МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ RHAMNUS L.

Authors

  • Ю. Журжа

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173304

Abstract

Досліджено морфологію плодів та насіння представників роду Rhamnus L.: R. alnifolia L. Herb., R. diamantica Nakai., R. imeretina Both., R. cathartica L., визначено біометричні параметри, що характерні для даних видів в умовах Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. З’ясовано, що
при досліджені зразків насіння та плодів представників роду Rhamnus L. форма плоду куляста або обернено-яйцеподібна, насіння має обернено яйцеподібну форму, здавлене з боків, звужене при основі, з випуклою спинкою та добре помітним швом збоку. Дані показники можуть бути використані як систематичні
ознаки видів роду Rhamnus L.

References

Артюшенко З. Т. Атлас по описательной морфо-

логи высших растений. Плод. / З.Т. Артюшен-

ко, А. А. Федоров. — Л.: Наука, 1986. — 392 с.

Глухов М. М. Медоносные растения / М. М. Глу-

хов. — Москва: Гос. изд-во с/х лит., 1955. —

с.

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані

дерева і кущі. Покритонасінні. / [Кохно М. А.,

Трофименко Н. М., Пархоменко Л. І. та ін.;

За ред. М. А. Кохно та Н. М. Трофименко]. —

К.: Фітосоціоцентр, 2005. — Ч. II. — 716 с.

Деревья и кустарники СССР / [С. Я. Соко-

лов, З. Т. Артюшенко, Ю. Д. Гусев, Г. Н. За-

йцев и др.]. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. —

Т. 4. — 974 с.

Древесные растения Главного ботанического сада

АН СССР. — М.: Наука, 1975. — 547 с.

Колесников А. И. Декоративная дендрология /

А. И. Колесников. — М.: Лесная промышлен-

ность, 1974. — С. 358–359.

Ілюстрований довідник з морфології квіткових

рослин: навч. — метод. посіб. Видання дру-

ге, виправлене й доповнене / С. М. Зіман,

С. Л. Мосякін, О. В. Булах, Д. М. Гродзін-

ський, Н. Г. Дремлюга — К.: Фітосоціоцентр,

— 176 с.

Коропачинський И. Ю. Древесные растения

Азиатской Росии / И. Ю. Коропачинський,

Т. Н. Востовская. — Новосибирск: Издатель-

ство СО РАН, филиал “Гео”, 2002. — 707 с.

Левина Р. Е. Плоды: Морфология, екология,

практическое значение / Р. Е. Левина. — Са-

ратов: Приволж. кн. изд-во, 1967. — 215 с.

Методичні рекомендації з розмноження де-

ревних декоративних рослин Ботанічного саду

НУБіП України: [упоряд.: О. В. Колесніченко,

С. І. Слюсар, О. М. Якобчук]. — К.: Видавни-

чий центр НУБіП України, 2008. — С. 55.

Мисник Г. Е. Сроки и характер цветения дере-

вьев и кустарников / Г. Е. Мисник. — К.: На-

укова думка, 1976. — 389 с.

Міжнародна еталонна шкала кольорів — The

Royal Horticultural Society (RHS) (2001) [елек-

тронний ресурс] — режим доступу до каталогу.:

http://flower-lover.narod.ru/RHS.htm

Насіння дерев та кущів. Методи відбиран-

ня проб, визначення чистоти, маси 1000 нас.

та вологості: ДСТУ 5036: 2008. — [чинний

від 2009–01–01]. — К.: Держспоживстандарт

України 2009. — 45 с. — (Національний стан-

дарт України).

Нечитайло В. А. Ботаніка. Вищі рослини /

В. А. Нечитайло, Л. Ф. Кучерява. — К.: Фіто-

соціоцентр, 2001. — 432 с.

Никитин А. А. Анатомический атлас полезных

и некоторых ядовитих растений / А. А. Никитин,

И. А. Панкова. — Л.: Наука, 1982. — 766 с.

Рубцов Л. И. Деревья и кустарники / Л. И. Руб-

цов. — К.: Наукова думка, 1974. — 578 с.

Сікура Й. Й. Морфологічні особливості плодів

та насіння квіткових рослин світової флори. —

Ужгород: TIMPANI, 2014.–376 с. (угорською

та українською мовою)

Собко В. Г. Визначник рослин Київської області /

В. Г. Собко. — К.: Фітоцентр, 2009. — 374 с.

Тахтаджян А. Л. Жизнь растений. Том 5,

часть 1. Цветковые / Ред. Федорова А. А. —

М.: «Просвещение», 1980. — 430 с.

Тахтаджян А. Л. Система и филогения цвет-

ковых растений. Академия наук СССР. Бота-

нический институт шимени В. Л. Комарова /

А. Л. Тахтаджян. — Л.: Наука, 1966. — 603 с.

Феофраст. Исследование о растениях / Пере-

вод с древнегреческого и примечание М. Е. Сер-

геенко. Ред. И. И. Толстого и Б. К. Шишки-

на. — М.: Издательство Академии наук СССР,

— 606 с.

Cesalpino Andrea. De plantis Libri XVI / Andrea

Cesalpino. — Florentiae: Apud Georgium Marescottum,

— 682 p.

Włodzimierz Seneta Jakub Dalatowski. Dendrologia.

Wydanie III poprawione i uzupełnione / Włodzimierz

Seneta Jakub Dalatowski. — Warsawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. — 560 pg.

Downloads

Issue

Section

Статті