УМАНСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК «СОФІЇВКА» В ЕТНОГРАФІЧНО- КРАЄЗНАВЧИХ І ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНИХ РОЗВІДКАХ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ

Authors

  • І. Кривошея
  • Л. Якименко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173391

Keywords:

Надія Суровцова, Умань, «Софіївка», картинна галерея, пам’ятник Тарасові Шевченку.

Abstract

У пропонованій статті на основі першоджерел — мемуарної літератури й архівних матеріалів і наукових напрацювань низки вітчизняних та зарубіжних дослідників відтворено діяльність Надії Суровцової в уманський період життя й творчості в галузі краєзнавства, етнографії й мистецтвознавства. Можна
окреслити кілька напрямків її роботи: це праця в Уманському краєзнавчому музеї, активна участь у відкритті Уманської картинної галереї, вивчення історії створення парку «Софіївка», численні статті краєз- навчого характеру в місцевій й зарубіжній пресі, аналіз яких стане темою наступних наших досліджень.

References

Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів

історії, політики, культури / Ярослав Романович

Дашкевич. — Львів: Львівське відділення ІУАД

ім. М. С. Грушевського НАНУ / Літературна

агенція «Піраміда», 2007. — 808 с.

Дойков Ю. Надія Суровцова: на засланні в Ар-

хангельську (1933–1937) / Юрій Дойков. —

Архангельськ, 2005. — 92 с.

Дойков Юрий. Надия Суровцова-Олицкая.

Вена — Колыма. (1919–1939). По матери-

алам архивов Службы безопасности Украины

и Л. Н. Падун-Лукьяновой (Киев), ГАРФ

(Москва) / Юрий Дойков. — Архангельск:

Центр документации, 2010. — 67 с.

Корогодський Р. Природа доброти й спо-

дівання / Роман Корогодський // Кур’єр

Кривбасу. — 1997. — № 77–78. — С. 135–143.

Коцюбинська М. Х. Мої обрії: В 2 Т., Т. 2. /

М. Х. Коцюбинська. — К.: Дух і література,

— 386 с.

Кривошея І. Історія та геральдика Умані / Ігор

Кривошея. — 2-ге вид., випр., доп. — Умань:

РВЦ «Софія», 2012. — 26 с. [Серія «Уманські

старожитності»].

Кривошея І. І., Якименко Л. М. Гендерний ас-

пект мілітаристського дискурсу в егодокументах:

компаративний аналіз мемуарів «уманського пе-

ріоду» Надії Суровцової та Петра Курінного /

І. І. Кривошея, Л. М. Якименко // Гілея. — Ви-

пуск 90 (№ 11). — 2014. — С. 117–122.

Ототюк Олександр. Творчий шлях Н. В. Су-

ровцової / Олександр Ототюк // Шевченків-

ська весна: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та

молодих учених, присвяченої 15-й річниці неза-

лежності України. — Вип. ІV: У 3-х част. — Ч. 3.

Історія / За заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. —

К.: Логос, 2006. — С. 342–345.

Падун-Лук’янова Л. Слово про Надію Суров-

цову / Леся Никанорівна Падун-Лук’янова //

Березіль. — 1992. — № 3–4. — С. 144–149.

Синицький П. Е. Надія Віталіївна Суровцова

(1896–1985): життєпис творчої особистості

у контексті новітньої вітчизняної історіографії /

П. Е. Синицький // Історія України: маловідомі

імена, події, факти: зб. ст. / Ін-т історії Украї-

ни НАН України; головна редкол. наук. — док.

серії книг «Реабілітовані історією»; ред. кол.:

П. Т. Тронько (гол. ред.) [та ін.]. — К., 2005. —

Вип. 30. — С. 278–295.

Хорунжий Юрій. Шляхетні українки: Есеї-

парсуни / Юрій Хорунжий. — К.: Видавництво

імені Олени Теліги, 2004. — 208 с.

Шевченко О. Надія Віталіївна Суровцо-

ва — страдницький шлях великої україн-

ки / Олена Шевченко // Вісник Київсько-

го національного університету імені Тараса

Шевченка. — 2004. — № 74–76. — С. 43–46.

Якименко Л. М. Надія Суровцова: життя та

творчість (1896–1985 рр.): Монографія /

Під ред. Галича О. А. / Людмила Миколаївна

Якименко. — Луганськ: ТОВ «Віртуальна ре-

альність», 2010. — 272 с.

Кривошея І. Історія та геральдика Умані / Ігор

Кривошея. — 2-ге вид., випр., доп. — Умань:

РВЦ «Софія», 2012. — 26 с. [Серія «Уманські

старожитності»].

Кривошея І. Історія та геральдика Умані / Ігор

Кривошея. — 2-ге вид., випр., доп. — Умань:

РВЦ «Софія», 2012. — 26 с. [Серія «Уманські

старожитності»].

Корогодський Р. Природа доброти й спо-

дівання / Роман Корогодський // Кур’єр

Кривбасу. — 1997. — № 77–78. — С. 135–143.

Кривошея І. Історія та геральдика Умані / Ігор

Кривошея. — 2-ге вид., випр., доп. — Умань:

РВЦ «Софія», 2012. — 26 с. [Серія «Уманські

старожитності»].

