РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ DIANTHUS HYPANICUS ANDRZ. В УМОВАХ IN SITU ТА EX SITU

Authors

  • Л. Л. Гончарук Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198010

Abstract

У статті наведено результати досліджень насіннєвого розмноження та насіннєвої продуктивності Dianthus hypanicus Andrz. в умовах in situ та ex situ. Встановлено, що вища схожість спостерігається у літні строки посіву
свіжозібраним насінням. Виявлено, що насіннєва продуктивність у рослин в умовах in situ нижча, ніж у рослин, вирощених у культурі.

References

Алехин А. А. Интродукция редких растений в усло-

виях Ботанического сада Харьковского националь-

ного университета им. В. Н. Каразина / А. А . Але-

хин, З. В . Комир // Ботанические сады: состояние

и перспективы сохранения, изучения, использования

биологического разнообразия растительного мира:

Тезы докладов Междунар. науч. конф., 30–31 мая

г. / Центральный Ботанический сад НАН

Беларуси. — Минск: БГПУ, 2002. — С. 4–6.

Березкіна В. І. Інтродукція рідкісних рослин в умовах

ботанічного саду ім. акад. О. В . Фоміна / В. І . Берез-

кіна, В. О. Меньшова // Рослинний світ у Червоній

книзі України: впровадження Глобальної стратегії

збереження рослин: Матеріали міжнародної кон-

ференції, 11–15 жовтня 2010р. — К.: Альтепрес,

— С. 240–241.

Березкіна В. І. Інтродукція рідкісних трав’янистих

рослин в ботанічному саду ім. акад. О. В . Фомі-

на / В. І . Березкіна., В. О. Меньшова // Вісник

Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. — 2011. — № 29. — С. 12–15.

Ботанічний сад ім. акад. О. В . Фоміна: каталог

рослин. — Природно-заповідні території України.

Рослинний світ. Вип. 7. — К.: Фітосоціоцентр, —

— С. 89–90.

Вайнагий И. В. О методике изучения семенной про-

дуктивности растений / И. В . Вайнагий // Ботан.

журн. — 1974. — Т. 59, № 6. — С. 826–831.

Гапоненко М. Б. Теоретичні передумови і практичні

заходи створення науково-дослідної ділянки «Рідкісні

рослини України» Національного ботанічного саду

ім. М. М . Гришка НАН України / М. Б. Гапоненко,

В. Г . Собко // Проблеми збереження, відновлення та

збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно

зміного середовища: Матеріали Міжнародної науко-

вої конференції, 16–19 травня 2005 р. — Кривий Ріг,

— С. 25–27.

Деревенко Т. О. Рідкісні види флори Карпат у Бо-

танічному саду Чернівецького національного уні-

верситету і перспективи їх відновлення in situ /

Т. О. Деревенко // Вісник Біосферного заповідника

«Асканія-Нова». — 2009. — Т. 11. — С. 116–120.

Дідух Я. П. Екофлора України / Я. П. Дідух,

М. М. Федорончук. — К.: Фітосоціоцентр, 2002. —

Т. III. — С. 426–427.

Зубцова Е. А. Влияние сроков хранении на прорас-

тание семян Dianthus hypanicus Andrz. / Е. А . Зуб-

цова // «Біологія: від молекули до біосфери».

Матеріали III Міжнародної конференції молодих

науковців, 18–21 листопада 2008 р. — Харків: СПД

ФО Михайлов Г. Г ., 2008. — С. 276–277.

Каталог растений Центрального ботанического сада

им. Н. Н. Гришка. Справочное пособие. Под ред.

д. б.н. Н. А . Кохно — К.: Наукова думка, 1997. —

С. 165, 171.

Каталог раритетних рослин ботанічних садів і ден-

дропарків України: довідниковий посібник / [за ред.

А. П. Лебеди.]. — К.: Академперіодика, 2011. —

С. 29, 179–182.

Левина Р. Е. Репродуктивная биология семенных

растений (Обзор проблемы) / Р. Е. Левина. — М.:

Наука, 1981. — 96 с.

Методические указание по семеноведению интроду-

центов. — М.: Наука, 1980. — 64 с.

Петрунь Н. В. Можливості збереження Dianthus

hypanicus Andrz. при культивуванні в умовах Бо-

танічного саду ОНУ / Н. В . Петрунь, А. В . Голо-

коза // Біорізноманітність флори: проблеми збере-

ження і раціонального використання. Репродуктивна

здатність рослин як основа їх збереження і поши-

рення в Україні: Матеріали Міжнародної наукової

конференції присвяченої 150-річчю Ботанічного саду

Львівського національного університету ім. І. Франка

і Сесії ради ботанічних садів України, 27–29 квітня

р. — Львів, 2004. — С. 113–114.

Работнов Т.А. Методы изучения семенного размно-

жения тавянистих растений в сообществах / Т. А . Ра-

ботнов // Полевая геоботаника. — М. — Л.: Изд-во

АН ССС Р, 1960. Т. 2. — С. 20–40.

Редкие исчезающие виды природной флоры ССС Р,

культивируемые в Ботанических садах и других ин-

тродукционых центрах страны. — М.: Наука, 1983. —

С. 89, 91.

Фирсова М. К. Семенной контроль / Фирсо-

ва М. К. ― [3-е изд., пер. и доп.]. ― М.: Колос,

— 295 с.

Харкевич С. С. Полезные растения природной фло-

ры Кавказа и их интродукция на Украине / Харке-

вич С. С. — К.: Наук. думка, 1966. — 300 с.

Downloads

Issue

Section

Статті