ЕЛЕМЕНТИ ЯКОСТІ НАСІННЯ ВІКОВОГО ДЕРЕВА-СОЛІТЕРА PYRUS COMMUNIS SUBSP. PYRASTER (L.) EHRH.

Authors

  • Н. М. Кучер

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190883

Abstract

Наведено результати вивчення елементів морфології плодів і насіння сформованого на віковому дереві Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., що росте як солітер у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України відособлено від будь-яких інших дерев роду Pyrus, що могли б бути джерелом пилку для перехресного запилення цієї перехреснозапильної ентомофільної рослини. Зазначається, що незважаючи на обмежен-
ня алогамії на дереві формувались добре розвинені плоди типової лісової груші. Виділене з досліджуваної рослини насіння було закладено у чашках Петрі на стратифікацію у суміші з вологим піском (одна частина насіння на три частини піску) у холодильник з температурою +5 °C. Для визначення потреби насіння у стратифікації дослід було закладено у 5 варіантах
з десятиденним інтервалом контролювання проростання: 1) 80 діб; 2) 90 діб; 3) 100 діб; 4) 110 діб; 5) 120 діб. З’ясувалось, що середня маса одного плода дерева-солітера становила 7,48 г, маса 1000 шт. насінин — 23,86 г, а максимальна схожість насіння (86,2%) отримана за тривалості стратифікації 120 діб. Сіянці були дорощені у живильних таблетках Джіффі (Jiffy), підрощені у півлітрових контейнерах і висаджені на експозиційно-дослідну ділянку. Зроблено висновок, що вивчене дерево-солітер спроможне формувати типові для виду плоди з життєздатним насінням, що добре проростає за стандартних умов стратифікації, а отримані сіянці нормально розвиваються.

References

Колесников А. И. Основные элементы композиции зелёных насаждений / Александр Иванович Колесников // Декоративная дендрология. — М .: Лесная промышленность, 1974. — С . 117–131.

Максимова М. В. Любимый сад для увлеченных / Маргарита Васильевна Максимова, Марина Анатольевна Кузьмина, Наталья Юрьевна Кузьмина. — М .: Эксмо, 2011. — 54 с.

Збруева И. И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре: метод. указания для студ. спец. 250203

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» / Илюса Илдаровна Збруева. — Пермь: ПГСХА , 2011. — 65 с.

Опалко А. І. Селекція зерняткових культур / А. І . Опалко // Селекція плодових і овочевих культур: Підручник / А. І . Опалко, Ф. О. Заплічко. — К .: Вища шк., 2000. — С . 345–385.

Опалко А. І. Філогенез і фітогеографія зерняткових плодових культур / А. І . Опалко, Н. М . К учер, О. А . Опалко, А. Д . Ч ерненко // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НД П «Софіївка» НАН України. — 2012. — В ип. 8. — С . 35–44.

Lim T. K. Pyrus communis / T. K. Lim // Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 4, Fruits. — Springer Science & Business Media, 2012. — P. 527–534.

Opalko A. I. Regeneration potential of pear cultivars and species (Pyrus L.) from the collection of the National dendrological park “Sofiyivka”, in Ukraine / A. I. O palko, N. М . Kucher, O. А . O palko // Journal of Information, Intelligence, and Knowledge (JIIK). — 2014. — V ol. 6, № 3. — P. 231–241.

Campbell C. S. Phylogeny of subtribe Pyrinae (formerly the Maloideae, Rosaceae): Limited resolution of a complex evolutionary history / Christopher S. Campbell, Rodger C. Evans, D. R. Morgan, Timothy A. Dickinson, M. P. Arsenault // Plant systematics and evolution — 2007. — V ol. 266, № 1–2. — P. 119–145.

Potter D. Phylogeny and classification of Rosaceae / D. Potter, T. Eriksson, Rodger C. Evans et al. // Plant systematics and evolution. — 2007. — V ol. 266, № 1–2. — P. 5–43.].

