СТЕРИЛІЗАЦІЯ ЕКСПЛАНТІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PYRUS L. ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ IN VITRO

Authors

  • Н. М. Кучер Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198065

Abstract

Внаслідок вивчення ефективності застосування трьох традиційних для дослідів з мікроклонального розмноження хімічних речовин-стерилізаторів, а саме гіпохлориту натрію (NaOCl), дихлориду ртуті (HgCl2) і нітрату срібла
(AgNO3) в оптимальних концентраціях і різних експозиціях з’ясувалось, що найбільший вихід життєздатних експлантів 75,7 ± 2,8% забезпечило використання дихлориду ртуті у концентрації 0,1% і експозиції 5 хв.

References

Бутенко Р. Г. Биология клеток высших растений

in vitro и биотехнологии на их основе: учебн. пос. /

Р. Г. Бутенко — М.: ФБК-Пресс, 1999. — 160 с.

Груша — Pyrus L. / Деревья и кустарники. Покрыто-

семенные. Справочник; под ред. Л. И. Рубцова. — К.:

Наук. думка, 1974. — С. 240-246.

Дрозденко Р. П. Помология. Т. 2. Груша

и айва / Р. П. Дрозденко, А. Д. Драч. — К.: Уро-

жай, 1995. — 224 с.

Капичникова Н. Г. Яблоня, груша / Н. Г. Капични-

кова. — М.: Изд. Дом МСП, 2005. — 176 с.

Косенко І. С. Перспективи мікроклонального розмно-

ження представників роду Corylus L. / І. С . Косенко,

А. І . Опалко // Досягнення і проблеми генетики,

селекції та біотехнології: зб. наук. пр. Укр. т-во ге-

нетиків і селекціонерів ім. М. І . Вавилова; редкол.:

Кунах В. А. (голов. ред.) та ін. — К.: Логос, 2007. —

Т. 2. — С. 512–516.

Косенко І. С. Регенерація рослин у процесі мікрокло-

нального розмноження / І. С . Косенко, А. І . Опал-

ко, М. В. Небиков // Автохтонні та інтродуковані

рослини: Зб. наук. праць НДП «Софіївка» НАН

України. — 2008. — Вип. 3–4. — С. 57–67.

Косенко І. С. Фундук: прикладна генетика, селек-

ція, технологія розмноження і виробництва: [навч.

пос. для студ. ВНЗ] / І. С . Косенко, А. І . Опал-

ко, О. А. Опалко; за ред. чл. — кор. НАН Украї-

ни І. С . Косенка. — К.: Наук. думка, 2008. — 256 с.

Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Гене-

тичні та фізіолого-біохімічні основи / В. А. Кунах. —

К.: Логос, 2005. — 730 с.

Матвієнко М. В. Груша в Україні / М. В. М атвієн-

ко, Р. Д. Бабіна, П. В. Кондратенко. — К.: Аграрна

думка, 2006. — 320 с.

Мельничук М. Д. Біотехнологія рослин /

М. Д. М ельничук, Т. В. Новак, В. А. Кунах //

Підручник. — К.: ПоліграфКонсалтинг, 2003. —

с.

Опалко А. І. Мікроклональне розмноження

представників роду Pyrus L. в умовах in vitro /

А. І. Опалко, Н. М. Кучер, М. В. Небиков //

Старовинні парки і ботанічні сади — наукові центри

збереження біорізноманіття рослин та охорони іс-

торико-культурної спадщини: матер. міжнар. наук.

конф. присвяченої 215-річчю зо Дня заснування

Національного дендрологічного парку «Софіївка»

НАН України, (5–7 жовтня 2011р.). — Умань: Со-

чінський, 2011. — С. 261–264.

Опалко А. І. Селекція зерняткових культур /

А. І . Опалко // Селекція плодових і овочевих

культур: [підруч. для вищ. аграр. закл. освіти] /

А. І. Опалко, Ф. О. Заплічко. — К.: Вища шк.,

— С. 345–385.

Опалко О. А. Вдосконалення методики стерилі-

зації мікроживців Malus niedzwetzkiana Dieck для

культури in vitro / О. А. Опалко, М. В. Небиков,

Л. А. Колдар // Старовинні парки і ботанічні

сади — наукові центри збереження біорізноманіття

та охорони історико-культурної спадщини: Матер.

міжнар. наук. конф., присвяченої 210-річчю «Софіїв-

ки» (25–28 вересня 2006 р.). — Умань: Сочінський,

— С. 419–422.

Опалко А. І. Мобілізація генетичних ресурсів

роду Pyrus L. для використання в селекції груші /

Опалко А. І., Кучер Н. М., Опалко О. А., Чернен-

ко А. Д. // Збірн. наук. праць УНУС. — 2012. —

Вип. 80, ч.1. Агрономія. — С. 136–144.

Опалко О. А. Філогенетичні зв’язки культиво-

ваних в Україні представників роду Malus Mill. /

О. А. Опалко, А. Д. Черненко, А. І . Опалко // Ін-

тродукція рослин. — 2012. — № 1. — С. 16–23.

Campbell C. S. Phylogeny of subtribe Pyrinae (formerly

the Maloideae, Rosaceae): Limited resolution of a complex

evolutionary history / Christopher S. Campbell,

Rodger C. Evans, D. R . Morgan et al. // Plant systematics

and evolution — 2007. — Vol. 266, № 1–2. —

P. 119–145.

Murashige T. Revised Medium for rapid growth and

bioassay with tobacco tissue culture / Toshio Murashige, Folke K. Skoog // Physiol. Plant. — 1962. —

Vol. 15. — Р. 473–497.

Downloads

Issue

Section

Статті