ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ВІННИЧЧИНИ

Authors

  • Г. А. Чорна Уманський держаний педагогічний університет ім. Павла Тичини
  • А. А. Куземко Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198281

Abstract

Здійснено ретроспективний аналіз історії вивчення флори та рослинності Вінницької області з ХіХ ст. до наших днів. Виділено основні етапи та напрямки дослідження рослинного покриву, намічено подальші задачі щодо дослідження фіторізноманіття області.

References

Авраменко Г. А. Природа і природні багатства Вінниччини: Бібліографічний покажчик літератури / Г. А. Авраменко, м. с. Кержнер, О. Г. Яворська — Вінниця, 1983.

Андриенко Т. Л. Рекомендации по выделению новых лесных охраняемых объектов в Винницкой области / т. Л. Андриенко, А. А. Орлов, Е. Г. Яворская // Рекомендации по совершенствованию ведения хозяйства в лесах государственного значения и на землях колхозов и совхозов Подолии. — Винница, 1990. — с. 105–120.

Балковський Б. Є. матеріали до флори Поділля / Б. Є. Балковський // Журн. ін-ту ботаніки АН УРсР. — 1939. — № 23. — с. 65–80.

Білозір М. Рослинність мало-Кугищанського лісу Вінницької округи / м. Білозір // труди с/г ботаніки. — Харків, 1927. — т. 1., вип. 1. — с. 152–164.

Бутило М. Д. До екології, біології та поширення Allium ursinum L. на Побужжі / м. Д. Бутило // Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Наук. світ, 2007. — с. 10–11.

Бутило М. Д. Рідкісні і такі, що потребують охорони лікарські рослини Південно-Західного Лісостепу України / м. Д. Бутило // Природа Центрального Лівобережжя Південного Бугу. — Умань, 1993. — с. 21–34.

Вакуленко Н. Н. До списку вищих водяних рослин Вінницької округи / Н. Н. Вакуленко // Журн. біозоол. циклу УАН. — 1933. — № 2 (6). — с. 3–7.

Вірченко В. М. сфагнові мохи Правобережного Лісостепу УРсР / В. м. Вірченко // Укр. ботан. журн. — 1985. — т. 42, № 2. — с. 92–93.

Вірченко В. М. Цікавий осередок бореальної флори на Поділлі / В. м. Вірченко // Четверті Каришинські читання. Всеукр. міжвуз. науково-методична конференція з проблем природознавчих наук. Зб. статей. Ч. 1. — Полтава, 1997. — с. 51–53.

Вірченко В. М. мохоподібні деяких заповідних об’єктів низького рангу Лісостепу України // В. м. Вірченко, с. В. Гапон // матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю. Д. Клеопова «Ю. Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука». — К., 2002. — с. 159–163.

Высоцкий Г. Н. О дубравах Европейской России и их областях / Г. Н. Высоцкий // Лесной журн. — 1913. — № 1–2.

Горохова З. Н. Ліси лівобережного Придністров’я центральної частини Поділля та шляхи підвищення їх продуктивності / З. Н. Горохова, Ю. Р. Шеляг-сосонко // матеріали наукової конференції по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля. — Львів: Вид-во Львівськ. ун-ту, 1967.

Гринь Ф. О. Дубові та широколистяно-дубові ліси / Ф. О. Гринь // Рослинність УРсР. Ліси УРсР. — Київ: Наук. думка, 1971. — с. 194–328.

Гринь Ф. О. Лісова рослинність Немирівського району / Ф. О. Гринь // Журн. ін-ту бот. АН УРсР. — 1936, 8 (16). — с. 75–114.

Гринь Ф. О., матеріали до флори східного Поділля / Ф. О. Гринь, В. Н. михайличенко // Вісн. Київ. ботан. саду. — 1933. — Вып. 16. — с. 45–50.

Гудзевич А. В. Науково-пошукові роботи по забезпеченню підготовки матеріалів щодо створення Чечельницького національного парку / А. В. Гудзевич // Звіт по господарській темі № 4/17. — Вінниця, 1998. — 54 с.

