ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ LIRIODENDRON TULIPIFERA L. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • Н. В. Сулига Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198037

Abstract

Проаналізовано екологічні та географічні умови природного та культигенного ареалів Liriodendron tulipifera L., а також особливості росту, генеративного розвитку, зимо- та посухостійкості. Наведено результати експериментальних
досліджень оцінки ступеня акліматизації та перспектив використання Liriodendron tulipifera L. в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу України.

References

Вехов Н. К. Быстрота роста экзотов в условиях Ле-

состепи / Н. К. Вехов. — Курск: Курское областное

издательство, 1937 — С. 3–8.

Іщук Л. П. Граби (Carpinus L.) у Правобережному

Лісостепу України (біологія, інтродукція, викорис-

тання в культурі) / Л. П. Іщук. — Умань: УВПП,

— 254 с.

Казімірова Л. П. Тюльпанне дерево (Liriodendron

tulipifera L.) у Хмельницькій області / Л. П. Казімі-

рова // Біорізноманітність флори: проблеми збере-

ження і раціонального використання. Репродуктивна

здатність рослин як основа їх збереження і поши-

рення в Україні: Матеріали Міжнародної наукової

конференції присвячені 150-річчю Ботанічного саду

Львівського національного університету ім. Івана

Франка і Сесії ради ботанічних садів України (27–

квітня). ― Львів, 2004. — С. 105–107.

Колесніченко О. В. Особливості насіннєношення та

результати інтродукційного випробування Liriodendron

tulipifera L. / О. В . Колесніченко, С. І . Слюсар,

О. М . Якобчук // Наукові доповіді НУБіП Украї-

ни. — 2012 — № 4. — Вип. 33. — 13 с. — Режим до-

ступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e — journals/

Nd/2012_4/12svm.pdf.

Колесников А. И. Декоративная дендрология /

А. И. Колесников. — М.: Лесная промышленность,

— 745 с.

Кохно Н.А. Теоретические основы и опыт интродук-

ции древесных растений в Украине / Н. А . Кохно,

А. М. Курдюк. — К.: Наук. думка, 1994. — 188 с.

Краткий агроклиматический справочник Украины / Под. ред. К. Т . Логвинова. — Ленинград: Гидромете-

оиздат, 1976. — 256 с.

Липа О. Л. Поширення і перспективи культури

в УРСР тюльпанного дерева (Liriodendron tulipifera

L.) / О. Л . Липа // Ботанічний журнал. — К.

― Т. 2, № 1. — С. 131–139.

Меженський В. М. Уніфікування шкал оцінок,

що застосовуються при інтродукції деревних рос-

лин / В. М . Меженський // Інтродукція рослин. —

— № 4. — С. 26–37.

Олексійченко Н. О. Екологічні особливості Liriodendron

tulipifera L. в умовах Центральнодніпровської

височенної області / Н. О. Олексійченко, О. І . Кита-

єв, Н. В . Гатальська // Науковий вісник Національ-

ного університету біоресурсів і природокористування

України. — 2011. — Вип. 164, Ч. 1. — С. 278–287.

Пятницкий С. С. Практикум по лесной селек-

ции / С. С . Пятницкий. — М.: Сельхозиздат,

— 271 с.

Соколов С. Я. Современное состояние теории ак-

климатизации и интродукции растений / С. Я . Со-

колов // Интродукция растений и зеленое строитель-

ство. Тр. Бот. Ин-та АН ССС Р. — 1957. — Сер. VI.

Вып. 5. — С. 34–42.

Соколова Т. А. Декоративное растениеводство.

Древоводство: Учебник для студ. высш. учеб. За-

ведений / Т. А . Соколова. — М.: Академия, 2004. —

с.

Сулига Н. В. Історія культивування Liriodendron tulipifera

L. у Національному дендрологічному парку

«Софіївка» НАН України / Н. В . Сулига // Інтро-

дукція, селекція та захист рослин: Матеріали ІІІ між-

народної наукової конференції (м. Донецьк, 25–

вересня 2012 р.). ― Донецьк, 2012. — С. 117.

Физико-географический атлас мира. — М.: Академия

наук ССС Р; Главное управление геодезии и картогра-

фии ГГК ССС Р, 1964. — 298 с.

Цхоидзе Т. Биоэкология тюльпанных деревьев на

Черноморском побережье Аджарии / Т. Цхоидзе,

Ф. Чаидзе, Н. Конуелидзе, Дж. Джакели // Сучас-

на фітоморфологія: Матеріали ІІ міжнародної науко-

вої конференції з морфології рослин (м. Львів, 14–

травня 2013 р.). ― Львів, 2013. — С. 131–137.

Downloads

Issue

Section

Статті