ТАКСОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СПОНТАННОЇ ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • А. А. Куземко
  • А. І. Ковтонюк

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190881

Abstract

З’ясовано особливості таксономічної та екологічної структур спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Таксономічний аналіз здійснено на основі розподілу видів флори за вищими таксономічними одиницями, екологічний аналіз — із використанням екологічних шкал Я. П. Д ідуха шляхом розподілу видів на екогрупи за відношенням до впливу екологічних факторів — водного режиму ґрунту, кислотності ґрунту, загального сольового режиму ґрунту, вмісту карбонатів у ґрунті, вмісту сполук азоту у ґрунті, аерації ґрунту, ступеню освітлення. Встановлено, що таксономічна структура флори відображає її перехідний характер між бореальним та середземноморським типом з більшою спорідненістю до останнього, а екологічна структура зумовлена ландшафтними особливостями парку — слабкою представленістю
перезволожених територій, численними і потужними виходами гранітних порід, переважанням у ґрунтовому покриві темно-сірих лісових ґрунтів та підзолистих чорноземів, а також особливостями антропогенного впливу.

References

Горячева В. С. О дикой травянистой флоре парка-заповедника «Софиевка» // Сб. науч. тр. Уманского с.- х. ин-та. — 1960. — В ып. ХІІ. — C. 375–383.

Дидух Я. П. Растительный покров Горного Крыма. — К .: Наук. думка, 1992. — 256 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіївка» / Косенко І . С . (гол. ред.) — У мань: Уманський дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, 2000. — 160 с.

Куземко А. А. Антропогенна трансформація спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. Збірник наукових праць. — У мань: УКВПП, 2008. — С . 34–37.

Куземко А. А., Сидорук Т . М ., Діденко І . П., Швець Т . А ., Бойко І . В . С понтанна флора Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2011. — Вип. 7. — С . 25–36.

Пачоский И. К. Очерк флоры окрестностей г. У мани, Киевской губернии // Зап. Киев. общества естествоиспыт., 1887. — 8, вып. 2. — С . 371–437.

Сидорук Б. С. Біологічні особливості та способи використання деяких видів ґрунтопокривних рослин. Автореф. дис. … канд. біол. наук. — Д ніпропетровськ, 1974. — 24 с.

Толмачев А. И. Введение в географию растений. — Л .: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. — 244 с.

Цешковський В. О. Рослинність Уманщини // Краєзнавчий збірник «Гуманщина» — Г умань: Вид–во ОКРІНО, 1927. — С . 235–254.

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я . П. С истемный подход к изучению флоры // Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики. Материалы ІІ рабочего совещания по сравнительной флористике, Неринга, 1983. — Л .: Наука, 1987 — С . 30–36.

Шидловський В. П. До питання про сучасну флору околиць м. Гуманя // Вісник Київськ. бот.саду. — 1933. — В ип. XVI. — С . 45–50.

Didukh Ya. P. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication. — Kyiv: Phytosociocentre, 2011. — 176 p.

Mosyakin S. L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk— Kiev, 1999. — 346 p.

Downloads

Issue

Section

Статті