Селекційно-генетичні дослідження у Національному дендропарку «Софіївка» НАН України

Authors

  • А. Балабак Уманський національний університет садівництва
  • В. Поліщук Уманський національний університет садівництва

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190849

Abstract

У статті висвітлено найголовніші здобутки та досягнення в селекційно-генетичній та біотехнологічній роботі відділу фізіології, генетики, селекції та біотехнології рослин за 2005–20015 рр. Обговорюється роль видатних українських вчених-біологів І. С . Косенка та А. І . Опалка у розвитку фундаментальних та прикладних напрямів біологічної науки, зокрема її розділів, що стосуються найбільш цінних культивованих і дикорослих рослин.

References

Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 11.02.2004 № 73-р. [Електронний ресурс]. — 2015. —

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/73–2004-%D1%80

Косенко І. С. «Софіївка» за тридцять років: Зб. наук. і наук. — поп. праць / І. С . К осенко. — К .: Академперіодика, 2011. — 140 с.

Косенко І. С. Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України у 2014 році / І. С . К осенко // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НДП «Софіївка» НАН України. —2014. — В ип. 10. — С . 190–195.

Парій Ф. М. Опалко Анатолій Іванович / Ф. М . Парій // Вчені — генетики, селекціонери та рослинники

[Наук. ред. М. В . Р оїк]. — К .: Аграрна наука, 2003. — С ер. «Українські вчені-аграрії ХХ століття», кн. 7. — С . 169–170.

Кунах В. А. Професор А . І . Опалко — відомий український селекціонер і генетик (до 70-річчя від дня народження) / В. А . К унах // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2013. —Том 11, № 2. — С . 361–367.

Косенко И. С. Вопросы генетики самонесовместимости Corylus L. / И. С . К осенко, А. И . Опалко // Сохранение биоразнообразия растений в природе и при интродукции: Матер. междун. науч. конф., посвященной 165-летию Сухумского ботанического сада и 110-летию Сухумского субтропического дендропарка Института ботаники АН Абхазии, 15–20 октября 2006 г. — С ухум, 2006. — С . 267–269.

Косенко І. С. Фундук: Прикладна генетика, селекція, технологія розмноження і виробництва: Навч. посібник / І. С . К осенко, А. І . Опалко, O. А . Опалко / [Pед.: І. С . К осенко]. — К .: Наук. думка, 2008. — 256 с.

Опалко А. І. Удосконалення способів пророщування насіння представників роду Crataegus L. / А. І . Опалко, О. П. С ержук // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НДП «Софіївка» НАН України. — 2010. — В ип. 6. — С . 51–57.

Опалко О. А. Особливості повторного цвітіння покритонасінних деревних рослин / О. А . Опалко, А. І . Опалко // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НДП «Софіївка» НАН Украї

ни. — 2013. — В ип. 9. — С . 51–60.

Opalko A. I. Method for evaluation of regeneration potential of pear cultivars and species (Pyrus L.) / A. I. O palko, N. М . Kucher, O. А . O palko // Ecological Consequences of Increasing Crop Productivity: Plant Breeding and Biotic Diversity / [Eds. Anatoly I. O palko, Larissa I. Weisfeld, Sarra A. Bekuzarova et al.]. — Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, 2014. — Ch. 15. — P. 141–154.

Opalko A. I. Regeneration potential of pear cultivars and species (Pyrus L.) from the collection of the National dendrological park “Sofiyivka”, in Ukraine / A. I. O palko, N. М . Kucher, O. А . O palko // Journal of Information, Intelligence, and Knowledge (JIIK). — 2014. — V ol.6, № 3. — P. 231–241.

Опалко А. І. Селекція плодових i овочевих культур: навч. посіб.: Ч. 1.: Загальні основи селекції городніх

рослин / А. І . Опалко, О. А . Опалко / [Pед.: А. І . Опалко. — У мань: НДП «Софіївка» НАН України, 2012. — 340 с.

Прикладна генетика з основами цитології / Опалко А . І ., Балабак А . Ф., Заплічко Ф. О., Гонтар В . Т ., Мойсейченко Н . В ., Косенко І . С ., Опалко О. А . // Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів спеціальності 7. 130. 103. — «Плодоовочівництво і виноградарство» у вищих навчальних

закладах III–IV рівнів акредитації Мінагрополітики України. — К .: Аграрна освіта, 2006. — 12 с.

Селекція і насінництво овочевих культур у закритому ґрунті / Кравченко В . А ., Приліпка О. В ., Лихацький В . І ., Опалко А . І . // Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8. 130.103. — «Плодоовочівництво і виноградарство» у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації Мінагрополітики України. — К .: Аграрна освіта, 2006. — 9 с.

