ФОРМУВАННЯ МОНОСАДІВ РОДОДЕНДРОНІВ В УМОВАХ НДП «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ

Authors

  • Л. Вегера

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173294

Abstract

На основі багаторічного досвіду культивування рододендронів наведено відомості сезонного розвитку таксонів роду Rhododendron L. в умовах інтродукції в НДП «Софіївка» НАН України. За строками проходження основних фенологічних фаз розвитку виявлено групи рододендронів ранніх, середніх і пізніх строків вегетації. Установлено, що декоративність моносаду родродендронів у значній мірі залежить від групування видів, форм і сортів рододендронів за періодами цвітіння, облиствлення, а також окремого
розміщення вічнозелених і листопадних рослин.

References

Базилевская Н. А. Ритм развития и ак-

климатизация растений // Тр. лаб. эво-

люционной экологии растений. — М. — Л.,

— Т. 2. — С. 169–189.

Вегера Л. В. Біоекологічні особливості та куль-

тура рододендронів в умовах Правобережно-

го Лісостепу України / Л. В. Вегера. — Умань:

АЛМІ, 2006. — 196 с.

Вегера Л. В. Використання рослин родини ERICACEAE

DC. в оптимізації насаджень Націо-

нального дендропарку «Софіївка» НАН Украї-

ни / Л. В. Вегера // «Ландшафтная архитектура

в ботанических садах и дендропарках»: Матери-

алы конференции. — К., 2011. — С. 159–162.

Зарубенко А. У. Культура рододендронів в Укра-

їні / А. У. Зарубенко. — К.: Видавничо-полігра-

фічний центр «Київський університет», 2006. —

с.

Лапин П. И. Сезонный ритм развития древесных

растений и его значение для интродукции //

Бюл. Главн. Ботан. сада АН СССР. — 1967. —

Вып. 65. — С. 13–18.

Лапин П. И., Рябова Н. В. О связи развития

интродуцированных видов древесных растений

с суммой положительных и эффективных темпе-

ратур // Бюл. Главн. Ботан. сада АН СССР. —

— Вып. 123. — С. 7–17.

Методика фенологических наблюдений в бота-

нических садах СССР. — М., 1975. — 28 с.

Downloads

Issue

Section

Статті