ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЄВОГО РОЗМНОЖЕННЯ SILENE HYPANICA KLOKOV IN SITU ТА EX SITU

Authors

  • Л. Л. Джус

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190906

Abstract

У статті наведено результати досліджень насіннєвого розмноження та насіннєвої продуктивності Silene hypanica Klokov in situ та ex situ. Встановлено, що найвища схожість насіння спостерігається у літні строки посіву свіжозібраним насінням. Виявлено, що насіннєва продуктивність у рослин в природі нижча, ніж у рослин, вирощених у культурі.

References

Березкіна В. І. Інтродукція рідкісних рослин в умовах ботанічного саду ім. акад. О. В . Фоміна / В. І . Березкіна, В. О. М еньшова // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Матеріали міжнародної конференції, 11–15 жовтня 2010р. — К .: Альтепрес, 2010. — С . 240–241.

Березкіна В. І. Інтродукція рідкісних трав’янистих рослин в ботанічному саду ім. акад. О. В . Фоміна / В.І Березкіна., В. О. М еньшова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2011. — № 29. — С 12–15.

Ботанічний сад ім. акад. О. В . Фоміна: каталог рослин. — Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 7. — К иїв: Фітосоціоцентр, — 2007. — С . 89–90.

Вайнагий И. В. О методике изучения семенной продуктивности растений / И. В . В айнагий // Ботан. журн. — 1974. — Т . 59, № 6. — С . 826–831.

Гапоненко М. Б. Теоретичні передумови і практичні заходи створення науково-дослідної ділянки «Рідкісні рослини України» Національного ботанічного саду ім. М. М . Г ришка НАН України / М. Б. Г апоненко, В. Г . С обко // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміного середовища: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 16–19 травня 2005 р. — К ривий Ріг, 2005. — С . 25–27.

Дідух Я. П. Екофлора України / Я. П. Д ідух, М. М . Федорончук. — К .: Фітосоціоцентр, 2002. — Т. III. — С . 426–427.

Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н. Н . Г ришка. Справочное пособие. Под ред. д. б.н. Н. А . Кохно — К иев: Наукова думка, 1997. — С . 165, 171.

Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: довідниковий посібник / [за ред. А. П. Лебеди.]. — К иїв: Академперіодика, 2011. — С . 29, 179–182.

Котов М. І. Род Гвоздика — Dianthus L. / М. І . К отов // Флора УРСР . — К .: Вид-во АН УРСР , 1952. — Т ом 4. — С . 397–660.

Левина Р. Е. Репродуктивная биология семенных растений (Обзор проблемы) / Р. Е . Л евина. — М . И здво «Наука», 1981. — 96 с.

Методические указание по семеноведению интродуцентов. — М .: Наука, 1980. — 64 с.

Работнов Т. А. Методы изучения семенного размножения тавянистих растений в сообществах / Т. А . Р аботнов // Полевая геоботаника. — М . — Л .: Изд-во АН СССР , 1960. Т. 2. — С . 20–40.

Редкие исчезающие виды природной флоры СССР , культивируемые в Ботанических садах и других интродукционых центрах страны. — М .: Наука, 1983. — С . 89, 91.

Собко В. Г. Ендемічні та реліктові елементи флори гранітних відслонень Придніпровської височини // Укр. ботан. журн. — 1972. — Т . 29, № 5. — С . 624–630.

Фирсова М. К. Семенной контроль / Фирсова М . К . И зд. 3-е, пер. И доп. М.: Колос, 1969. — 295 с.

Харкевич С. С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине / Харкевич С. С . — К .: Наукова думка, 1966. — 300 с.

Downloads

Issue

Section

Статті