Косенко І. С. Перспективи мікроклонального розмноження представників роду Corylus L. / І. С . К осенко, А. І . Опалко // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. Укр. т-ва генет. і селекц. ім. М. І . В авилова [Редкол.: … Кунах В . А . (голов. ред.) та ін.]. — К .: Логос, 2007. — Т . 2. — С . 512–516.

Косенко И. С. Размножение Albizia julibrissin Durazz. в культуре in vitro / И. С . К осенко, А. И . Опалко, М. В . Н ебыков // Natural preservation of botanical gardens at modern times: Intern. conf. (Baku, 24–27 September, 2010). — Baku: Mardakan dendrary, 2010. — P. 76–81.

Опалко А. І. Індукування морфогенезу in vitro у зиготичних експлантів представників роду Castanea Mill. / А. І . Опалко, В. Д . А даменко // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НДП «Софіївка» НАН України. — 2014. — В ип. 10. — С . 49–64.

Kosenko I. S. Micropropagation of Corylus colurna L. / I. S. Kosenko, A. L. Boyko, A. I. O palko et al. // Acta Hort. (ISHS). —— 2009. — V ol. 845(1). — P. 261–266.

Kosenko I. Vegetative propagation of Corylus L. through tissue culture / I. Kosenko, A. O palko // Monographs of botanical gardens: European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies. — Warsaw: BG CBDC PAS, 2007. — V ol. 1. — P. 133–136.

Косенко І. С. Динаміка роду Corylus L. як підтвердження закону М. І . В авилова про гомологічні ряди у спадковій мінливості / І. С . К осенко, А. І . Опалко // Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: Досягнення і перспективи (До 120-річчя з дня народження академіка М. І . В авилова): Матер. міжнар.

наук. конф. (2–4 жовтня 2007р.). — К .: Фітосоціоцентр, 2007. — С . 70–74.

Опалко А. І. Дискусійні питання системи роду Amelanchier Medik. / А. І . Опалко, О. Д . А ндрієнко, О. А . Опалко // Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування: мат. Міжнародної науково-практичної заочної конференції /

Пам’яті видатного вченого, академіка М. Ф. К ащенка і 100-річчю заснування Акліматизаційного саду (Національний ботанічний сад ім. М. М . Г ришка НАН України, 4 вересня 2014 р., м. Київ). — К .,

— С . 191–195.

Опалко А. І. Проблеми вітчизняної геносистематики / А. І . Опалко // Селекційно-генетична наука і освіта: Зб. тез доп. міжнародної наукової конференції (м. Умань, 19 березня 2013 р.) / [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. — У мань: УНУС , 2013. — С . 77–80.

Опалко А. І. Філогенетичні зв’язки культивованих в Україні представників роду Сucumis L. / А. І . Опалко // Вісник Уманського НУС . — 2013. — № 1–2. — С . 68–72.

Опалко А. І. Філогенетичні зв’язки культивованих в Україні представників роду Pyrus L. використаних у селекції груші / А. І . Опалко, Н. М . К учер, О. А . Опалко // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-ва генет. і селекц.

ім. М. І . В авилова [Редкол.: Кунах В . А . (голов. ред.) та ін.]. — К .: Логос, 2012. — Т . 3: Присвячено 100-річчю від дня народження Й. А . Рапопорта. — С . 520–526.

Опалко О. А. Філогенетичні зв’язки культивованих в Україні представників роду Malus Mill. / О. А . Опалко, А. Д . Черненко, А. І . Опалко // Інтродукція рослин. — 2012. — № 1. — С . 16–23.

Kosenko I. S. Disputable aspects of Corylus L. genus system / I. S. Kosenko, G. A. Tarasenko, A. I. O palko // Inspiring solution in plant technology, horticultural research and sustainable conservation methods: 2nd World scientific congress: Challenges in botanical research and climate change (Netherlands, Delft, 29 June‑4 July

. — Delft: Sieca Repro, 2008. — P. 37.

Опалко А. І. Деякі проблеми імунітету культурних рослин / А. І . Опалко // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НДП «Софіївка» НАН України. — 2008. — В ип. 3–4. — С . 72–80.

Опалко А. И. Антропоадаптивность растений как базисный компонент рационального использования земельных ресурсов / А. И . Опалко // Развитие регионов в ХХI веке: мат. I М еждународ. науч. конф.: Сев. — Осет. гос. ун-т им. К. Л . Х етагурова. (31 октября‑2 ноября 2013 г.) [Под об. ред. В. Г . С озанова]. — В ладикавказ: ИПЦ СОГУ , 2013. — Ч асть I. — С . 348–354.

Opalko A. I. Anthropoadaptability of plants as a basis component of a new wave of the “Green Revolution” / A. I. O palko, О. A. O palko // Biological Systems, Biodiversity, and Stability of Plant Communities [Eds. Larissa I. Weisfeld, Anatoly I. O palko, Nina A. Bome et al.]. — Apple Academic Press, 2015. — Part 1: The

Optimization of Interaction Anthropogenic Changes with Natural Environmental Variability for Sustainable Land Use. — P. 4–12.

