ІНДУКЦІЯ ОРГАНОГЕНЕЗУ У ЕКСПЛАНТІВ AMELANCHIER OVALIS MEDIC. IN VITRO

Authors

  • Л. А. Колдар
  • М. В. Небиков
  • О. Д. Андрієнко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190875

Abstract

У статті наведено результати досліджень індукції органогенезу експлантами Amelanchier ovalis Medic. за використання різних концентрацій ауксинів та цитокінінів (6-БАП, β-ІМК, β-ІОК, 2,4-Д), при розмноженні рослин на штучних живильних середовищах в асептичних умовах in vitro. З’ясовано, що проходження процесів диференціації та органогенезу у експлантів залежить
від екзогенного вмісту ріст регулюючих речовин у живильному середовищі. Впродовж періоду культивування експлантів спостерігали формування адвентивних бруньок, пагонів, коренів та рослин-регенерантів.
Основним показником ефективності морфогенезу є коефіцієнт розмноження. У наших дослідах за використання різного кількісного співвідношення ростових регуляторів у другому пасажі одержано коефіцієнт розмноження 25 за використання 4,44 μМ 6-БАП, 0,98 μМ β-ІМК та 0,36 μМ 2,4Д. Вміст у живильному середовищі 2,85 μМ β-ІОК сприяв одержанню 73,2%
укорінених рослин-регенерантів. Впродовж 70–80 діб після введення рослинного матеріалу у культуру in vitro одержали рослини-регенеранти придатні до перенесення на адаптацію до умов ex vitro.

References

Валиханова Г. Ж. Биотехнология растений / Г. Ж . В алиханова. — А лмааты, «Конжык», 1996. — 272 с.

Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений / Ф. Л . К алинин, В. В . С арнацкая, В. Е . Полищук — К .: Наук. думка, 1980. — 488 с.

Катаева Н. В. Клональное микроразмножение растений / Н. В . К атаева, Р. Г . Бутенко. М., Наука, 1983. 96 c.

Колдар Л. А. Особливості стерилізації експлантів Amelachier ovalis Medik. при введенні in vitro / Л. А . К олдар, А. І . Опалко, М. В . Н ебиков, О. Д . А ндрієнко //Старовинні парки і ботанічні сади — нукові центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико-культурної спадщини: матер. міжнар. наук. конф., (Умань, 5–7 жовтня 2011 р.). — У мань: «Сочінський», 2011. — С . 256–258.

Лаврентьєва А. М. Використання біотехнологічних методів розмноження декоративних інтродуцентів / А. М . Лаврентьєва // Вісник Львівського університету. — Л ьвів, 2004. — В ип. 36. — С . 137–145.

Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи / Кунах В . А . — К .: Логос, 2005. —730 с. 7. Флора УРСР . [у 12т.] / ред. тому Д. К . Зеров]. — К .: Вид-во АН УРСР , 1954. — Т .VI. — С . 46–47.

Черевченко Т. М. Орхидеи в культуре. / Т. Ч еревченко, Г. К ушнір. — К иев: Наук. думка, 1986. — 200 с.

Murashige T. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue culture / Toshio Murashige, Folke K. Skoog // Physiol. Plant. — 1962. — V ol. 15. — Р . 473–497.

St-Pierre R. G. Growing saskatoons. A manual for orchardists / R. G. St-Pierre. — Department of Horticulture Sciences, University of Saskatchewan. Saskatoon: SK, 1997. — 338 p.

Zatylny A. M. Revised International Registry of Cultivars and Germplasm of the Genus Amelanchier / A. M. Zatylny, R. G. St-Pierre // Small Fruits Review. — 2003. — V ol. 2(1). — С . 51–80.

Downloads

Issue

Section

Статті