ЗИMОCTIЙКICTЬ іНTРОДУЦЕНTIВ РОДУ RHODODENDRON L. В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ «СОФіЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • Л. В. Вегера Національний дендропарк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198254

Abstract

Наведено результати досліджень зимостійкості видів, форм і сортів роду Rhododendron L. в умовах Національного дендропарку «софіївка» НАН України. Проведено розподіл їх на групи рівнів стійкості до низьких температур повітря в зимовий період та стійкості до весняних заморозків.

References

Александрова М. С. Рододендроны природной флоры сссР / м. с. Александрова. — м.: Наука, 1975. — 112 с.

Ботяновский И. Е. Культура рододендронов в Белоруссии: автореф. дис. на соиск. учён. степени канд. биол. наук: спец. 06.03.01. «Лесные культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов» / И. Е. Ботяновский. — минск, 1986. — 17 с.

Ванзар О. М. інтродукція рододендронів в Північній Буковині: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / О. м. Ванзар. — Київ, 1998. — 17 с.

Вегера Л. В. Фенологічні групи квітуючих рододендронів, інтродукованих у дендропарку «софіївка» / Л. В. Вегера // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії. — Умань: Уманське ВПП, 1998. — с. 28–30.

Вегера Л. В. Біоекологічні особливості та культура рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України / Л. В. Вегера. — Умань: АЛмі, 2006. — 196 с.

Головач А. Г. Деревья, кустарники и лианы ботанического сада БИН АН сссР / А. Г. Головач — Л.: Наука, 1980. — 187 с.

Деревні рослини ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного Університету ім. тараса Шевченка / Колісніченко О. м., Бонюк З. Г., Гревцова Г. т., Зарубенко А. У., іванова і. Ю. та ін. — К.: Фітосоціоцентр, 2003. — 84 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «софіївка» / [під ред. і. с. Косенка]. — Умань: УДП «софіївка» НАН України, 2000. — 160 с.

Кондратович Р. Я. Рододендроны в Латвийской ссР. Биологические особенности культуры / Р. Я. Кондратович. — Рига: Зинатне, 1981. — 332 с.

Лапин П. И., сиднева с. В. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений / П. И. Лапин, с. В. сиднева // Опыт интродукции древесных растений. — м.: Наука, 1974. — с. 7–17.

Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів квітково-декоративних, ефіроолійних та лісових рослин на придатність до поширення в Україні. — К. — Вип. 6. — 2007. — 134 с.

Мороз П. І., Лук’янець В. Л., Косенко і. с., мороз О. К. Природа Черкащини / [П. і. мороз, В. Л. Лук’янець, і. с. Косенко, О. К. мороз]. — миколаїв: сімАО, 1996. — 396 с.

Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ЛНУ ім. і. Франка в 2010/2011 році: [за ред. А. і. Прокопіва]. — Львів, 2011. — 36 с.

Погода в минске и областных городах республики. [электрон. ресурс]. Доступный с: http://www. minskportal.com/weather.htm.

Соколов С. Я. современное состояние теории интродукции и акклиматизации растений / с. Я. соколов // тез. совещания по теории интродукции растений. — м.-Л., 1953 — с. 10–18.

Список семян и спор, предлагаемых в обмен ГБс им. Н. В. Цицина Российской академии наук в 2010–2011 гг.: [отв. ред. м. с. Игнатов]. — москва, 2010. — 40 с.

Тимчишин Г. В. Біологія та особливості культури рододендронів (Rhododendron L.) на Західному Поділлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / Г. В. тимчишин. — Київ, 2003. — 25 с.

Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs. Hardy in North Fmerica / A. Rehder. — New York: The Macmillan company, 1949. — 996 p.

Downloads

Issue

Section

Статті