ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН EX SITU НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • І. Діденко
  • Т. Швець
  • Т. Сидорук

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173302

Abstract

З’ясовано ефективні способи розмноження трав’янистих рослин ex situ Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Вивчено здатність досліджених видів до самосіву, показники їх насіннєвої продуктивності. Установлено, що у більшості видів коефіцієнт зав’язування плодів коливається від 54,6 до 99,4%. Виділено види зі швидким проростанням насіння (15–25 днів) та довгим (35–40 днів). Було досліджено вегетативне розмноження досліджених видів та виділено види з високим відсотком
укорінення, з’ясовано ефективність стеблового, листкового та кореневого живцювання для різних видів.

References

Бережний І. В. Про схожість насіння рослин

з чагарникових угрупувань Карпатських по-

лонин / І. В. Бережний // Доповіді та повідо-

млення Львівського університету. — 1959. —

Вип. 7. — Ч. 3. — С. 39–41.

Вайнагий И. В. Динамика всхожести и жизне-

способности семян некоторых травянистых рас-

тений Карпат / И. В. Вайнагий // Ботан. жур-

нал. — 1971. — Вып. 28. — № 4. — С. 21–25.

Вайнагий И. В. Семенная продуктивность и всхо-

жесть семян некоторых высокогорных растений

Карпат. / И. В. Вайнагий // Ботан. журнал. —

— Вып. 6. — Т. 59. — С. 1258–1264.

Верещагина И. В. Вегетативное размножение

декоративных многолетников / И. В. Верещаги-

на — Барнаул: Алт. кн. изд- во, 1977. — 110 с.

Карписонова Р. А. Травянистые растения ши-

роколиственных лесов СССР: Эколого-флори-

стическая и интродукционная характеристика /

Р. А. Карписонова — Москва: Наука, 1985. —

с.

Левина Р. Е. Репродуктивная биология семенных

растений (Обзор проблем) / Р. Е. Левина —

М.: Наука, 1961. — 93 с.

Любарский В. А. Экология вегетативного размно-

жения высших растений / В. А. Любарский —

Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1967. —

с.

Мамонтова И. П. Продуктивная способность

декоративных многолетних растений в услови-

ях производства / И. П. Мамонтова // Экол.

пробл. семеноведения интродуцентов. — Рига,

— С. 75–76.

Собко В. Г. Плодоношение, семенная продуктив-

ность и способ прорастания семян безвременника

осеннего / Собко В. Г., Дубенец Т. Г. // Эколо-

гические проблемы семеноведения интродуцен-

тов: Тез. докл. докл. VII Всесоюз. совещ. ― Рига,

― С. 119.Тавлинова Г. К. Размножение

многолетних декоративных растений черенками

в открытом грунте / Г. К. Тавлинова // Зеленое

строительство. ― Л.: Наука, 1961. — С. 42–46.

Шалыт М. С. Вегетативное размножение и воз-

обновление высших растений и методы его изуче-

ния / М. С. Шалыт // Геоботаника. ― М.; Л.:

Издательство АН СССР, 1960. — С. 163–205.

Шестаченко Г. Н. Методические рекомендации

по оценке засухоустойчивости растений, применя-

емых для скальных садов в субаридных услови-

ях / Шестаченко Г. Н., Фалькова Т. В. ― Ялта,

― 24 с.

Downloads

Issue

Section

Статті