БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, РОЗМНОЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОРОСЛИХ КУЩІВ У ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ

Authors

  • Л. Хархота
  • М. Шапарєва

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173248

Abstract

Досліджували біоекологічні особливості росту і розвитку, визначали регенераційну здатність деяких високодекоративних низькорослих кущових листяних рослин з метою отримання садивного матеріалу місцевої репродукції для використання у зеленому будівництві на Південному Сході України.

References

Вехов Н. К. Жасмин / Николай Кузьмич Вехов. —

М.: Московский рабочий, 1952. — 56 с.

Глухов О. З. Розмноження декоративних кущових

листяних рослин в умовах південного сходу України /

О. З. Глухов, Л. В. Хархота. — Донецьк: Ноулидж,

— 124 с.

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані

дерева і кущі. Покритонасінні. Частина І. Довід-

ник / М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зару-

бенко та ін. / За ред. М. А. Кохна. — К.: Фітосоці-

оцентр, 2002. — 448 с.

Зайцев Г. Н. Математическая статистика в экспе-

риментальной ботанике / Геннадий Николаевич За-

йцев. — М.: Наука, 1984. — 424 с.

Зайцева І. О. Дослідження феноритміки деревних

рослин: навч. — метод. посіб. / Ірина Олексіївна Зай-

цева. — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропет. ун-ту,

— 40 с.

Иванова З. Я. Биологические основы и приемы веге-

тативного размножения древесных растений стебле-

выми черенками / Зинаида Яковлевна Иванова. —

Киев: Наук. думка, 1982. — 288 с.

Кохно Н. А. Теоретические основы и опыт интродук-

ции растений на Украине / Н. А. Кохно, А. М. Кур-

дюк. — Киев: Наук. думка, 1994. — 186 с.

Малюгін І. Ю. Інтродукція видів роду барба-

рис в Донецькому ботанічному саду АН УРСР /

І. Ю. Малюгін, М. М. Панов, А. Ф. Рубцов //

Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. —

— Вип. 17. — С. 19–22.

Методика фенологических наблюдений в ботаниче-

ских садах СССР. — М.: Гл. ботан. сад АН СССР,

— 27 с.

Молчанов А. А. Методика изучения прироста дре-

весных растений / А. А. Молчанов, В. В. Смир-

нов. — М.: Наука, 1967. — 100 с.

Поликарпова Ф. Я. Размножение плодовых и ягод-

ных культур зелеными черенками / Фаина Яковлевна

Поликарпова. — М.: Агропромиздат, 1990. — 96 с.

Рункова Л. В. Действие регуляторов роста на декора-

тивные растения / Лия Викторовна Рункова. — М.:

Наука, 1985. — 152 с.

Тарасенко М. Т. Размножение растений зелеными

черенками / Михаил Трофимович Тарасенко. — М.:

Колос, 1967. — 352 с.

Булдакова Е. А. Современные приемы организации

зеленых зон в уплотненной застройке города / Со-

временные научные исследования и инновации. —

Май, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://web.

snauka.ru/issues/2012/05/12660

Krussman G. Manual of cultivated broad-leaved

trees & shrubs: in 3 vol. — Portland, Oregon: Timber

Press, 1976. — Vol. I. — 448 p.; Vol. II. — 446 p.;

Vol. III. — 510 p.

Low-growing evergreen shrubs. [Электронный ресурс].

URL: http://www.mortonarb.org/tree-plant-advice/

article/885/low-growing-evergreen-shrubs.html

Downloads

Issue

Section

Статті