ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ LIRIODENDRON L.

Authors

  • Н. Сулига

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173246

Abstract

На основі порівняльного аналізу морфометричних параметрів плодів та насіння видів роду Liriodendron L. досліджено їх залежність від кліматичних умов регіону культивування.

References

Билык Е. В. Размножение древесных растений сте-

блевыми черенками и прививкой: Монография. — К.:

Наук, думка, 1993. — 89 с.

Грабовий В. М. Платан (Platanus L.) у Правобереж-

ному Лісостепу України / В. М. Грабовий. — Умань:

УВПП, 2007. — 218 с.

Деревні рослини Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фо-

міна Київського національного університету імені Та-

раса Шевченка / [Колісніченко О. М., Бонюк З. Г.,

Гревцова Г. Т. та ін.]. — K.: Фітосоціоцентр, 2003. —

с.

Іщук Л. П. Граби (Carpinus L.) у Правобережному

Лісостепу України (біологія, інтродукція, викорис-

тання в культурі) / Л. П. Іщук. — Умань: УВПП,

— 254 с.

Кохно Н. А. Плоды и семена деревьев и кустарников,

культивируемых в Украинской ССР / Н. А. Кох-

но. — К.: Наук, думка, 1991. — 320 с.

Методичні рекомендації з розмноження деревних

декоративних рослин Ботанічного саду НУБіП Укра-

їни. — K.: Вид. центр НУБіП України, 2008. — 55 с.

Національний атлас України. — K.: Картографія,

— 440 с.

Олексієнко І. M., Затула В. І. Просторово-часовий

розподіл останніх весняних та перших осінніх за-

морозків у повітрі на території України за 1991–

рр. // Наук, праці УкрНДГМІ. — 2011. —

С. 67–79.

Пасурашвили Н. Биоэкологические особенности не-

которых древесных видов интродуцированных в За-

падной Грузии: дис. Работа на соискание уч. степени

к. с. - х. н.: 06.03.03 / Пасурашвили Натела. — Тби-

лиси, 2004. — 112 с.

Погода и климат. — 2004–2013. — [Електронний

ресурс] — Режим доступу: http://www.pogodaiklimat.

ru/climate/26063.htm

Романов М. С. Сравнительная карпология рода

Liriodendron L. (Magnoliaceae s. str.) в связи с его

положением в филогенетической системе / М. С. Ро-

манов // Бюл. Гл. ботан. сада им. Н. В. Цицина. —

М., 2004. — Вып. 188. — С. 147–155.

Сойма А. Д. Екзоти дендрофлори міста Ужгород //

Науковий вісник Ужгородського університету. —

Ужгород, 2011. — Вип. ЗО. — С. 32–37.

Сулига Н. В. Динаміка наростання листкової плас-

тинки Liriodendron tulipifera L. в умовах Націо-

нального дендрологічного парку «Софіївка» НАН

України / Н. В. Сулига // Теоретичні та прикладні

аспекти збереження біорізноманіття: Матеріали на-

укової конференції молодих дослідників, м. Умань,

–7 червня 2013 p. — С. 54.

Downloads

Issue

Section

Статті