No 7 (2011)

Table of Contents

КОЛЕКЦІЯ ВОДНИХ ТА ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФіЇВКА» НАН УКРАЇН PDF
м. Я Дідух, і. В Чіков 9-15
ДИНАMIКА TАКCОНОMIЧНОГО CКЛАДУ НАCАДЖЕНЬ НАЦіОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «CОФіЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
І. С Косенко, В. М. Грабовий, О. К Mороз, I. Л Дениско, В. C. Банк 15-24
CПОНTАННА ФЛОРА НАЦіОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГіЧНОГО ПАРКУ «CОФіЇВКА» НАН УКРАЇН PDF
А. А Куземко, T. M сидорук, I. П. Діденко, T. А. Швець, I. В. Бойко 25-36
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РОДОДЕНРОНОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННІХ TЕРРИTОРИЯХ PDF
T. В. Баранова 27-42
ЗИMОCTIЙКICTЬ іНTРОДУЦЕНTIВ РОДУ RHODODENDRON L. В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ «СОФіЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
Л. В. Вегера 42-50
РЕЖИМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КРОНОВОМ И ПОДКРОНОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ BETULA PUBESCENS EHRH. И PINUS SYLVESTRIS L. PDF
А. M. Горелов 50-53
ПРОРОЩУВАННЯ НАCIННЯ CASTANEA SATIVA MILL. PDF
В. Д. Адаменко 54-59
СПОСІБ ЕКСПРЕСНОЇ ОЦІНКИ СУМІСНОСТІ СОРТО-ПІДЩЕПНИХ КОМБІНУВАНЬ ПЛОДОВИХ РОСЛИ PDF
М. О Бублик, О. І. Китаєв, В. А. Скряга, М. В. Матвієнко 59-63
РОЗМНОЖЕННЯ PINUS MUGO TURRA ЗА ДОПОМОГОЮ ЩЕПЛЕННЯ PDF
Г. М. Пономаренко 64-68
СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ CELTIS L. ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ПРОРОЩУВАННЯ PDF
Ю. О. Рум’янков 68-71
СОЗДАНИЕ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ БОБОВЫХ ТРАВ ЛУГОПАСТБИЩНОГО НАПРАВЛЕНИ PDF
С. А. Бекузарова 72-76
ФІТОГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МОРФОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У PRUNUS SERRULATA LINDL. IN VITRO PDF
Л. А. Колдар, М. В. Небиков 76-81
ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ВЫСОКОГО (JUNIPERUS EXCELSA BIEB.) В ГОРНОМ КРЫМУ В РАЗНЫЕ ГОДЫ PDF
И. И. Коршиков, А. В. Николаева 81-85
ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ ШКІРКИ НАСІННЯ І РУБЧИКА У СОЇ PDF
Г. Д. Лаврова, В. і. Січкар 85-93
СЕЗОННА ДИНАМІКА ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СОРТІВ ГРУШ PDF
О. А. Опалко, Н. M. Кучер 93-97
ЯГОДОУТВОРЕННЯ В СОРТІВ КАРТОПЛІ І ВПЛИВ НА ЦЕЙ ПРОЦЕС ЗОВНІШНІХ УМОВ PDF
А. А. Подгаєцький, В. В. Гордієнко 98-103
СПЕЦИФІЧНІСТЬ ПАГОНОУТВОРЕННЯ IN VITRO У ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CORYLUS L. PDF
Н. В. Сергієнко 110-114
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ МІКРОДОБРИВАМИ PDF
Г. М. Господаренко, О. О. Машинник 115-119
ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КОРІАНДРУ ПОСІВНОГО CORIANDRUM SATIVUM L. PDF
О. І. Улянич, О. М. Філонова 119-124
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЛОДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ SORBUS L. PDF
О. М. Цимбал, Л. Ю. Матенчук, М. А Щербак 124-127
СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА: ВІД НАЗВИ ДО ЗМІСТУ PDF
В. О. Єщенко, І. Д. Примак 128-134
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ВІННИЧЧИНИ PDF
Г. А. Чорна, А. А. Куземко 135-144