Зимостійкість та морозостійкість представників роду Pyracantha М. Roem. в умовах правобережного лісостепу України

Authors

  • Т. В. Копилова Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190876

Abstract

Наведено результати вивчення зимостійкості та морозостійкості представників роду Pyracantha, що ростуть в умовах Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ. Встановлено, що P. coccinea Roem., P. crenatoserratа (Hence) Rehd,, P. crenulata (Roxb. ex D. Don) M. Roem., P. × ‘Orange Charmer’, P. × ’Red Cushion’, відносно зимостійкі, а P. × ’Soleil d’Or’ ― слабозимостійка.

References

Ахматов К. А. Методы определения зимостойкости древесных растений / Ахматов К . А . — Фрунзе:

Ильм, 1968. — 40 с.

Бурачинский А. М. О некоторых особенностях взаимосвязи между периодом покоя и зимостойкостью древесных растений / Бурачинский А . М . // Пути и методы повышения зимостойкости акклиматизируемых растений. — К .: Наук. думка, 1967. — С . 25–38.

Ботанічий сад ім. акад. О. В . Фоміна: каталог рослин / [відповід. ред. Соломаха В . А .].― Київ: Фітосоціоцентр, 2007. ― 320 с.

Генкель П. А. О сопряженной и конвергентной устойчивости растений / Генкель П. А . // Физиология растений. ―1979. ― № 26, вып. 5. ― С. 921―931.

Генкель П. А. Состояние покоя и морозоустойчивость плодовых растений / Генкель П. А ., Онкина Е. З. ― М.: Наука. 1964. ― 242 с.

Грабовий В. М. Платан (Platanus L.) у Правобережному Лісостепу України / Грабовий В . М . // За ред. чл. — кор. НАН України І. С . Косенка. Умань: УВПП, 2007.― 218 с.

Гриценко М. Ф. Морозоустойчивость, засухоустойчивость и сезонное развитие древесных и кустарниковых пород в Донбасе / Гриценко М. Ф. / Лесн. хоз. — во, — 1953. — № 8. — С . 41–48.

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні.: Ч. 2. Довідник / [Кохно М . А ., Трофименко Н . М ., Пархоменко Л . І . та ін.]; за ред. М. А . К охна, Н. М . Т рофименко. — К .: Фітосоціоцентр, 2005. — 716 с.

Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР . Покрытосеменные: справ. пособие. / [под ред. Н. А . Кохна]. — Киев: Наукова думка, 1986. — С. 539–541.

Калініченко О. А. Декоративна дендрологія / Калініченко О. А . // Навч. посіб. — К .: Вища шк., 2003. — 199 с.

Кирієнко С. В. Види кущових рослин родини Rosaceae Adans. Лівобережного Лісостепу Полісся: біоекологічні та морфологічні особливості, репродукція, використання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 003.00.05 «Ботаніка» / С. В . Кирієнко.― К., 2011. ― 20 с.

Колесниченко О. М. Залежність зимостійкості інтродукованих деревних рослин від періоду їх росту / Колесниченко О. М . // Інтродукція і акліматизація рослин на Україні. ― 1973. ― Вип. 6. ― С. 136―141.

Лапин П. И. Интродукция лесных пород. / Лапин П. И ., Калуцкий К . К ., Калуцкая О. Н . ― М.: Лесн. пром., 1979. ― 224 с.

Личикаки В. М. Перезимовка озимых культур. / Личикаки В. М . ― М.: Колос, 1974. ― 205 с.

Мороз П. І. Природа Черкащини / [П. І . М ороз, В. Л . Л ук’янець, І. С . К осенко, О. К . М ороз]. — М иколаїв: СІМАО, 1996. — 396 с.

Сергеев Л. И. Особенности годичного цикла и зимостойкость деревьев и кустарников / Сергеев Л . И . // Физиология устойчивости растений. ― М.: Изд-во АН СССР , 1960. ― С. 202―207.

Соколов С. Я. Современное состояние теории акклиматизации растений / Соколов С . Я . // Интродукция растений и зеленое строительство / Тр. Бот. ин. — та АН СССР . — 157. — 6, Вып. 5. — С . 34–42.

Соловьева М. А. Методы определения зимостойкости плодовых культур / Соловьева М . А . // Методическое пособие. — Л енинград: Гидрометиоиздат. — 1982. — 35 с.

Туманов И. И. Физиологические основы зимостойкости культурных растений / Туманов И . И . ― М.: Сельхозгиз, 1960. ― 365 с.

Downloads

Issue

Section

Статті