ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • Н. І. Куземко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • А. А . Куземко Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198018

Abstract

Проведено дослідження рівня біорізноманіття лісових фітоценозів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України за допомогою індексів біорізноманіття. Проаналізовано зв’язок отриманих значень із харак-
теристиками структури фітоценозу та бальними оцінками екологічних факторів. Встановлено, що чим вище загальне проективне покриття фітоценозу та проективне покриття трав’яного ярусу, тим більше різноманіття, і навпаки, чим
вища зімкнутість деревного та чагарникового ярусів, тим різноманітність менша. З екологічних чинників найсуттєвіше на рівень біорізноманіття впливає ступінь освітленості.

References

Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функцио-

нальной устойчивости и эволюции экосистем / Игорь

Георгиевич Емельянов — К., 1999. — 168 c.

Збереження та використання біорізноманіття Укра-

їни: стан та перспективи / Ю. Р. Шеляг-Сосонко,

Д. В . Дубина, Л. П. Вакаренко [та ін.]; за ред.

Ю. Р. Шеляга-Сосонка. — К.: Хімджест, 2003. —

с.

Кобеньок Г. В. Збереження біорізноманіття, ство-

рення екомережі та інтегроване управління річкови-

ми басейнами: Посібник для вчителів і громадських

природоохоронних організацій / Г. В . Кобеньок,

О. П. Закорко, Г. Б. Марушевський. — К.: Wetlands

International Black Sea Programme, 2008. — 200 c.

Косенко І.С. Ретроспективний огляд історії заснуван-

ня, будівництва та утримання «Софіївки» / І. С . Ко-

сенко // Автохтонні та інтродуковані рослини. —

— Вип. 9. — С. 23–37.

Куземко А. А. Cтруктура лісових фітоценозів

Національного дендрологічного парку «Софі-

ївка» НАН України та їх зміни унаслідок антро-

попресії / А. А . Куземко // Старовинні парки

і ботанічні сади — наукові центри збереження

біорізноманіття рослин та охорони історико-куль-

турної спадщини: Матеріали міжнародної наукової

конференції. — Умань: Видавець «Сочінський»,

— С. 229–231.

Назаренко Н. М. Рослинне різноманіття пристін-

них дібров Присамар’я Дніпровського / Н. М . На-

заренко // Наукові основи збереження біотичної

різноманітності / Тематичний збірник Інституту

екології Карпат НАН України. — Вип. 6. — Львів:

Ліга-Прес, 2006. — С. 114–118.

Некос В. Ю. Вплив пірогенного фактору на видо-

ве різноманіття фітоценозів (на прикладі Харків-

ського району Харківської області) / В. Ю. Некос,

Ю. О. Масто // Людина та довкілля. Проблеми

неоекології. — 2010. — № 1 (14). — С. 85–94.

Одум Ю. Екологія / Юджин Одум, під ред. акаде-

міка В. Є. Соколова, перев. з англ. к. б.н Б. Я . Вилен-

кина. — Москва: Мир, 1986. — Т. 2. —376 с.

Онищенко В. А. Видовий склад грабово-дубових

лісів в районі контакту подільської і придніпровської

асоціацій / В. А . Онищенко, О. В . Лукаш // На-

уковий вісник Чернівецького університету. Сер. Біо-

логія (Біологічні системи). — Т. 1, Вип. 1. — Чернівці:

Чернівецький університет, 2009. — С. 68–72.

Определитель высших растений Украины /

Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин

и др. — 1-е изд. — Киев: Наук. думка, 1987. —

с.; 2-е изд. стереот. — Киев: Фитосоциоцентр,

— 548 с.

Северцов А. С. Внутривидовое разнообразие как

причина эволюционной стабильности / А. С . Север-

цов // Журн. общ. биол. — 1990. — Т. 51, № 5. —

С. 579–589.

Черепанов С. К. Сосудистые растения России и со-

предельных государств / Сергей Кириллович Чере-

панов. — СПб: Мир и Семя, 1995. — 992 c.

Chytrý M. High species richness in hemiboreal forests

of the northern Russian Altai, southern Siberia

/ M. Chytrý, N. Ermakov, J. Danihelka, M. Hájek,

P. Hájková, M. Horsák, M. Kočí, S. Kubešová,

P. Lustyk, Z. Otýpková, B. Pelánková, M. Valachovič,

D. Zelený // Journal of Vegetation Science. — 23. —

Р. 605–616.

Didukh, Ya.P. The ecological scales for the species of

Ukrainian flora and their use in synphytoindication /

Yakiv P. Didukh. — Kyiv: Phytosociocentre, 2011. —

p

Eshaghi Rad J., Comparison of plant species diversity

with different plant communities in deciduous forests /

J. Eshaghi Rad, M. Manthey, A. Mataji // Int. J. Environ.

Sci. Tech. —2009. — 6 (3). — 389–394,

Härdtle W. The effects of light and soil conditions on the

species richness of the ground vegetation of deciduous

forests in northern Germany (Schleswig-Holstein) /

W. Härdtle, G. von Oheimb, C. Westphal // Forest

Ecology and Management. — 2003. —182. —

P. 327–338 2003

Hennekens S. M. TU RBOVE G, a comprehensive

data base managementsystem for vegetation data /

S. M. Hennekens, J. H. J. Schaminée // J. Veget. Sci.

— 12. — P. 589–591.

Mosyakin S. L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural

checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk.

— Kiev, 1999. — 346 p.

Roleček J. Modified TWINSPAN classification in

which the hierarchy respects cluster heterogeneity /

J. Roleček, L. Tichý, D. Zelený, M. Chytrý // J. Veget.

Sci. — 2009. — 20. — Р. 596–602.

Tichy L. JUICE, software for vegetation classification

/ L. Tichy // J. Veget. Sci. — 2002. — 13. —

Р. 451–453.

Downloads

Issue

Section

Статті