ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ФОТОАСИМІЛЯЦІЙНИЙ АПАРАТ САДЖАНЦІВ ДЕКОРАТИВНИХ ЕКЗОТІВ В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я

Authors

  • І. Зайцева
  • В. Опанасенко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173305

Abstract

Досліджено вплив заходів з підживлення мінеральними елементами на процеси життєдіяльності декоративних кущових екзотів при їх насіннєвому розмноженні в ботанічному саду ДНУ ім. О. Гончара. Визначено, що використання комплексних мінеральних добрив впливає на морфоструктурні показники
листя, сприяє розвитку пігментного апарату, що є передумовою зростання ефективності фотопродукційного процесу саджанців р. Buddleja, Deutzia, Hibiscus, Swida за посушливих умов району інтродукції. Уста- новлено видоспецифічні фізіологічні реакції на внесення азоту, фосфору, калію, які підвищують стійкість рослин до гідротермічного стресу на ранніх етапах онтогенезу рослин.

References

Мосолов И. В. Физиологические основы при-

менения минеральных удобрений / И.В Мосо-

лов. — М.: Колос, 1979. — 252 с.

Ефимов В. Н., Донских И. Н., Синицин Г. И.

Система применения удобрений / В. Н. Ефимов,

И. Н. Донских, Г. И. Синицин. — М.: Колос,

— 272 с.

Климович В. И., Климович И. В. Размножение

и выращивание декоративных древесных по-

род / В. И. Климович., И. В. Климович. — М.:

Россельхозиздат, 1987. — 110 с.

Гавриленко В. Ф., Ладыгина М. Е., Хандоби-

на Л. М. Большой практикум по физиологии

растений / В. Ф. Гавриленко, М. Е. Лады-

гина Л. М. Хандобина. — М.: Изд-во МГУ,

— 392 с.

Мокроносов А. Т., Гавриленко В. Ф. Фотосин-

тез: физиологические и биохимические аспек-

ты / А. Т. Мокроносов, В. Ф. Гавриленко. —

М.: Изд-во МГУ, 1992. — 319 с.

Соколова В. Вміст пігментів у листках салату при

дії різних форм азоту в онтогенезі // Матері-

али ІІ міжнар. наук. конф. “Онтогенез рослин

у природному та трансформованому середови-

щі”. — Львів, 2004. — С. 185.

Мусиенко Н. Н., Тернавский А. И. Корневое пи-

тание растений. — К.: Вища шк., 1986. — 202 с.

Зайцева І. О., Долгова Л. Г. Фізіолого-біохімічні

основи інтродукції деревних рослин у Степовому

Придніпров’ї. / І. О. Зайцева., Л. Г. Долгова. —

Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2010. — 388 с.

Downloads

Issue

Section

Статті