ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ПОРІЧОК ЗДЕРЕВ’ЯНІЛИМИ ЖИВЦЯМИ

Authors

  • Т. В. Мамчур Уманський національний університет садівництва
  • A. Ф. Балабак

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198067

Abstract

Показано, що вдосконалення методів стеблового живцювання сортів порічок може бути досягнуто шляхом індукування ризогенної активності живців біологічно-активними речовинами ауксинової природи. Характеризуються
фактори впливу a-нафтилоцтової кислоти на ефективність коренеутворення у стеблових живців порічки.

References

Атлас перспективных сортов плодовых и ягодных

культур Украины [под ред. доктора с.-х. наук В. П. Ко-

паня]. — К.: Одекс, 1999. — С. 390–400: ил.

Балабак А. Ф. Кореневласне розмноження мало-

поширених плодових і ягідних культур: Моногра-

фія / А. Ф. Балабак. — Умань: Оперативна полігра-

фія, 2003. — 109 с.

Балабак А. Ф. Способи підвищення регенераційної

здатності стеблових живців калини / А. Ф. Бала-

бак // Зб наук. пр., присвяченої 100-річчю з дня

народження С. С . Рубіна, УСГА. — Умань, 2000. —

С. 321–325.

Балабак О. А. Вплив фізіологічно активних речовин

ауксинової природи на ризогенну активність стебло-

вих живців Lonicera edulis Turcz. i Cornus mas L. /

О. А. Балабак, Л. Г. Варлащенко // Інтродукція рос-

лин. — К., 2000. — № 1. — С. 63–67.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. До-

спехов. — М.: Колос, 1985. — 351 с.

Иванова З. Я. Биологические основы и приёмы ве-

гетативного размножения древесных растений сте-

блевыми черенками / З. Я . Иванова. — К.: Наукова

думка, 1982. — 281 с.

Козаченко І. В. Вплив фізіологічно-активних ре-

човин на укорінюваність стеблових живців деяких малопоширених культур / І. В. Козаченко, І. М . Ре-

кун // Таврійський науковий вісник. — Херсон,

— С. 59–63.

Поликарпова Ф. Е. Размножение плодовых и ягод-

ных культур зелёными черенками / Ф. Е. Поликар-

пова. — М.: Агропромиздат, 1990. — 96 с.

Тарасенко М. Т. Зеленое черенкование садовых и лес-

ных культур / М. Т . Т арасенко. — М.: Издательство

МСХА, 1991–270 с.

Тисячний О. П. Ефективність ростових речовин для

укорінення стеблових живців малопоширених пло-

дових рослин / О. П. Т исячний // Зб. наук. пр.

Уманської державної аграрної академії. — 2001. —

Вип.51. — С. 151–154.

Downloads

Issue

Section

Статті