ВИКОРИСТАННЯ ЛІАН В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТ А БІЛА ЦЕРКВА

Authors

  • Л. П. Іщук Білоцерківський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198058

Abstract

На підставі проведених досліджень, нами встановлено, що у зелених насадженнях м. Біла Церква росте 15 багаторічних і п’ять однорічних видів ліан. Майже всі вони зимостійкі і посухостійкі, мають високу декоративність
і заслуговують широкого впровадження в озеленення міста.

References

Багацька О. М. Особливості росту і розвитку інтроду-

кованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх ви-

користання в озелененні м. Києва / О. М . Багацька. —

К.: Центр інформаційних технологій, 2009. — 200 с.

Вертикальное озеленение зданий и сооружений /

Украинский государственный проектный и научно-ис-

следовательский институт по газоснабжению, тепло-

снабжению и комплексному благоустройству городов

и поселков Украины. — К.: Строитель, 1980. — 128 с.

Вехов Н. К. Деревья и кустарники Лесостепной

опытной селекционной станции / Н. К. Вехов. — М.:

Изд–во МКХ РСФСР, 1953. — 50 с.

Головач А. Г. Лианы, их биология и использование /

А. Г. Головач. — Л.: Наука, 1973. —259 с.

Голуб Н. П. Декоративні рослини Уманського дер-

жавного аграрного університету. Дерева, кущі.

ліани / Н. П. Голуб, Л. П. І щук, Ю. А. Велич-

ко. — Умань: «ВІЗАВІ» (СПД Сочінський). —

— 207 с.

Дойко Н. М. Біологічні основи інтродукції витких

деревних рослин у Правобережному Лісостепу Укра-

їни: автореф. дис. канд. біол. наук: спец.: 03.00.05 —

ботаніка / Дойко Наталя Михайлівна. — Київ,

— 20 с.

Калініченко О. А. Декоративна дендрологія: навч.

посіб. для вузів / О. А. Калініченко. — К.: Вища

школа, 2003. — 199 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Олексан-

дрія» / Л. О. Бабенко, С. І . Галкін, Н. М . Дойко,

Н. В. Драган, А. І . Дука та ін. / За ред. А. П. М ор-

датенка. — Біла Церква, 1997. — 119 с.

Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: навч.

посібник для вузів / В. П. Кучерявий. — Львів,

— 455 с.

Машковська С. П. Декоративні види трав’янистих

ліан в експозиції Національного ботанічного саду ім.

М. М . Гришка НАН України / С. П. М ашковська,

Л. Л. Павленко «Ландшафтная архитектура в бота-

нических садах и дендропарках Украины», ІІІ между-

народная конференция. — К., 2011. — С. 225–230.

Офіційний сайт м. Біла Церква // http://www.bcrada.

gov.ua

Сайт м. Біла Церква // www.bila-cerkva.osp-ua

Пятницкий, С. С. Практикум по лесной селек-

ции / С. С . Пятницкий. — М.: Сельхозиздат,

— 271 с.

Downloads

Issue

Section

Статті