ДЕКОРАТИВНІСТЬ CLADRASTIS KENTUKEA (DUM. COURS.) RUDD. ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • О. Л. Порохнява Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198073

Abstract

Висвітлено декоративні властивості Cladrastis kentukea (Dum. Cours.) Rudd, встановлено ступінь загальної декоративності рослини і перспективи її використання в паркових ландшафтах та озелененні міста Умані

References

Лыпа А. Л. Дендрологические богатства УСС Р и их

использование / А. Л. Лыпа. — К. Изд-во Акад.

Архитект. УСС Р, 1652. — С. 11–705.

Чепинога Т. І. Про культуру віргілії або кладрасти-

са жовтого на Україні / Т. І . Чепинога. — К.: Наук.

Думка, 1966. — С. 104–111.

Dirr M. A. Manual of woody landscape plants. Their

identification, ornamental characteristics, culture, propagation

and uses / M. A. Dirr. — Stipes publishing

L.L.C. Champaing, Illinois, 1998. — 1187 p.

Edward F. Gilman. Trees for Urban and Suburban

Landscapes / Edward F. Gilman. — University of Florida,

— 688 p.

Кормилицын А. М. Деревья и кустарники арборе-

тума Гос. Никитского бот.сада / А. М . Кормилицын

// Тр. Никит. Бот.сада. — 1960. — Вып. 32. — С.

–213.

Вегера Л. В. Cladrastis lutea C. Koch. — цінний інтро-

дуцент у паркових насадженнях України / Л. В. Ве-

гера. — Кременець–Тернопіль: Видавництво «Під-

ручники і посібники», 2007. — С. 20–24.

Рева М. Л. Дендрарий В. В. Пашкевича в Умани / М. Л. Рева. — М.: Наука, 1965. — С. 26–29.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіївка»/

[ред. І. С. Косенко]. — Умань: Уманський дендро-

логічний парк “Софіївка” НАН України, 2000. —

с.

Каталог деревьев и кустарников Уманского Цари-

цина Сада на 1905 г. — Умань: Типогр. И. Цейтлина,

–50 с.

Рубцов А. Ф. Зелена перлина Таврії / А. Ф. Рубцов,

Н. О. Гавриленко. — Асканія-Нова, 2001. — 87 с.

Каталог деревьев и кустарников ботанических садов

Украинской ССС Р / [ред. Н. А. Кохно и др.]. — К.:

Наук. думка, 1987. — 72 с.

Колісніченко О. М. Сезонні біоритми та зимостій-

кість деревних рослин / О. М . Колісніченко. — К.:

Фітосоціоцентр, 2004. — 176 с.

Мисник Г. Е. Сроки и характер цветения деревьев

и кустарников / Г. Е. М исник. — К.: Наук. думка,

— 392 с.

Остапко В. М. Шкала оценки декоративности пе-

трофитных видов флоры юго-востока Украины /

В. М . Остапко, Н. Ю. Кунец // Інтродукція рос-

лин. — 2009. — Вип. 1. — С. 18–22.

Сидоренко І. О. Види роду Rhododendron L. еx situ

міста Києва (біологія розвитку, аутекологія, оціню-

вання інтродукції та декоративності): автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. біолог. Наук: спец.

03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» /

Національний агарний університет. — К.: Видавни-

цтво: Нац. аграрний ун-т, 2008. — 23 с.

Котелова Н. В. Оценка декоративности деревьев

и кустарников по сезонам года / Н. В. Котело-

ва, О. Н. Виноградова. — М.: МЛТИ, 1974. —

С. 37–44.

Александрова М. С. Методика фенологических на-

блюдений в ботанических садах ССС Р / Алексан-

дрова М . С., Булыгин Н. Е., Ворошилов В. Н. — М.:

Гл. Ботан. сад АН ССС Р, 1975. — 27 с.

Рубцов Л. И. Деревья и кустарники в ландшафт-

ной архитектуре / Л И. Рубцов. — К.: Наук. думка,

— 270 с.

F. T. Bonner. The Woody Plant Seed Manual /

F. T. Bonner, Robert P. Karrfalt. — Agriculture Dept.,

Forest Service, 2008 — Р. 413–414.

Downloads

Issue

Section

Статті