Денисик Г. І. Лісостепові Полісся / Г. і. Денисик, О. П. Чиж // Укр. географ. журн. — 2002. — № 3 — с. 26–29.

Добровольська О. П. сучасний стан рослинного покриву заказника «Буго-Деснянський» / О. П. Добровольська // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Вип. 9. матеріали конф. молодих вчених-ботаніків (Канів, 7–10 вересня 2004 р.). — с. 46–47.

Дубина Д. В. Рослинність водойм долини р. Південний Буг, її флористичні особливості та охорона / Д. В. Дубина // Укр. ботан. журн. — 1986. — т. 43, № 6. — с. 64–69.

Ємельянова С. М. Напрямки досліджень болотної рослинності верхньої та середньої течії долини р. Південний Буг / с. м. Ємельянова // Актуальні проблеми ботаніки та екології. матеріали міжнарод. конф. молодих учених-ботаніків (17–20 вересня 2007 р., м. Київ). — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — с. 92–93.

Ємельянова С. М. Порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг / с. м. Ємельянова // Чорноморський ботанічний журнал. — 2009. — т. 5, № 3. — с. 376–383.

Заверуха Б. В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис / Борис Володимирович Заверуха. — Киев: Наук. думка, 1985. — 192 с.

Заповідні об’єкти Вінниччини /[під заг. ред. О. Г. Яворської]. — Вінниця: Велес, 2005. — 104 с.

Зелена книга України. Ліси /[за ред. Ю. Р. Шеляга-сосонка]. — К.: Наук. думка, 2002. — 256 с.

Зеленая книга Украинской ссР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества /[под общ. ред. Ю. Р. Шеляга-сосонко]. — Киев: Наук. думка, 1987. — 216 с.

Зеров Д. К. торфові мохи України / Дмитро Костянтинович Зеров — Київ, 1928. — 70 с.

Зеров Д. К. Флора печіночних і сфагнових мохів України / Дмитро Костянтинович Зеров. — К.: Наук. думка, 1964. — 356 с.

Изменение растительности и флоры болот УссР под влиянием мелиорации /[Л. с. Балашев, т. Л. Андриенко, А. И. Кузьмичев, И. м. Григора]. — Киев: Наук. думка, 1982. — 292 с.

Канський В. С. Корабельні ліси Поділля / В. с. Канський // історична географія: початок ХХі сторіччя. Зб. наук. праць. — Вінниця: теза, 2007. — с. 205–208.

Канський В. С. Нагірні діброви Поділля: відновлення та охорона / В. с. Канський // Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність. матер. міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Наук. світ, 2007. — с. 26.

Клеопов Ю. Д. Анализ флоры широколиственных лесов Европейской части сссР / Юрий Дмитриевич Клеопов. — Киев: Наук. думка, 1990. — 352 с.

Клеопов Ю. Д. Про геоморфологічні мотиви розвитку рослинного вкриття УРсР / Ю. Д. Клеопов // Журн. ін-ту ботаніки ВУАН. — 1935. — 5.

Клеопов Ю. Д. Про умови росту та історію euonymus nana M. B. в Понтійській області / Ю. Д. Клеопов, Ф. О. Гринь // Вісн. Київськ. бот. саду. — 1933. — 16.

Кожевников П. П. типи лісу та лісові асоціації Поділля / П. П. Кожевников // сер. наук. вид. ВНДі ліс. госп-ва та агролісомел. — Харків. — 1931. — Вип. 10.

Кокус В. В. Природоохоронна діяльність кабінету виучування Поділля в 20-х роках ХХ століття / В. В. Кокус // Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність. матер. міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Наук. світ, 2007. — с. 135–136.

Котов М. І. Геоботанічний нарис південної частини Вінницької області / м. і. Котов // Ботан. журн. АН УссР. — 1940. — 1, 2.

Куземко А. А. Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток / А. А. Куземко // Наукові записки НАУКмА. Біологія та екологія. — 2011. — т. 119. — с. 59–69.

Куземко А. А. Подільський рефугіум бореальної флори: сучасний стан рослинного покриву та завдання охорони / А. А. Куземко, Ю. А. Вашеняк // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). — т. 2., вип. 2. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. — с. 73–77.