Матвієнко М. В. Груша в Україні / М. В . М атвієнко, Р. Д . Бабіна, П. В . К ондратенко. — К .: Аграрна думка, 2006. — 320 с.

Федоров Ал. А. Р од 14. Груша — Pyrus L. / Ал. А. Федоров // Деревья и кустарники СССР / [Ред.: С. Я . Соколов и др.]. — М .; Л.: Изд- во АН СССР , 1954. — Т .З. — С . 378–414.

Bell R. L. Pyrus / Richard L. Bell and Akihiro Itai // Wild crop relatives: genomic and breeding resources, temperate fruits / [Ed.: Chittaranjan Kole]. — Berlin; Heidelberg: Springer, 2011. — Ch. 8. — P. 147–178.

Опалко А. И. Использование элементов природного отбора в мутационной селекции представителей подсемейства Pomoideae Focke / А. И . Опалко, Ф. А . Запличко, О. А . Опалко // Экспериментальный мутагенез в биологии и селекции растений: Материалы Международ. науч. — практич. конф. (1–3 июля 2008 года): Сб. науч. тр. — К иров: Вятская ГСХА , 2008. — С . 44–47.

Takhtajan A. Flowering plants / Armen Takhtajan [corr. 2nd ed.]. — N.Y.: Springer Science+Business Media, 2009. — 871 p.

Опалко А. І. Дискусійні питання системи роду Amelanchier Medik. / А. І . Опалко, О. Д . А ндрієнко, О. А . Опалко // Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування (Пам’яті видатного вченого, академіка М. Ф. К ащенка і 100-річчю заснування Акліматизаційного саду, Київ, 4 вересня 2014 року). — К ., 2014. — С . 191–195.

Opalko A. I. Phylogenetic connections between representatives of the genus Amelanchier Medik. / A. I. O palko, O. D. Andrienko, O. А . O palko // Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Study / [Eds.: Sarra A. Bekuzarova et al.]. — Toronto New Jersey: Apple Academic Press, 2015. — Part 2, Horticultural Crop Science, Ch. 11. — P. 159–175.

Опалко А. І. Геносистематика та її застосування у філогенетиці /А.І. Опалко, В. В . Поліщук // Озеленення та благоустрій садово-паркових об’єктів: матер. Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, присвяч. 170 річниці заснування Уманського НУС (м. Умань, 14 травня 2014 р.) / [Редкол.: О. О. Н епочатенко (відп. ред.) та ін.]. — У мань: УНУС , 2014 — С . 94–97.

Еременко Ю. А. Виды-трансформеры в адвентивной фракции дендрофлоры Юго-Востока Украины // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: Матеріали V I міжнар. наук. конф. «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку» (Донецьк, 4–7 жовтня 2010 р.). — Д онецьк: ДБС, 2010. — С . 180–182.

Rugienius R. Genetic polymorphism of wild pear accessions collected in Lithuania // R. Rugienius, A. Blažytė, V. Lukoševičiūtė et al. // Baltic forestry. — 2013. — V ol. 19, № 1(36). — P. 13–21.

Wolko Ł. Genetic diversity and population structure of wild pear (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) in Poland / Łukasz Wolko, Jan Bocianowski, Wojciech Antkowiak, Ryszard Slomski // Open Life Sciences. — 2015. — Vol. 10, № 1. — P. 19–29.

The Plant List by the Royal Botanic Gardens Kew and Missouri Botanical [Електронний ресурс]. — 2013. —

Режим доступу. — http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Pyrus+pyraster+

Raimondo F. M. A new species of Malus (Rosaceae, Maloideae) from Sicily / Francesco Maria Raimondo // Flora Mediterranea. — 2008. — V ol. 18. — P. 5–10.

Yamamoto T. Pear genomics / Toshiya Yamamoto and Elisabeth Chevreau // Genetics and genomics of Rosaceae / [Eds.: Kevin M. and Folta Susan E. Gardiner]. — 2009. — P. 163–186.

