КОЛЕКЦІЯ ВОДНИХ ТА ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФіЇВКА» НАН УКРАЇН

Authors

  • м. Я Дідух Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна ННЦ «інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • і. В Чіков Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198247

Abstract

Проаналізовано склад колекції водних та прибережно-водних рослин Національного дендрологічного парку «софіївка» НАН України.Встановлено, що за період з 1993 р. по 2011 р. було інтродуковано 42 таксони, які належать до 19 родів і 15 родин. Було проведено інвентаризацію рослин та аналіз за часом інтродукції, місцем, звідки вони були інтродуковані, та потребою у створенні спеціальних умов для їх утримання. З’ясовано напрямки їх подальшого дослідження та використання.

References

Голуб Н. П. Прибережно-водні рослини дендрологічного парку «софіївка» НАН України та перспективи їх використання в озелененні рекреаційних зон /Н. П. Голуб // інтродукція рослин. — 2001. — № 3–4. — с. 147–151.

Данилик Р. М. Декоративні властивості гідрофільних рослин, перспективних для озеленення водних екосистем урбанізованих територій / Р. м. Данилик // Науковий вісник НЛтУ України. — 2006. — Вип. 16. 4. — с. 200–204.

Дубына Д. В. макрофиты — индикаторы изменений природной среды / Д. В. Дубына, с. Гейни, З. Гроудова та ін. — К.: Наук. думка, 1993. — 433 с.

Дубина Д. В. Вища водна рослинність / Д.В Дубина. — К.: Фітосоціоцентр, 2006. — 412 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «софіївка». — Умань: Уманський дендрологічний парк «софіївка» НАН України, 2000. — 160 с.

Катанская В. М. Высшая водная растительность континентальных водоемов сссР / В. м. Катанская. — Л.: Наука, 1981. — 187 с.

Косенко И. С. Национальный дендрологический парк »софиевка»: монография / И. с. Косенко. — К.: Академпериодика, 2010. — 198 с.

Международный кодекс ботанической номенклатуры (сент-Луисский кодекс), принятый шестнадцатым международным ботаническим конгрессом, сент-Луис, миссури, июль–август 1999 г. / Пер. с англ. — сПб.: Изд-во сПХФА, 2001. — 210 с.

Смиренский А. А. Опыт культуры водных растений в естественных водоемах / А. А. смиренский. — Природа, 1956. — № 12. — с. 54–55.

Тропічні та субтропічні рослини: моно графія / В. В. Капустян, В. В. Нікітіна, К. м. Баглай та ін. — К.: ВПЦ Київський університет, 2005. — 224 с.

Федченко В. А. Биология водных расте ний / В. А. Федченко. — м.; Л.: Наука, 1925. — 132 с.

Экзерцев В. А. Классификация растительных группировок зоны временного затопления Угличского

водохранилища // Бюл. Ин-та биологии водохранилищ АН ссР. — 1960. — № 6. — с. 10–13.

Brummitt R. K. Vascular plant families and genera/ R. K. Brummitt. — London: R. B. G. Kew, 1992. — 732 p.

Brummitt R. K. Authors of plant names /R. K. Brummitt. — London: R. B. G. Kew, 1992. — 804 p.

henkel F. Das Buch der Seerosen /F. Henkel, F. Rehnelt, L. Dittman. — Darmstadt: Garienarchitekt, 1907. — 158 s.

1Randhawa, M. S. Gardens through the ages / Mohinder Singh Randhawa. — Delhi: Macmillan Co. of India, 1976. — 303 p.

Slocum P. d. Waterlilies and lotuses: species, cultivars, and new hybrids/Perry D. Slocum. — Portland: Timber Press, Inc., 2005. — 260 p.

Vanek V. Vodni a vlhkomilne rostliny / V. Vanek, J. Stodola. — Praha: SZN, 1987. — 305 s.,

Downloads

Issue

Section

Статті