МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ТАВОЛГИ БІЛУВАТО-СІРОЇ (SPIRAEA CANA WALDST. ET KIT.)

Authors

  • М. Небиков
  • Л. Колдар
  • З. Бонюк
  • Н. Трофименко
  • Н. Белемець

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173394

Keywords:

Spiraea cana, експланти, стерилізатори, живильне середовище, морфогенез, регулятори росту

Abstract

Досліджено особливості мікроклонального розмноження Spiraea cana Waldst. et Kit. в умовах in vitro, стерилізацію рослинного матеріалу, підбір та модифікацію живильних середовищ. Встановлено залежність морфогенезу експлантів від гормонального складу живильних середовищ.

References

Бонюк З. Г. Таволги (Spiraea L.): монографія /

З. Г. Бонюк. — К.: Видавничо-поліграфічний

центр “Київський університет”, 2008. — 248 c.

Европейский Красный список животных и рас-

тений, находящихся под угрозой исчезновения

во всемирном масштабе. — Нью-Йорк: ООН,

— 167 с.

Интродукция, сохранение и использование

биологического разнообразия мировой флоры:

Материалы международ. конференции, посвя-

щенной 80-летию Центрального ботанического

сада Национальной академии наук Беларуси.

(19–22 июня 2012 г., Минск, Беларусь). В 2 ч.

Ч. 2 / Нац. акад. наук Беларуси, Централ. бо-

тан. сад; редкол.: В. В. Титок и др. — Минск,

— 492 с.

Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физи-

ологии и биохимии растений / Ф. Л. Калинин,

В. В. Сарнацкая, В. Е. Полищук. — К.: Наук.

думка, 1980. — 488 с.

Колдар Л. А. Таволги у культурі in vitro // Зб.

мат. Міжнар. конф. «Сучасні проблеми біології,

екології та хімії, присвяченої 20-річчю біоло-

гічного факультету ЗНУ (29 березня‑1 квіт-

ня 2007 р., Запоріжжя) / Л. А. Колдар,

М. В. Небиков, Н. В. Руденко. — Запоріжжя,

— С. 503–504.

Константинов А. В. Использование культуры in

vitro для массового размножения декоративных

кустарников рода Спирея (Spiraea) // Актуальні

проблеми озеленення населених місць: освіта, на-

ука, виробництво, мистецтво формування ланд-

шафту: Матеріали ІІ Міжнародної науково-прак-

тичної конференції (4–6 червня 2014 р., Біла

Церква) / А. В. Константинов. — Біла Церква,

— С. 49–51.

Кушнір Г. П. Мікроклональне розмноження рос-

лин / Г. П. Кушнір, В. В. Сарнацька. — К.: Наук.

думка, 2005. — 272 с.

Черевченко Т. М. Биотехнология тропических

и субтропических растений in vitro / Т. М. Че-

ревченко, А. Н. Лаврентьева, Р. В. Иванни-

ков. — К.: Наук. думка, 2008. — 559 с.

Murashige T. Skoog F. A revised medium for rapidgrowth

and bioassays with tobacco tissue cultures//

Phusiol. Plant. — 1962. — Vol. 15. —№ 13. —

Р. 473–497.

Downloads

Issue

Section

Статті