Catalogue of Life: Jan 2015: Annual Checklist [Електронний ресурс]. — 2011. — Р ежим доступу. — http://

www.catalogueoflife.org/annual-hecklist/2015/details/species/id/909b8d8df494bacb5e2d455a1bca1896

Species records in the GRIN database: 02-Feb‑2015 // Germplasm Resources Information Network (GRIN)

[Online Database] / National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. — [Електронний ресурс]. — 2015. — Р ежим доступу. — http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?448613

Кучер Н. М. Представники роду Pyrus L. у Національному дендропарку «Софіївка» НАН України / Н. М . К учер // Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках: мат. 3-й международ. конф. (Киев–Умань, 8–11 июня 2011 г.). — К., 2011. — С. 200–203.

Опалко А. І. Мобілізація генетичних ресурсів роду Pyrus L. для використання в селекції груші / А. І . Опалко, Н. М . К учер, О. А . Опалко, А. Д . Ч ерненко // Збірн. наук. праць УНУС . — 2012. —

Вип. 80, Ч. 1.: Агрономія. — С . 136–144.

Рубцов П. М. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре П. М . Р убцов /. — К .: Наук. думка,

— 272 с.

Сербін А. Г. Фармацевтична ботаніка. Підручник / А. Г . С ербін, Л. М . С іра, Т. О. С лободянюк / [Ред.:

Л. М . Сіра]. — В інниця: Нова книга, 2007. — 488 с.

Запличко Ф. А. Особенности гейтоногамии облученной пыльцой у яблони / Ф. А . Запличко, А. И . Опалко, А. Ф. Балабак // Вторая Всесоюз. конф. по сельскохозяйственной радиологии: Тез. доклад. — Обнинск, 1984. — Т . 2. — С . 51.

Запличко Ф. А. Влияние мутагенов на результативность гейтоногамии у яблони / Ф. А . Запличко, А. И . Опалко // Экспериментальный мутагенез ельскохозяйственных растений: Тез. доклад. обл. научно-координац. совещания (Умань, 10–13 сентября 1985 г.). — У мань, 1985. — С . 63–64.

Waite M. B. The pollination of pear flowers / Merton B. Waite // Bulletin U. S. Department of Agriculture, Division of Vegetable Physiology and Pathology. — Washington: Government printing office, 1894. — № 5. — 110 р.

Опалко А. І. Тлумачник вжитих термінів / А. І . Опалко, О. А . Опалко // Селекція плодових і овочевих культур. Практикум: Навч. посібник / А. І . Опалко, А. О. Я ценко, О. А . Опалко, Н. В . Мойсєйченко. — К .: Наук. світ, 2004. — С . 267–303.

Плоды и семена деревьев и кустарников, культивируемых в Украинской ССР / [Н. А . К охно, А. М . К урдюк, Н. М . Дудик и др.]; Под ред. Н. А . Кохно. — К.: Наук. думка, 1991. — 320 с.

Кучер Н. М. Особливості проростання насіння Pyrus. communis L. / Н. М . К учер. Інтродукція, селекція та захист рослин: мат. III міжнар. наук. конфер., (Донецьк, 25–28 вересня 2012 р.) — Донецьк,

— С. 77.

Николаева М. Г. Справочник по проращиванию покоящихся семян / М. Г . Н иколаева, М. В . Р азумова, В. Н . Гладкова / [Отв. ред.: М. Ф. Данилова]. — Л.: Наука. — 1985. — 348 с.

Hummer K. E. Pyrus L. pear / Kim E. Hummer and Joseph D. Postman // The Woody Plant Seed Manual: Agriculture Handbook 727 / [Eds.: Franklin T. Bonner and Robert P. Karrfalt]. — 2008. — P. 922–927.

Downloads

Issue

Section

Статті