БІОМОРФОЛОГІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕКЗОТИЧНОЇ ДЕНДРОСОЗОФЛОРИ ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ СТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • А. С. Власенко Національний університет біоресурсів і природокористування України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198008

Abstract

У статті наведені результати аналізу біоморфологічної та екологічної структури раритетної екзотичної дендрофлори ex situ ботанічних садів, дендропарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та зоопарків Степу України.
Здійснено порівняння дослідженої флори із спорідненими дендросозофлорами інших суміжних регіонів. У цілому у дослідженій флорі переважають раритетні види дерев. Вона є мезофітною, мезотрофною, геліофітною та мікротермною.

References

Варченко Н. П. Аутфітосозологічний аналіз і кон-

спект раритетної екзотичної дендрофлори природно-

заповідного фонду Полтавської області / Н. П. Вар-

ченко // Чорномор. ботан. журн. — 2009. — Т. 5,

№ 4. — С. 571–582.

Власенко А. С. Аутфітосозологічний аналіз екзо-

тичної дендрофлори штучних парків природно-за-

повідного фонду Степу України / А. С . Власенко //

Науковий вісник НЛТ У: Зб. наук. праць. — 2013. —

Вип. 23.5. — С. 319–324

Власенко А. С. Географія раритетних дендросозо-

екзотів ex situ заповідних парків степу України /

А. С . Власенко // Роль ботанічних садів і дендро-

парків у збереженні та збагаченні біологічного різно-

маніття урбанізованих територій: матеріали міжнар.

наук. конф. (Київ, 28–31 травня 2013 р.). — К.:

НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. —

С. 188–190.

Власенко А. С. Таксономічна структура екзотичної

дендросозофлори штучних паркових об’єктів природ-

но-заповідного фонду Степу України / А. С . Власен-

ко // V відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я

(Херсон, 25 квітня 2013 року). Збірка тез доповідей

(відповідальний редактор М. Ф. Бойко). — Херсон:

ХДУ, 2013. — С. 77.

Дендросозологічний каталог природно-заповідного

фонду Лісостепу України / Під ред. С. Ю. Попови-

ча. — К.: Аграр Медіа Груп, 2011. — 800 с.

Дендросозологічний каталог природно-заповідного

фонду Степу України: монографія / [Попович С.

Ю., Власенко А. С ., Берегута Є. І . та ін.]; за ред.

С. Ю. Поповича. — К.: «ЦП “Компринт”», 2014. —

с.

Европейский Красный список животных и растений,

находящихся под угрозой исчезновения во всемирном

масштабе. — Нью-Йорк: ООН, 1992. — 167 с.

Заповідна дендросозофлора Лісостепу України /

НУБіП України; під ред. С. Ю. Поповича. — К.:

ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. — 262 с.

Заповідна дендросозофлора Степу України: моно-

графія / [Попович С. Ю., Власенко А. С ., Берегу-

та Є. І . та ін.]; за ред. С. Ю. Поповича. — К.: ЦП

«Компринт», 2013. — 260 с.

Калініченко О. А. Декоративна дендрологія: навч.

посібник / О. А . Калініченко. — К.: Вища школа,

— 200 с.

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та

природних середовищ існування в Європі (Берн,

. — К.: Вид-во Мінекобезпеки України,

— 76 с.

Матвеев Н. М. Оптимизация системы еко-

морф растений А. Л . Бельгарда в целях фитоин-

дикации экотопа и биотопа / Н. М . Матвеев //

Вісник Дніпропетровського університету. Біологія,

екологія. — 2003. — Вип. 11, т. 2. — С. 105–113

Погребняк П. С. Общее лесоводство / П. С . По-

гребняк. — М.: Колос, 1968. — 440 с.

Попович С. Ю. Культивована дендрофлора парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва Вінниччини /

Попович С. Ю., Сиплива Н. О., Корінько О. М. —

К.: Фітосоціоцентр, 2012. — 162 с.

Пятницкий С. С. Практикум по лесной селекции /

С. С. Пятницкий. — М.: Сельхоз. лит., журн. и пла-

каты, 1961. — 148 с.

Серебряков И. Г. Экологическая морфология расте-

ний: Жизненные формы покрытосемянных и хвой-

ных / И. Г . Серебряков. — М.: Высшая школа,

— 379 с.

Сиплива Н. О. Аутфітосозологічна оцінка заповід-

ної дендрофлори парків-пам’яток садово-паркового

мистецтва Вінницької області / Н. О. Сиплива //

Науковий вісник НУБіП України. Ліс-во та дек.

сад-во. — 2010 в. — Вип. 152, Ч. 1. — С. 165–169.

Сиплива Н. О. Географічна структура дендрофло-

ри парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Ві-

нницької області / Н. О. Сиплива // Науковий ві-

сник НУБіП України. — 2010. — Вип. 147.

Сиплива Н. О. Структурний аналіз раритетної

дендрофлори Вінницької області / Н. О. Сипли-

ва // Науковий вісник НЛТ У України. — 19.5. —

С. 39–42.

Сиплива Н. О. Фітоценотична структура дендроф-

лори парків-пам’яток садово-паркового мистецтва

Вінниччини / Н. О. Сиплива // Науковий вісник

НЛТ У України. — 2012. — Вип. 22.14. — С. 84–89.

Степаненко Н. П. Структурний аналіз заповідної ек-

зотичної дендросозофлори ex situ Лісостепу України /

Н. П. Степаненко // Науковий вісник НУБіП Укра-

їни. Ліс-во та дек. сад. — во. — 2010. — Вип. 147. —

С. 344–353.

Степаненко Н. П. Практичне значення та господар-

ська структура заповідної флори дендросозоекзотів

ex situ Лісостепу України / Н. П. Степаненко //

Нетрадиционные, новые и забытые виды растений:

теоретические и практические аспекты культивиро-

вания: материалы 1 Междунар. науч. конф. (Киев,

–12 сентября 2013 г.). — К.: Книгоноша, 2013. —

С. 133–136.

Червоний список МС ОП [Електронний ресурс] —

Режим доступу: http://www.iucnredlist.org

Чонгова А.С. Дендрофлора парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва Запорізької області (структура,

екологічна оцінка, декоративність): дис. … канд. біол.

наук: 06.03.01 / Чонгова Аліна Сергіївна. — К.,

— 293 с.

Didukh Ya. P. The ecological scales for the species of

Ukrainian flora and their use in synphytoindication / Ya.

P. Didukh. — Kyiv: Phytosoziocentr. 2011. — 176 p.

Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen Mitteleuropas

/ H. Ellenberg. — Gottingen: Goltze, 1974. —

s.

Mosyakin Sergei L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural

checklist / Sergei L. Mosyakin, Mykola

M. Fedoronchuk. — Kiev, 2003. — 345 p.

Downloads

Issue

Section

Статті