ПОСТТРАВМАТИЧНІ РЕГЕНЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ

Authors

  • О. А. Опалко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190889

Abstract

На прикладі клонових підщеп яблуні Дон 70–456 і М9 розглянуто особливості неморфогенних регенераційних процесів, завдяки яким відбувається гоєння ран у рослин. Порівняння інтенсивності заростання поранень з датами виконання порізів виявило тенденцію поступового наростання показників регенераційного коефіцієнта навесні та зниження починаючи з другої половини серпня до повного затухання у жовтні. Протягом сезону в обох досліджених клонових підщеп яблуні спостерігали три хвилі підвищеного регенераційного потенціалу: перша — на початку першої декади травня, друга — на початку першої декади липня, третя — напркінці липня–першій декаді серпня. На динаміку регенераційної здатності протягом сезону більший вплив мала середньодобова температура повітря за період регенерації, ніж сума опадів чи величина гідротермічного коефіцієнта. Середньорічний показник регенераційного коефіцієнта був вищим у роки з вищою сумою опадів за рік і нижчою середньорічною температурою повітря.

References

Атраментова Л. О. Статистика для біологів / Л. О. А траментова, О. М . У тевська. — Х арків.: НТМТ , 2014. — 330 с.

Браун А. Д. Яблоня // Селекция плодовых растений / Пер. с англ. Александровой В . Г ., Высоцкого В. А ., Гаделия Н. В . и др.; под ред. Х. К . Еникеева. — М .: Колос, 1981. — 760 с.

Гартман Х. Т. Размножение садовых растений: Пер. с англ. / Х. Т . Г артман, Д. Е . К естер. — М .: Сельхозиздат, 1963. — 471 с.

Гершензон С. М. Основы современной генетики / С. М . Г ершензон. — К .: Наукова думка, 1979. — 508 с.

Гулько І. Нові клонові підщепи яблуні для інтенсивних садів України // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу: Тез. доп. / І. Гулько. — Л ьвів: ЛДАУ, 1999. — С . 255–257.

Гулько І. П. Клонові підщепи яблуні / І. П. Гулько. — К .: Урожай, 1992. — 155 с.

Кренке Н. П. Регенерация растений / Н. П. Кренке. — М .; Л.: Изд-во АН СССР , 1950. — 667 с.

Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник / Єщенко В . О., Копитко П. Г ., Опришко В . П., Костогриз П. В . — К .: Дія, 2005. — 288 с.

Опалко О. А. Динаміка регенераційного потенціалу яблуні / О. А . Опалко // Зб. наук. пр. Уманської ДАА. — 2002. — В ип. 55. — С . 182–188.

Опалко А. І. Селекція плодових і овочевих культур / А. І . Опалко, Ф. О. Заплічко. — К .: Вища шк., 2000. — 440 с.

Селекція плодових і овочевих культур. Практикум: навчальний посібник / А. І . Опалко, А. О. Я ценко, О. А . Опалко, Н. В . Мойсейченко. — К .: Наук. світ, 2004. — 307 с.

Чирков Ю. И. Агрометеорология / Ю. И . Чирков. — Л .: Гидрометеоиздат, 1986. — 296 с.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers / R. A. Fisher. — New Delhi: Cosmo Publications, 2006. — 354 p.

Downloads

Issue

Section

Статті