ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ (ІФА) В ДІАГНОСТИЦІ ВІРУСІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CORYLUS L.

Authors

  • Г. Тарасенко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173247

Abstract

Розглянуто теоретичні основи і практичне використання методу імуноферментного аналізу в діагностиці вірусів представників роду Corylus L. та наведено результати досліджень розподілу вірусної інфекції серед видів і форм цього роду різного походження.

References

Болезни плодово-ягодных культур и винограда //

Болезни сельскохозяйственных культур: в 3 т. / [под

ред. Пересыпкина В. Ф.]. — К.: Урожай, 1989. —

Т. 2: Болезни овощных и плодовых культур. —

— С. 59–87.

Бондаренко П. Є. Дослідження розповсюдже-

ності вірусних захворювань плодових на Україні /

П. Є. Бондаренко, Л. Ю. Глушак // Садівництво. —

— № 3. — С. 13–16.

Вердеревская Т. Д. Вирусные и микоплазменные

заболевания плодовых культур / Вердерев-

ская Т. Д. — Кишинёв: Штиинца, 1981. — 174 с.

Гнутова Р. В. Серология и иммунохимия вирусов рас-

тений / Р. В. Гнутова. — М.: Наука, 1993. — 300 с.

Господарик А. В. Молекулярно-біологічні властивос-

ті українських ізолятів латентних вірусів яблуні. //

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

біологічних наук за спец. вірусологія. 2009. — 144 с.

Косенко І. С. Ліщини в Україні. — К.: Академперіо-

дика, 2002. — 266с.

Косенко І. С. Мобілізація генетичних ресурсів роду

Corylus L. у Національному дендрологічному пар-

ку «Софіївка» НАН України. // Вісті біосферного

заповідника «Асканія-Нова». — Т. 14. — 2012. —

С. 156–160.

Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин: Учеб. посо-

бие [для биологич. спец. вузов]. — [3-е изд. перераб.

и доп.]. — М.: Высшая школа. — 1980. — 293 с.

Clark M. F. Characteristics of the microplate method

of the enzyme — linked immunosorbent assay for the

detection of plant virus / M. F. Clark, A. N. Adams //

J. Gen.Virol. — 1977. — 34. — № 3. — P.475–483.

Fleg C. L. The detection of Apple chlorotic leaf spot

virus by a modified procedure enzyme-linked immunosorbent

assay (ELISA) / C. L. Fleg, M. F. Clark //

Ann. Appl. Biol. — 1979. — 91. — P. 61–65.

Fuchs E. Der Nachweis des chlorotischen Blattfleckungs-

virus des Apfel (Apple chlorotic leaf spot virus),

des Stammfurchungs-virus des Apfels (apple

stem grooving virus) und des Tomatenzwergbuschvirus

(tomato bushy stunt virus) mit dem ELISA /

E. Fuchs, D. Merker, G. Kegler // Arch. Phytopathol.

Pflanzens. — 1981. — 15. — P.421–424.

Handbook of Plant Virus Diseases / [Dragoljub D. Sutic,

Richard E. Ford and Malis T. Tosic]; — USA.:

CRC Press, 1999. — 553 p.

Jelkmann W. An immunocapture-polymerase chain reaction

and plate trapped ELISA for the detection of apple

stem pitting virus / W. Jelkmann, R. Keim-Konrad //

J Phytopathol. — 1997. — 145. — Р. 499–504.

Kinard G. R. Detection of apple chlorotic leaf spot

and apple stem grooving viruses using RT-PCR /

G. R. Kinard, S. W. Scott, O. W. Barnett // Plant

Disease. — 1996. — 80. — P.616–621.

Kundu J. K. Detection of Apple stem grooving virus

in different tissues of apple trees throughout the year /

J. K. Kundu, J. Svoboda, J. Polak // Plant Protect.

Sci. — 2003. — 39. — P.93–96.

M. A. Sökmen. Samsun’da findik (Corylus avellana L.)

alanlarinin elma mozayik virüsü (ApMV) ile bulaşiklik

durumunun belirlenmesi / M. A. Sökmen. // Bitki Koruma

Bölümü. Samsun. — 2005. — № 3 — p. 22–24

Downloads

Issue

Section

Статті