НАСІННЕ РОЗМНОЖЕННЯ CLADRASTIS KENTUKEA (DUM. - COURS.) RUDD В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • О. Порохнява

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173399

Keywords:

Cladrastis kentukea, спокій насіння, посівні якості насіння, скарифікація, стратифікація, схожість насіння.

Abstract

Проаналізовано посівні якості насіння C. kentukea. Отримано високі показники доброякісності, життєздатності та лабораторної схожості, що вказують на успішне визрівання насіння в умовах Правобережного Лісостепу України. Визначено оптимальні способу передпосівної підготовки насіння. Встановлено,
що скарифікація та стратифікація насіння значно підвищують відсоток ґрунтової схожості C. kentukea. Високі показники схожості насіння C. kentukea отримані після стратифікації у вологому піску протягом 4 місяців, а також скарифікації окропом 5 секунд та механічній скарифікації піском протягом 10 хвилин.

References

Гартман Х. Т. Размножение садовых рас-

тений / Х. Т. Гартман, Д. Е. Кестер. — М.,

— 470 с.

Методичні рекомендації з розмноження дерев-

них декоративних рослин Ботанічного саду НУ-

БіП України / [укладачі О. В. Коелесніченко,

С. І. Слюсар, О. М. Якобчук]. — К.: Видавни-

чий центр НУБіП України, 2009. — 29 с.

Миронова Г. О. Методичні рекомендації з розмно-

ження деревних та кущових рослин / Г. О. Миро-

нова, А. М. Лаврентьєва, О. П. Чекалін; [за ред.

М. А. Кохна, С. І. Кузнецова]. — К., 1998. —

Ч. 1: Голонасінні. — 48 с.

Мулкиджанян Я. И. Древесно-кустарниковые

питомники и основы дендрологии: Учебник для

техникумов / Я. И. Мулкиджанян, Т. А. Со-

колова. — М.: Агропромиздат, 1989. — 207 с.

Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб,

визначення чистоти, маси 1000 нас. та вологості:

ДСТУ 5036: 2008. — [Чинний від 2009–01–

. — К.: Держспоживстандарт України 2009. —

с. — (Національний стандарт України).

Николаева М. Г. Справочник по проращиванию

покоящихся семян / М. Г. Николаева, М. В. Раз-

умова, В. Н. Гладкова. — Л.: Наука, 1985. —

с.

Озеленение населенных мест / [под ред.

А. И. Барбарича, А. Я. Хорхота]. — К.: Изд-

во АА УССР, 1952. — 743 с.

Семена деревьев и кустарников. Метод опреде-

ления всхожести: ГОСТ 13056.6–97. — [Дей-

ствующий от 1998–07–01]. — Минск: ИПК

Издательство стандартов, 1998. — 27 с. —

(Межгосударственный стандарт).

Семе н а д ер е в ь е в и куста р н и ко в .

Метод определения доброкачественности:

ГОСТ 13056.8–97. — [Действующий от

–01–01]. — Минск: ИПК Издательство

стандартов, 1998. — 11 с. — (Межгосудар-

ственный стандарт).

Семена деревьев и кустарников. Мето-

ды определения жизнеспособности: ГОСТ

7–93. — [Действующий от 1995–

–01]. — Минск: Издательство стандар-

тов, 1995. — 37 с. — (Межгосударственный

стандарт).

Duly M. L. A synopsis of the genus Cladrastis

(Leguminosae) / M. L. Duly, M. A. Vincent //

Rhodora. — 2003. — Vol. 105. — P. 205–239.

Olson D. F. Cladrastis lutea (Michx. f.) K. Koch /

D. F. Olson, Jr. Barnes, R. L. Barnes // Seeds of

woody plants in the United States. — 1974. —

Washington, D.C.: Forest Service, U. S. Department

of Agriculture. — P. 329–330.

Downloads

Issue

Section

Статті