Суровцова Надія. Спогади / Надія Суровцо-

ва. — К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1996. — 432 с.

Корогодський Р. Природа доброти й спо-

дівання / Роман Корогодський // Кур’єр

Кривбасу. — 1997. — № 77–78. — С. 135–143.

Корогодський Р. Природа доброти й спо-

дівання / Роман Корогодський // Кур’єр

Кривбасу. — 1997. — № 77–78. — С. 135–143.

Василенко М. О. Курай для пожежі. Том 1.

Щоденникові записи 1970–1985 рр. /

М. О. Василенко. — [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: http://prosvilib.at.ua/index/

kuraj05/0–78

Корогодський Р. Природа доброти й спо-

дівання / Роман Корогодський // Кур’єр

Кривбасу. — 1997. — № 77–78. — С. 135–143.

Інститут рукопису Національної бібліотеки

ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284. Суровцо-

ва Надія Віталіївна. Спр. 1613–1621. Листи

Платоніди Володимирівни Хоткевич до Надії

Віталіївни Суровцової

Інститут рукопису Національної бібліотеки

України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284.

Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 371. Ба-

жан М. П. та Ніна Суровцовій листи із 8 серпня

–21 грудня 1977 р. Лист від 8.VІІІ.1971.

Суровцова Надія. Листи / Надія Суровцова. —

К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. Кн. 1. — 704 с.

Суровцова Н. Галантний вік / На-

д і я Су р о в ц о в а / / Ра д я н с ь к а

жінка. — 1990. — № 12. — С. 10–12.

Су р о в ц о в а Н. Га л а н т н и й в і к /

Н а д і я Сур о в ц о ва // Ра д я н с ь к а

жінка. — 1990. — № 12. — С. 10–12.

Центральний державний архів-музей літерату-

ри і мистецтва України, м. Київ Ф. 302. Опис 1.

Спр. 41. «Галантний вік», «Темна», «Вдома. За

мною життя…» [Ліричні новели], 3 док., 8 арк.

Суровцова Надія. Листи / Надія Суровцова. —

К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. Кн. 1. — 704 с.

Суровцова Н. Галантний вік / На-

д і я Су р о в ц о в а / / Ра д я н с ь к а

жінка. — 1990. — № 12. — С. 10–12.

Центральний державний архів-музей літерату-

ри і мистецтва України, м. Київ Ф. 302. Опис 1.

Спр. 41. «Галантний вік», «Темна», «Вдома. За

мною життя…» [Ліричні новели], 3 док., 8 арк.

Центральний державний архів-музей літерату-

ри і мистецтва України, м. Київ Ф. 302. Опис 1.

Спр. 41. «Галантний вік», «Темна», «Вдома. За

мною життя…» [Ліричні новели], 3 док., 8 арк.

Інститут рукопису Національної бібліотеки

України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284.

Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 1262. Лис-

ти Панча П. Й. до Н. Суровцової. Лист від

ІХ.54.

Суровцова Н. Галантний вік / На-

д і я Су р о в ц о в а / / Ра д я н с ь к а

жінка. — 1990. — № 12. — С. 10–12.

Інститут рукопису Національної бібліотеки

України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284.

Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 655. Листи

Ярослава Дашкевича до Н. Суровцової. Лист

від 24.VІІ.1963 р.

Лоєк Єжи. Історія прекрасної бітники. Опо-

відь про життя Софії Вітт-Потоцької (1760–

/ Єжи Лоєк. — К.: «Юніверс», 2005. —

с.

Центральний державний архів-музей літе-

ратури і мистецтва України, м. Київ Ф. 302.

Спр. 95. Листи Лоєка Є. Суровцовій Н. В.

Інститут рукопису Національної бібліотеки

України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284.

Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 371. Ба-

жан М. П. та Ніна Суровцовій листи із 8 серпня

–21 грудня 1977 р. Лист від 8.VІІІ.1971.

Інститут рукопису Національної бібліотеки

України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284.

Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 371. Ба-

жан М. П. та Ніна Суровцовій листи із 8 серпня

–21 грудня 1977 р. Лист від 8.VІІІ.1971.

Суровцова Надія. Листи / Надія Суровцова. —

К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. Кн. 1. — 704 с.

Суровцова Надія. Листи / Надія Суровцова. —

К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. Кн. 1. — 704 с.

Інститут рукопису Національної бібліотеки

України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284.

Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 371. Ба-

жан М. П. та Ніна Суровцовій листи із 8 серпня

–21 грудня 1977 р. Лист від 8.VІІІ.1971.

Інститут рукопису Національної бібліоте-

ки України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф.

Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 371.

Бажан М. П. та Ніна Суровцовій листи із

серпня 1956–21 грудня 1977 р. Лист від

VІІІ.1971.

Інститут рукопису Національної бібліотеки

України ім. В. Вернадського, м. Київ Ф. 284.

Суровцова Надія Віталіївна. Спр. 998. Лис-

ти П. Кравчука до Суровцової. Лист від 8 серп-

ня 1962 р.

Тарас Шевченко в Умані побував дві-

чі [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://04744.info/istoriya-umani/item/2989-

taras-shevchenko-v-umani-pobuvav-dvichi

Downloads

Issue

Section

Статті