ТИПИ СПОКОЮ НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ RHUS L. ІНТРОДУКОВАНИХ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЙОГО УСУНЕННЯ

Authors

  • Т. Д. Ковальчук Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198060

Abstract

Охарактеризовано за літературними джерелами типи спокою насіння видів роду Rhus L. інтродукованих у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України та наведено результати власних досліджень схожості
насіння при використанні різних способів усунення спокою.

References

Эмбриология цветковых растений. Терминоло-

гия и концепции. Т. 2. Семя Т . 2. [ред. Батыги-

на Т . Б.]. ― Санкт-Петербург: НПО «Мир и се-

мья—95», 1997. ― 824 с.

Комбінований тип спокою насіння Rhus typhina L.

як результат еволюційного процесу пристосування

до навколишніх умов: зб. тез доп. Міжнарод. наук.

конф. «Еволюція рослинного світу в природному

і культигенному середовищі», присвяченої 200-річчю зо Дня народження Чарльза Дарвіна (20–23 жовтня

р.). ― Умань: НДП «Софіївка» НАН Украї-

ни, УКВПП, 2009. ― С. 84–85.

Крокер В. Физиология семян / В. Крокер, Л. Бар-

тон. ― Москва: Из-во иностранной литературы. —

― 400 с.

Николаева М. Г. / Николаева М . Г., Разумова М . В.,

Гладкова В. Н.. ― Л.: Наука, 1985. ― 348 с.

Попцов А. В. Представление о типе нормального (не-

затрудненного) прорастания и значение его при из-

учении биологии прорастания семян интродуцентов /

Попцов А. В. Тематический сборник. Качество семян

в связи с условиями их формирования при интродук-

ции. ― Новосибирск: «Наука» Сибирское отделение,

― С. 96–104.

Семена деревьев и кустарников. Метод определения

всхожести. Межгосударственный стандарт ГОСТ

6―97. — Минск: 1998. ― 29 с.

Downloads

Issue

Section

Статті