Куземко А. А. Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду / А. А. Куземко, О. Г. Яворська, Є. і. Ворона, Г. А. Чорна, м. м. Федорончук // Заповідна справа в Україні. — 2010. — т. 16, вип. 1. — с. 88–93.

Кузьмичов А. І. Геоморфологічні типи і рослинність боліт торфово-болотного району Правобережного Лісостепу / А. і. Кузьмичов // Укр. ботан. журн. — 1973. — 30, № 5. — с. 591–596.

Кузьмичов А. І. стратиграфія та еволюція боліт торфово-болотного району Правобережного Лісостепу / А. і. Кузьмичов // Укр. ботан. журн. — 1974. — т. 31, № 5. — с. 594–599.

Кузьмичов А. І. стратиграфія та історія розвитку Войтовцівського болота на Вінниччині / А. і. Кузьмичов, т. Л. Андрієнко // Укр. ботан. журн. — 1975. — т. 32, № 6. — с. 774–778.

Лавренко Е. М. О генезисе сфагновых болот в пределах степной зоны в бассейнах рр. Буга. Днепра и Дона / Е. м. Лавренко // сов. ботаника. — 1936, № 3. — с. 24–42.

Лавренко Є. м., Левіна Ф. Я. Острівне находище бореальної рослинності в околицях Вінниці / Є. м. Лавренко, Ф. Я. Левіна // Вісник Київського бот. саду. 1934. — Вип. 17. — с. 87–98.

Литвиненко А. Ю. Рідкісні та перебуваючі під загрозою зникнення види рослин і тварин Вінниччини / А. Ю. Литвиненко. — Вінниця, 2003. — 102 с.

Ляшук Г. Л. Ліси Вінниччини / Григорій Левкович Ляшук — Вінниця: Веге, 2006. — 496 с.

Нариси з історії Чечельника. З найдавніших часів до наших днів / с. т. Вовк, с. В. таранець, В. А. Косаківський — Вінниця, 2000. — 214 с.

Онищенко В. А. Лісова рослинність урочища Журавлівська дача (тульчинський район Вінницької області) / В. А. Онищенко, О. В. Лукаш // Наук. вісник Чернів. ун-ту. — 2004. — № 1. — с. 222–230.

Орлов О. О. Антропогенні зміни лісової рослинності Центрального Поділля / О. О. Орлов // Укр. ботан. журн. — 1984. — т. 41, № 5. — с. 16–21.

Орлов О. О. степова рослинність центрального Поділля та її антропогенні зміни / О. О. Орлов // Укр. ботан. журн. — 1984. — т. 41, № 6. — с. 7–12.

Орлов О. О. Загальні тенденції антропогенних змін та охорони рослинності Центрального Поділля / О. О. Орлов // Укр. ботан. журн. — 1986. — т. 43, № 4. — с. 44–46.

Осичнюк В. В. Геоботанічне районування середнього Побужжя / В. В. Осичнюк // Науковий щорічник Київського ун-ту за 1957 р. Біол. факт-т. К.: Вид-во Київ. ун-ту. — 1958. — с. 433–434.

Осичнюк В. В. Реліктові елементи флори середнього Побужжя / В. В. Осичнюк // Вісник Київ. ун-ту. сер. біол. — 1958. — Вип. 2, № 1. — с. 37–42.

Осичнюк В. В. Рослинність відслонень кристалічних порід / В. В. Осичнюк // Рослинність УРсР. степи, кам’янисті відслонення, піски. — К.: Наук. думка, 1973. — с. 373–403.

Осычнюк В. В. Флора и растительность среднего Побужья. Автореф. дис… канд. биол. наук. — Киев, 1961. — 14 с.

Пачоский И. К. Основные черты развития флоры Юго-Западной России / Иосиф Конрадович Пачоский — Херсон, 1910. — 430 с.

Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території / Під заг. ред. В. Костюшина. — Київ, 2007. — 92 с.

Погребняк П. С. Нове природне місцезнаходження клокички (Staphylea pinnata L.) в басейні Південного Бугу / П. с. Погребняк // Доповіді АН УРсР. — 1951. — № 2. — с. 93–94.

