АЗОТФІКСУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ СОЇ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ ІМАЗЕТАПІРУ, ІМАЗАМОКСУ ТА СУМІШЕЙ ТИФЕНСУЛЬФУРОН-МЕТИЛУ З ІМАЗАМОКСОМ

Authors

  • С. І. Сорокіна
  • О. П. Родзевич

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190897

Abstract

Досліджували селективність гербіцидів імазетапіру, імазамоксу та сумішей тифенсульфурон-метилу з імазамоксом щодо рослин сої. З’ясовано, що гербіцидна композиція, яка складається з гербіцидів імазамоксу та тифенсульфурон-метилу, характеризується синергічною взаємодією.
Доведено, що суміш імазамоксу з тифенсульфурон-метилом за норм внесення відповідно 20 і 2,25 г/га більш селективна щодо сої порівняно з дією самого імазамоксу за мінімальної рекомендованої норми його внесення 30 г/га.

References

Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. ― Дніпропетровськ: АРТ - ПРЕС , 2006. ― 318 с.

Пономаренко С. П. Екологічні аспекти застосування регуляторів росту рослин / С. П. Пономаренко: зб. наук. праць, вип. 51. ― Умань, 2001. ―С. 56–65.

Пароменская Л. Н. Эффективность симбиотической азотфиксации в условиях применения гербицидов /

Л. Н . Пароменская, А. П. К ожемяков, Н. И . Ч еботарь [и др.] // Сельскохозяйственная биология. ― 1987. ― № 2. ― С. 40–42.

Зуза В. С. Толерантность культурных растений к гербицидам / В. С . Зуза // Агрохимия. ― 2006. ―

№ 10. ― С. 46–51.

Грикун О. Захист посівів сої від шкідників, хвороб та бур’янів / О. Г рикун // Пропозиція. ― 2005. ― № 6. ― С. 70–76.

Грикун О. А. Як захистити посіви сої від шкідників, хвороб та бур’янів / О. А . Г рикун // Аграрні вісті. ― 2008. ― № 6. ― C. 26–34.

Пекеньо Х. П. Гербициды на посевах сои / Х. П. Пекеньо, В. Н . Федорищев, В. Т . С кориков [и др.] // Зерновое хозяйство. ― 2002. ― № 1. ― С. 22–23.

Журавська Г. С. Вплив ґрунтових та післясходових гербіцидів на протікання азотфіксації у посівах сої / Г. С . Ж уравська, О. Д . Ч ергіна, О. Д . К ругова // Екологія: наука, освіта, риродоохоронна діяльність: мат. міжн. наук. — практ. конф. ― К.: Науковий світ, 2007. ― С. 24.

Кругова О. Д. Віталіст стимулює посіви сої / О. Д . К ругова, Н. М . М андровська, Л. І . Бублик [та ін.] // Карантин і захист рослин. ― 2008. ― № 7. ― С. 19–20.

Біологічний азот: монографія / [В. П. Патика, С. Я . К оць, В. В . В олкогон та ін.]; за ред. В. П. Патики ― К.: Світ, 2003. ― 424 с.

Патика В. П. Мікроорганізми і альтернативне землеробство / В. П. Патика, І. А . Т ихонович, І. Д . Філіп’єв та ін. ― К.: Урожай, 1993. ― 176 с.

Даценко В. К. Эффективность бобово-ризобиального симбиоза различных сортов сои и штаммов Bradyrhizobiom Japonicum / В. К . Д аценко, С. К . Л агута, Е. П. С тарченков [и др.] // Физиология и биохимия культ. растений. ― 1997. ― Т. 29, № 4. ― С. 299–303.

Діденко Г. С. Екотоксикологічне обґрунтування застосування гербіцидів на посівах сої в лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: спец. 03.00.16 «Екологія» / Галина Сергіївна Діденко. ― К., 2011. ― 17 с.

Коць С. Я. Взаимосвязь процессов азотфиксации, фотосинтеза и дыхания у люцерны / С. Я . К оць // Физиология и биохимия культ. растений. ― 1994. ― Т. 26, № 3. ― С. 223–234.

De Lima M. L. The relationship between nodule adenylates and the regulation of nitrogenase activity by O2 in soybean / M. L. De Lima, I. J. O reshnik, M. Fernando at al. // Physiol. Plant. ― 1994. ―Vol. 91. ― P. 687–695.

Кожемяков А. П. Продуктивность азотфиксации в агроценозах / А. П. К ожемяков // Мікробіол. журн. ― 1997. ― Т. 59, № 4. ― С. 22–27.

Секун М. П. Сумісне застосування пестицидів / М. П. С екун// Захист рослин. ― 2004. ― № 7. ― С. 27–28.

Мордерер Е. Ю. Избирательная фитотоксичность гербицидов / Е. Ю. М ордерер. ― К.: Логос, 2001. ― 240 c.

Simpson D. Physiology mechanisms in the synergism between thifensulfuron and imazethapyr in sulfonylureatolerant

soybean (Glycine max) / D. Simpson, E. Soller // Weed Sci. ― 1996. ―Vol. 44. ― P. 209–214.

Гродзинский А. М. Краткий справочник по физиологии растений / А. М . Г родзинский, Д. М . Г родзинский. ― К.: Наук. думка, 1973. ― 567 с.

Hardy R. W. F. The acethylene — ethylene assay for N2 fixation: laboratory and field evalution / R.W.F. Hardy, R. D. Holsten, E. K. Jackson, R. C. Burns // Plant Physiol. ― 1968. ―Vol. 43, № 8. ― P. 1185–1207.

Крикунець В. М. Ацетиленвідновлювальний метод у дослідженні фізіології бобово-ризобійового симбіозу / В. М . К рикунець // Физиология и биохимия культур. растений. ― 1993. ― Т. 5, № 2. ― С. 419–430.

Welburn A. R. The spectral determination of chlorophylls a and b as total carotenoids using various solvents with spectophotometry of different resolution / A. R. Welburn // J. Plant Physiol. ― 1994. ―Vol. 144, № 3. ― P. 248–254.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers./ R. A. Fisher. — New Delhi: Cosmo Publications,

— 354 p.

Downloads

Issue

Section

Статті