РОЗВИТОК CERCIS SILIQUASTRUM ‘ALBA’ ЗА УМОВ IN VITRO

Authors

  • Л. А. Колдар Національний дендропарк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198011

Abstract

Приведено результати досліджень залежності процесів гемогенезу, ризогенезу з подальшим становленням життєвої форми рослин Cercis siliquastrum ‘Alba’ від вмісту у живильних середовищах різних концентрацій ріст регулюючих
речовин, за умов in vitro.

References

Биотехнология растений: культура клеток./ Пер.

с англ. В. И. Негрука; С предисл. Р. Р. Бутенко. —

М.: Агропромиздат, 1989. — 280 с.

Валиханова Г. Ж. Биотехнология растений / Вали-

ханова Г. Ж. — Алматы: Конжык, 1996. — 272 с.

Катаева Н. В. Культура клеток и биотехнология /

Н. В. Катаева, Р. Г. Бутенко. — М.: Наука, 1986. —

с.

Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физио-

логии и биохимии растений / Калинин Ф. Л ., Сар-

нацкая В. В., Полищук В. Е. — К.: Наук. думка,

— 487 с.

Колдар Л. А. Фітогормональна регуляція морфо-

генних процесів у Prunus serrulata Lindl. in vitro /

Л. А . Колдар, М. В . Небиков // Збірник наукових

праць «Автохтонні та інтродуковані рослини». —

— Вип.7. — С. 76–81.

Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Гене-

тичні та фізіолого-біохімічні основи. / В. Кунах. — К.:

Логос, 2005. — 730 с.

Лаврентьєва А. М. Використання біотехнологічних

методів розмноження декоративних інтродуцентів //

Вісник Львівського університету. — Львів, 2004. —

Вип. 36. — С. 137–145.

Серебряков И. Г. Экологическая морфология рас-

тений (Жизненные формы покрытосеменных

и хвойных) / Серебряков И. Г . — М.: Просвещение,

— 378 с.

Черевченко Т. М. Орхидеи в культуре. / Т. Черев-

ченко, Г. Кушнір. — Киев: Наук. думка, 1986. —

с.

Murashige T. , Skoog F. A revised medium for rapid

growth and bioassays with tobacco tissue cultures //

Phusiol. Plant. — 1962. — 15, № 13. — Р. 473–497.

Downloads

Issue

Section

Статті