ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ ВВЕДЕННЯ PONTEDERIA CORDATA VAR. LANCEOLATA (NUTT.) GRISEB. В КУЛЬТУРУ IN VITRO

Authors

  • М. В. Небиков
  • І. В. Чіков

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190887

Abstract

Наведено результати досліджень з підбору експозиції для проведення ефективної стерилізації розчином 2,5% гіпохлориту натрію та живильних середовищ при введенні експлантів Pontederia cordata L. var. lanceolata (Nutt.) Griseb. у культуру in vitro.

References

Биотехнология растений: культура клеток / Пер. с англ. В. И . Н егрука; С предисл. Р. Р . Бутенко. — М .: Агропромиздат, 1989. — 280 с.

Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физиологии и биотехнологии растений. / Ф. Л . К алинин, В. В . Сарнацкая, В. Е . Полищук — К .: Наук. думка, 1980. — 487 с.

Колдар Л. А. Розмноження Dianthus gratianopolitanus Vill. у культурі in vitro, як метод збереження генофонду рослин / Л. А . К олдар, М. В . Н ебиков, Н. М . К учер // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин» (м. Київ, 11–15 жовтня 2010 р.). — К иїв: Альтерпрес, 2010. — С . 268–270.

Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого біохімічні основи./ В. А . К унах — К .:

Логос, 2005. — 730 с.

Манохина Р. П. Интродукция декоративных прибрежно-водных растений в Таджикистане: автореф. дис.. канд. биол. наук. / Р. П. Манохина — Д ушанбе, 1984. — 21 с.

Мусієнко М. М. Фізіологія рослин: Підручник. М. М . Мусієнко — К .: Фітоцентр, 2001. — 392 с.

Небиков М. Основні етапи морфогенезу Securigera elegans (Pančić) Lassen у культурі in vitro / М. Н ебиков, А. К уземко // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — В ип. 25–27. — С . 119–121.

Небыков М. В. Особенности размножения Hedysarum grandiflorum Pall. в культуре in vitro / Небыков М . В ., Колдар Л . А ., Руденко Н . В . // Первые Международные научно-практические Беккеровские чтения: Сборник научных трудов по материалам конференции. — В олгоград: ТриАС , 2010. — Часть 2. — С . 141–143.

Розсадник С. Семенова [електронний ресурс]. — Р ежим доступа: http://semenov-garden.accbud.ua/

press/id/48

Садовий центр “Imptrial garden” [електронний ресурс]. — Р ежим доступа: www.imperialgarden.ru

Чіков І. В. Колекція представників родини Pontederiaceae у Національному дендропарку «Софіївка» НАН України / І. В . Ч іков // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: Матеріали III Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Донецьк, 24–27 лютого 2014 р.) — Д онецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. — С . 33–34.

Murashige T. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures / T Murashige., F Skoog // Physosol. Plant. — 1962. — V ol. 15. — № 13 — P. 473–497.

Downloads

Issue

Section

Статті