СОЗОФІТИ СВІТОВОЇ ФЛОРИ У ДЕНДРОПАРКУ «АСКАНІЯ-НОВА»

Authors

  • Н. Гавриленко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173296

Abstract

Подано результати аналізу созологічного елементу міжнародного рангу охорони культивованої флори Дендрологічного парку «Асканія-Нова». Складений список налічує 86 видів. Наведено інформацію щодо тривалості їх культивування, чисельності, загального стану рослин. Оцінено перспективи збереження ви-
дів міжнародного охоронного статусу у дендропарку. Окреслено групу видів, що вимагають подальшого
дослідження.

References

Каталог рослин дендрологічного парку «Аска-

нія-Нова» / А. Ф. Рубцов, Н. О. Гавриленко,

Л. О. Слепченко, З. А. Петренко, Ю. С. Лит-

виненко. — Асканія-Нова, 2012. — 132 с.

Гавриленко Н. О. Еколого-біологічні особливості

онтогенетичного розвитку рідкісних видів фло-

ри Євразії в дендропарку «Асканія-Нова» /

Н. О. Гавриленко // Биологический вестник. —

— Т. 12, № 1. — С. 12–14.

Гавриленко Н. О. Інтродукція Malus niedzwetzkyana

Dieck в дендропарку «Асканія-Нова» /

Н. О. Гавриленко // Від заповідання до зба-

лансованого природокористування: мат. наук.

конф. — Донецьк, 2013. — С. 59–60.

Гавриленко Н. О. Біологічні особливості граба

східного Carpinus orientalis Mill. при інтродук-

ції в південному степу України / Н. О. Гав-

риленко // VI відкритий з›їзд фітобіологів

Причорномор›я (Херсон–Лазурне, 19 травня

р.). — Херсон, 2015. — С. 117–118.

Гавриленко Н. О. Рідкісні деревні інтродуценти

в дендропарку «Асканія-Нова» / Н. О. Гав-

риленко, А. Ф. Рубцов // Інтродукція рос-

лин, збереження та збагачення біорізнома-

ніття в ботанічних садах і дендропарках: мат.

міжнар. наук. конф., присвяченої 75-річчю

заснування Національного ботанічного саду

ім. М. М. Гришка НАН України. — К.: Фіто-

соціоцентр, 2010. — С. 155–159.

Гавриленко Н. О. Інтродукція відкасника та-

тарниколистого Carlina onopordifolia Bess. ex

Szaf., Kulcz. et Pawl. в дендропарку «Асканія-

Нова» / Н. О. Гавриленко, Л. О. Слепченко //

Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Но-

ва». — 2010. — Т. 12. — С. 100–106.

Р у б ц о в А . Ф . А с о р т и м е н т д е р е в

та чагарників для озеленення південного

степу України / А. Ф. Рубцов, Н. О. Гаври-

ленко // Вісті Біосферного заповідника

«Асканія-Нова». — 2002. — Т. 4. — С. 63–82.

Гавриленко Н. О. Асортимент деревних та квіт-

никово-декоративних рослин для озеленення

в умовах півдня України / Гавриленко Н. О.,

Рубцов А. Ф., Слепченко Л. О. — Асканія-Нова,

— 38 с.

Рубцов А. Ф. Доповнення до асортименту де-

ревних та квітниково-декоративних рослин

для озеленення в південно-степовому регіоні

України / А. Ф. Рубцов, Н. О. Гавриленко,

Л. О. Слепченко, З. А. Петренко, Ю. С. Лит-

виненко // Вісті Біосферного заповідника «Ас-

канія-Нова». — 2011. — Т. 13. — С. 155–166.

Рубцов А. Ф. Динаміка формування та пер-

спективи розвитку колекції родини Pinaceae

Lindl. в дендропарку «Асканія-Нова» /

А. Ф. Рубцов, Н. О. Гавриленко, Ю. С. Лит-

виненко // Вісті Біосферного заповідника «Ас-

канія-Нова». — 2012. — Т. 14. — С. 214–221.

IUCN Red List of Threatened Species [Електро-

нний ресурс]. — Режим доступу: http://www.

iucnredlist.org/

Downloads

Issue

Section

Статті