ПОСТТРАВМАТИЧНІ РЕГЕНЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРЕДСТАВНИКІВ PYRUS COMMUNIS L. І P. SALICIFOLIA PALL.

Authors

  • О. Опалко
  • Н. Кучер

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173395

Keywords:

адаптивність модифікацій, вегетативне розмноження, види груші, гідротермічний коефіцієнт, in vitro, онтогенез, Pyrus L., регенерація.

Abstract

На прикладі представників Pyrus communis L. і P. salicifolia Pall. розглянуті особливості феномену неморфогенної посттравматичної регенерації, завдяки якій відбувається гоєння усіляких ран у рослин. Порівняння темпів і інтенсивності загоювання ранок з датами штучних надрізів дає змогу умовно поділити вегетаційний період вивчених видів за їх регенераційними потенціалами на наступні етапи — наростання темпів регенерації, відносне їх зниження, друга хвиля наростання, і досить швидке згасання. Виявлено тенденцію більшої залежності регенераційної потенціалу від коливань температури, ніж від кількості опадів і гідротермічного коефіцієнта. Висловлено припущення, що показник регенераційної здатності побічно свідчить про рівень екологічної адаптації досліджуваних генотипів, а періоди найбільшої  регенераційної активності можуть бути сприятливими для вегетативного розмноження, в тому числі, виконання живцювання і щеплення, розмноження in vitro, а також інших технологічних операцій, що супроводжуються травмами.

References

Опалко А. І. Селекція зерняткових куль-

тур // Селекція плодових і овочевих культур /

А. І. Опалко, Ф. О. Заплічко. — К.: Вища шк.,

— С. 345–364.

Опалко А. І. Філогенез і фітогеографія зернятко-

вих плодових культур / А. І. Опалко, Н. М. Ку-

чер, О. А. Опалко, А. Д. Черненко // Авто-

хтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць

НДП «Софіївка» НАН України. — 2012. —

Вип. 8. — С. 35–44.

Опалко О. А. Сезонна динаміка посттравма-

тичної регенераційної здатності сортів груші /

О. А. Опалко, Н. М. Кучер // Автохтон-

ні та інтродуковані рослини: зб. наук. праць

НДП «Софіївка» НАН України. — 2011. —

Вип. 7. — С. 93–97.

Кучер Н. М. Декоративні властивості представ-

ників роду Pyrus L. / Н. М. Кучер // Дендро-

логія, квітникарство та садово-паркове будівни-

цтво: матер. міжнар. наук. конф. присвяченої

-річчю Нікітського ботанічного саду, м. Ялта,

–8 червня 2012 р. — Ялта, 2012. — С. 74.

Кучер Н. М. Сприйнятливість представників роду

Pyrus L. до хвороб / Н. М. Кучер // Селекцій-

но–генетична наука і освіта // Матер. міжнар.

наук. конф. присвячено світлій пам’яті Федору

Микитовичу Парію (16–18 березня, 2016 р.) /

[Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. —

Умань, 2016. — С. 203–205.

Любимова Л. Л. Груша / Л. Л. Любимова, Г. В. То-

тубалина. — Л.: Агропромиздат, 1986. — 47 с.

Рубцов П. М. Деревья и кустарники в ландшафт-

ной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. —

с.

Косенко І. С. 50-річчя Національного ден-

дрологічного парку «Софіївка» як наукової

установи НАН України // Автохтонні та ін-

тродуковані рослини України: Зб. наук. праць

Національного дендропарку «Софіївка» —

НДІ НАН України. — К.: Академперіодика,

— Вип. 1. — С. 7–16.

Косенко І. С. Регенераційна здатність як крите-

рій використання деревних рослин у ландшаф-

тних композиціях / І. С. Косенко, А. І. Опалко,

О. А. Опалко, О. П. Сержук, Н. В. Горобець //

Промислова ботаніка: стан та перспективи роз-

витку: Матер. VI міжнар. наук. конф. «Про-

мислова ботаніка: стан та перспективи розвитку»

(Донецьк, 4–7 жовтня 2010 р.). — Донецьк:

ДБС НАНУ, 2010. — С. 250–253.

