . Косенка та ін.].― Умань:

Уманський дендрологічний парк „Софіївка” НАН

України, 2000. ― 160с.

Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Гене-

тичні та фізіолого біохімічні основи./ В. А. Кунах —

К.: Логос, 2005. — 730 с.

Мамонова Р. Ю. Досвід інтродукції та перспекти-

ви господарського використання сніжноягідників

в Україні / Р. Ю. Мамонова // Тези доповідей учас-

ників конференції науково-педагогічних працівників,

наукових співробітників і аспірантів та 64-ої студент-

ської наукової конференції. — К.: Національний уні-

верситет біоресурсів і природокористування України,

— С. 252–253..

Мусієнко М. М. Фізіологія рослин: Підручник. / М. М . Мусієнко ― К.: Фітоцентр, 2001. ― 392 с.

Сержук О. П. Вдосконалення методики стерилізації

мікроживців представників роду Crataegus L. для

культури in vitro / О. П . Сержук // Зб. наук. праць

УДАУ. — 2008. — С. 148–152.

Опалко О. А. Вдосконалення методики стерилі-

зації мікроживців Malus niedzwetzkiana Dieck для

культури in vitro / О. А. Опалко, М. В. Небиков,

Л. А. Колдар // Старовинні парки і ботанічні сади —

наукові центри збереження біорізноманіття та охоро-

ни історико-культурної спадщини: Матер. Міжнар.

наук. конф., присвяченої 210-річчю «Софіївки» (25–

вересня 2006 р.). — Умань, 2006. — С. 419–422.

Murashige T. A revised medium for rapid growth

and bioassay with tobacco tissue cultures / T Murashige.,

F Skoog // Physosol. Plant. — 1962. —

Vol. 15. —№ 13 ― P. 473–497.

Hillier’s Manual of Trees and Shrubs / England: Winchester,

― 576 р.

Dirr М. Manual of Woody Landscape Plants.Their

identification, ornamental characteristics, culture,

propagation and uses. ― Champaing: Illinois, 1998. —

p.

Downloads

Issue

Section

Статті