ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ RHAMNUS L. У ПРИРОДІ ТА КУЛЬТУРІ В УКРАЇНІ

Authors

  • Ю. В. Журжа Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198076

Abstract

На основі літературних даних встановлено видовий склад роду Rhamnus L. у сучасній флорі України, поширення їх у природі та культурних насадженнях

References

Ареалы деревьев и кустарников СССР: у 3

томах. / [Соколов С.Я., Связева О. А., Куб-

ли В. А., при участии Р. В. Камелина, Г. П. Яков-

лева, В. И. Грубова, А. Е. Катенина]. — Л.: Наука,

— Том 3. — 182 с.

Барбарич А. И. Озеленение населенных мест. /

Под общей ред. А. И. Барбарича, А. Я . Хорхота. —

К.: Издательство Академии архитектуры УСС Р,

— 744 с.

Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна. Каталог

рослин. — Природно-заповідні території України.

Рослинний світ. Вип. 7. — Київ: Фітосоціоцентр,

— 320 с.

Гавриленко Н. О. Каталог рослин дендрологіч-

ного парку «Асканія-Нова» / Н.О Гавриленко,

А. Ф. Рубцов, Л. О. Слепченко. — Асканія-Нова:

УААН, 2003. — 116 с.

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані

дерева і кущі. Покритонасінні. / [Кохно М. А., Тро-

фименко Н. М ., Пархоменко Л. І . та інші; За ред.

М. А. Кохно та Н. М. Трофименко]. — К.: Фітосо-

ціоцентр, 2005. — Частина II. — 716 с.

Деревні рослини Ботанічного саду ім. О. В. Фоміна

Київського Національного Університету імені Тара-

са Шевченка / [Колісніченко О.М., Бонюк З. Г.,

Гревцова Г. Т . та ін.]. — К.: Фітосоціоцентр,

— 84 с.

Деревья и кустарники ССС Р / [С.Я. Соколов,

З. Т. Артюшенко, Ю. Д. Гусев, Г. Н. Зайцев

и др.]. — М.: Изд-во АН ССС Р, 1962. — Т. 4. —

с.

Жостір фарбувальний (Rhamnus tinctoria Waldst. et

Kit.) / Кагало О. О.// Червона книга України. Рос-

линний світ. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 572 с.

Івченко І. С. Етноботанічні аспекти дослідження

фіторозмаїття на прикладі деревних рослин флори

України / І. С . Івченко, В. В. Капустян. — К.: Фіто-

соціоцентр, 2003. — 140 с.

Каталог растений Центрального ботанического сада

им. Н. Н. Гришко. Справочное пособие / Под об-

щей редакцией Н. А. Кохно. — К.: Наукова думка,

— 427 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіїв-

ка»: довідковий посібник / [за редакцією кандидата біологічних наук І. С . Косенка та ін.]. — Умань: Уман-

ський дендрологічний парк «Софіївка» НАН Украї-

ни, 2000. — 160 с.

Колекція рослин Ботанічного саду Дніпропетров-

ського національного університету [Текст]: Наук.

вид. / В. Ф. Опанасенко [та ін.]. — Дніпропетровськ:

РВВ ДНУ, 2008. — 224 с.

Колесніченко О. В. Каталог деревних рослин Бота-

нічного саду НУБіП України / О. В. Колесніченко,

С. І. Слюсар, О. М. Якобчук — 2-е вид., уточн. та

доп. — К.: НУБіП України, 2010. — 67 с.

Косенко И. С. Лещина деревовидная на Украине /

Косенко И. С. — К.: Наук. думка, 1996. — С. 52.

Криштофович А. Н. Палеоботаника. 4-е исправлен-

ное и дополненное издание / Криштофович А. Н. —

Л.: Наукова думка, 1957. — 624 с.

Литвак П. В. Древесные растения ботанического

сада Житомирского сельскохозяйственного инсти-

тута / П. В. Литвак, Ф. С . Комаров — К.: Изд-во

УСХА, 1992. — 227 с.

Мисник Г. Е. Сроки и характер цветения деревьев

и кустарников. / Г. Е. Мисник — К.: Наукова думка,

— 389 с.

Немерцалов В. В. Конспект дендрофлори Оде-

си / Немерцалов В. В. — Одеса: Альянс Юг,

—95 с.

Нечитайло В. А., Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі

рослини / Нечитайло В. А., Кучерява Л. Ф. / — К.:

Фітосоціоцентр. — 2001. — 432 с.

Определитель высших растений Крыма. Коллектив

авторов. / Под общей редакцией Н. И. Рубцов. —

Л.: Наука, 1972. — 550 с.

Рубцов Л. И. Деревья и кустарники / Руб-

цов Л. И. — К.: Наукова думка, 1974. — 578 с.

Собко В. Г. Визначник рослин Київської області /

Собко В. Г. — К.: Фітоцентр, 2009. — 374 с.

Федоровский В. Д. Древесные растения Криворож-

ского ботанического сада. Итоги интродукции (за 25

лет) / В. Д. Федоровский, А. Е. Мазур. — Днепро-

петровск: Проспект, 2007. — 256 с.

Downloads

Issue

Section

Статті