Biological Systems, Biodiversity, and Stability of Plant Communities [Eds.: Larissa I. Weisfeld, Anatoly I. Opalko, Nina A. Bome et al.]. — Toronto; New Jersey: Apple Academic Press, 2015. — 525 p.

Ecological Consequences of Increasing Crop Productivity: Plant Breeding and Biotic Diversity [Eds.: Anatoly I. O palko, Larissa I. Weisfeld, Sarra A. Bekuzarova et al.]. — Toronto; New Jersey: Apple Academic Press, 2015. — 315 p.

Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Study [Eds.: Sarra A. Bekuzarova, Nina A. Bome, Anatoly I. Opalko et al.]. — Toronto; New Jersey: Apple Academic Press, 2015. — 340 p.

Патент на корисну модель № 60340. Живильне середовище для індукції ризогенезу глоду зелено-м’ясого (Crataegus chlorosarka Max.) // Заявка № u 2011 01898 подана 18.02.2011; зареєстрована у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.06.2011 / І. С . К осенко, А. І . Опалко, М. В . Небиков, О. П. Сержук. — 2011. — Бюл. № 11. — 6 с.

Патент на корисну модель № 64745. Спосіб поліпшення якості насіння чоловічостерильних компо-нентів гібридів цукрових буряків // Заявка № u 2011 09544 подана 29.07.2011; зареєстрована у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.11.2011 / В. В . Поліщук, В. А . Д оронін, А. О. Я ценко, А. І. Опалко, Д. М. А даменко, С. Г. Т руш, А. В. М оргун, Л. О. Р ябовол. — 2011. — Бюл. № 21. — 4 с.

Патент на корисну модель № 71278. Спосіб поліпшення якості насіння простих стерильних гібридів цукрових буряків // Заявка № u 2011 15104 подана 20.12.2011; зареєстрована у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.07.2012 / В. В . Поліщук, В. А . Д оронін, А. О. Я ценко, А. І . Опалко, Д. М . А даменко, С. Г . Т руш, А. В . М оргун, Ненька М . М ., Ненька О. В . — 2012. — Бюл. № 13. — 4 с.

Патент на корисну модель № 75967. Спосіб прискореного розмноження стійких до цвітушності ЧС-форм цукрових буряків з використанням технологій in vitro // Заявка № u 2012 04341 подана 29.07.2011; зареєстрована у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 06.04.2012 / В. В. Поліщук, В. А. Д оронін, А. О. Я ценко, А. І. Опалко, Д. М. А даменко, М. М. Н енька, О. В. Н енька, В. М . Майборода, І. В . Ковальчук, Л. М . Карпук — 2012. — Бюл. № 24. — 4 с.

Черкаське відділення УТГ іС ім. М. І . В авилова [Електронний ресурс]. — 2015. — Р ежим доступу: http://

utgis.org.ua/ua/cherkasy-ua

Косенко І. С. Морфогенез регенерантів стеблових живців деревних рослин in vitro та in vivo / І. С . К осенко, О. В . Білик // Вивчення онтогенезу рослин природних та культивованих флор у ботанічних садах Євразії: Тез. доп. Міжн. шк. — К иїв; Львів, 1994. — С . 100–101. 39. Опалко О. А. Мікроклональне розмноження яблуні / О. А . Опалко, А. І . Опалко // Проблеми отримання та використання генетично модифікованих і клонованих організмів: Матер. наук. — прак. семінару

(11 березня 2004 року, м. Біла Церква). — Біла Церква, 2004. — С . 64–66.

Ryabovol L. O. Modifying nutrient medium for obtaining genetically identical microclones in a genus Malus

Mill. / L. O . Ryabovol, O. A. O palko // Conference on genetics and molecular biology for students and young

scientists devoted to 100-th anniversary of genetics: 20–22 of April 2000. — Lviv, 2000. — P. 109.

Опалко О. А. Регенераційна здатність сортів, гібридних сіянців, клонових підщеп і декоративних форм яблуні в зв’язку з їхніми господарськими властивостями: дис. … канд. с. - г. наук: 06.01.07 / Ольга Анатоліївна Опалко. — У мань, 2003. — 237 с.

Колдар Л. А. Біоекологічні особливості видів роду Cercis L. інтродукованих в Правобережному Лісостепу України: автореф. дис … канд. біол. наук: 03.00.05 / Лариса Антонівна Колдар. — К иїв, 2004. — 16 с.

Сержук О. П. Розробка методів створення вихідного матеріалу в селекції глоду (Crataegus L.): дис. … канд. с. - г. наук: 06.01.05 / Олександр Петрович Сержук. — К иїв, 2010. — 158 с.

Downloads

Issue

Section

Статті