Погребняк П. С. Лісорослинні умови Поділля / П. с. Погребняк. — сер. наук. вид. ВНДі ліс. госп-ва та агромелісомел. — Харків, 1931. — Вип. 10. — с. 2–131.

Реєстр природно-заповідного фонду Вінницької області. — Вінниця, 2005. — 52 с.

Савостіянов О. О. Дика рослинність Поділля. схематичний нарис / О. О. савостіянов. — Вінниця, 1925. — 73 с.

Савостіянов О. О. Ботанічні екскурсії в околицях Вінниці / О. О. савостіянов — Вінниця, 1933. — 90 с.

Федорончук М. Види, занесені до Червоних списків, як індикатори виділення природних ядер екомережі України / м. Федорончук, А. Куземко, і. Ковтун [та ін.]// Жива Україна. — 2005. — № 15–16. — с. 5.

Червона книга України. Рослинний світ /[за ред. Я. П. Дідуха]. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 900 с.

Черная Г. А. Редкие ценозы высшей водной растительности р. Згар (бассейн р. Южный Буг) / Г. А. Черная, Е. с. Гребенюк // тез. докл. 4-ой всероссийской конф. по водным растениям. — Борок, 1995. — с. 78–80.

Чорна Г. А. Рідкісні ценози вищої водної рослинності середнього Побужжя, їх охорона та необхідність подальшого поглибленого вивчення / Г. А. Чорна // Роль охоронюваних територій у збереженні біорізноманіття: матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника. — Канів, 1998. — с. 119–120.

Чорна Г. А. сучасний стан гідрофільного рослинного покриву Правобережного Лісостепу в аспекті його охорони / Г. А. Чорна // Наук. записки еколог. лабораторії УДПУ. — Вип. 6. — К.: міленіум, 2003. — с. 104–111.

Чорна Г. А. Нові знахідки Carex hordeistichos Vill. та Carex paniculata L. (Cyperaceae) в Правобережному Лісостепу України / Г. А. Чорна // Укр. ботан. журн. — 2004. — т. 61, № 1. — с. 62–69.

Чорна Г. А. Флора водойм і боліт Лісостепу України. судинні рослини / Г. А. Чорна. — К.: Фітосоціоцентр, 2006. — 184 с.

Чорна Г. А. інвазія квітково-декоративних інтродуцентів в долини річок Лісостепу України / Г. А. Чорна // Біолог. вісник. — Харків, 2006. — т. 10, № 2. — с. 49–51.

Чорна Г. А. Водна рослинність Лісостепу України: співвідношення типових і рідкісних синтаксонів / Г. А. Чорна // Наук. записки терноп. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. сер. Біол. — 2007. — № 2 (32). — с. 145–150.

Чорна Г. А. типові та рідкісні ценози водойм басейну Південного Бугу / Г. А. Чорна, Л. Й. Паламарчук // мат-ли 10-го з’їзду УБт. — Київ-Полтава, 1997. — с. 274–275.

Чорна Г. А. Прибережно-водяна флора та рослинність середнього Побужжя / Г. А. Чорна, К. Л. Панкоша, О. с. Гребенюк // Природа Центрального Лівобережжя Південного Бугу. — Умань, 1993. — с. 8–20.

Чорна Г. А. Охорона фіторізноманіття водойм Гайсинського району Вінницької області / Г. А. Чорна, т. Я. сидорчук, О. с. Чорнобильська, м. В. Грисюк // теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: матеріали ііі міжнародної наук. конф. молодих дослідників (26–29 травня 2003 р.). — Біла Церква, 2003. — с. 77–79.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція / Юрій Романович Шеляг-сосонко. — К.: Наук. думка, 1974. — 239 с.

dengler J., Kuzemko A., Yavorska o. Impressions from the EDGG Research Expedition 2010 to Central Podilia (Ukraine) / J. Dengler, A. Kuzemko, O. Yavorska // Bulletin Eur. Dry Grassl. Group. — #8 (September 2010). — P. 15–16.

Downloads

Issue

Section

Статті