Опалко О. А. Регенерационная способ-

ность как критерий использования пред-

ставителей рода Malus Mill. в ландшафтных

композициях / О. А. Опалко, А. И. Опал-

ко // Труды Тбилисского ботанического

сада. — 2006. — Т. 96. — С. 187–189.

Opalko A. I., Kucher N. М., Opalko O. А. Method

for evaluation of regeneration potential of pear cultivars

and species (Pyrus L.) / A. I. Opalko, N. М. Kucher,

O. А. Opalko // Ecological Consequences of

Increasing Crop Productivity: Plant Breeding and Biotic

Diversity [Eds. Anatoly I. Opalko et al.]. — Toronto;

New Jersey: Apple Academic Press, 2015. —

Ch. 15. — P. 141–154.

Глазко В. И. Введение в генетику, биоинфор-

матика, ДНК-технология, генная терапия, про-

теомика, метаболика / В. И. Глазко, Г. В. Глазко

[Под ред. Т. Т. Глазко]. — К.: КВІЦ, 2003. —

с.

Кренке Н. П. Регенерация растений. — М.; Л.:

Изд-во АН СССР, 1950. — 667 с.

Опалко О. Фізіологічний стрес — ін-

дуктор ризогенної активності живців

садових рослин / О. Опалко, О. Ба-

лабак // Вісник Львівського ДАУ:

Агрономія. — 1999. — № 4. — С. 179–181.

Косенко І. С. Посттравматичні регенераційні

процеси у рослин / І. С. Косенко, О. А. Опалко,

А. І. Опалко // Автохтонні та інтродуковані рос-

лини: Зб. наук. праць НДП «Софіївка» НАН

України. — 2008. — Вип. 3–4. — С. 10–15.

Юсуфов А. Г. Механизмы регенерации расте-

ний / А. Г. Юсуфов. — Ростов: Изд-во Ростов-

ского ГУ, 1982. — 176 с.

Посттравматические регенерационные

процессы у многолетних древесных растений /

[Баранова Т. В., Кучер Н. М., Адаменко В. Д.,

Опалко А. И., Опалко О. А.] // Научные ве-

домости Белгородского государственного уни-

верситета. Естественные науки. — 2013. — № 7

(160). — Вып. 24. — С. 36–42.

Опалко О. А. Регенераційна здатність — складо-

ва частина адаптивності представників роду Malus

Mill. / О. А. Опалко, А. І. Опалко // Авто-

хтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць

НДП «Софіївка» НАН України. — 2008. — Вип.

–4. — С. 15–22.

Дрозденко Р. П. Помология. Т. 2. Груша

и айва / Р. П. Дрозденко, А. Д. Драч. — К.:

Урожай, 1995. — 224 с.

Деревья и кустарники декоративных городских

насаждений Полесье и Лесостепи УССР / Ба-

лабушка В. К., Головацкая О. М., Горб В. К.

и др. [Под. ред. А. Н. Кохно]. — К.: Наук.дум-

ка, 1980. — 236 с.

Матвієнко М. В. Груша в Україні / М. В. Мат-

вієнко, Р. Д. Бабіна, П. В. Кондратенко. — К.:

Аграрна думка, 2006. — 320 с.

Трофименко Н. М. Рід Pyrus L. — Груша //

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані

дерева і кущі. Покритонасінні. Ч. II. Довід-

ник / Кохно М. А., Трофименко Н. М., Пар-

хоменко Л. І. та ін. [За ред. М. А. Кохна та

Н. М. Трофименко]. — К.: Фітосоціоцентр,

— С. 220–226.

Чирков Ю. И. Агрометеорология / Ю. И. Чир-

ков. — Л.: Гидрометеоиздат, 1986. — 296 с.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers

/ R. A. Fisher. — New Delhi: Cosmo Publications,

— 354 p.

Атраментова Л. О. Статистика для біологів /

Л. О. Атраментова, О. М. Утевська. — Харків:

НТМТ, 2014. — 330 с.

Єщенко В. О. Основи наукових досліджень в аг-

рономії: Підручник / В. О. Єщенко, П. Г. Ко-

питко, П. В. Костогриз, В. П. Опришко [За ред.

В. О. Єщенка]. — Вінниця: Едельвейс, 2014. —

с.

Downloads

Issue

Section

Статті