CПОНTАННА ФЛОРА НАЦіОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГіЧНОГО ПАРКУ «CОФіЇВКА» НАН УКРАЇН

Authors

  • А. А Куземко Національний дендрологічний парк «Cофіївка» НАН України
  • T. M сидорук
  • I. П. Діденко
  • T. А. Швець
  • I. В. Бойко

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198251

Abstract

На основі результатів власних польових досліджень авторів, а також літературних та архівних матеріалів складено конспект спонтанної флори Національного дендрологічного парку «софіївка» НАН України, який включає 528 видів вищих судинних рослин, які належать до 320 родів та 87 родин.

References

Андржиевский А. Л. Исчисление растений Подольской губернии и смежных с нею мест. Вып. 1/А. Л. Андржиевский // труды ком. для описания губ. Киевск. учебн. округа // Киевский университет. Известия — 1862 (1860). — № 7 (4). — с. 94–142.

Березкіна В. І. Попередній список дикоростучих видів судинних рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна / В. і. Березкіна, Л. м. Губарь, Л. м. меньшова та ін. / Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна. Каталог рослин. — Природно-заповідні території України. Рослинний світ. — Вип. 7. — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — с. 292–315.

Гавриленко Н. О. спонтанна флора дендрологічного парку «Асканія-Нова» / Н. О. Гавриленко, і. і. мойсієнко, В. В. Шаповал // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». — т. 10. — 2008. — с. 49–73.

Горячева В. С. О дикой травянистой флоре парказаповедника «софиевка» / В. с. Горячева // сб.

науч. тр. Уманского с.-х. ин-та. — 1960. — Вып. Хіі. — с. 375–383.

Губарь Л. М. синантропна фракція флори ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна / Л. м. Губарь // інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках: мат-ли міжнар. наук. конф., присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. м. м. Гришка НАН України, 15–17 вересня 2010 р. — Київ: Фітосоціоцентр, 2010. — с. 172–174.

Губарь Л. М. спонтанна флора Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені тараса Шевченка / Л. м. Губарь, Д. м. Якушенко // Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. серія «інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — 2009. — Вип. 22–24. — с. 113–115.

Ильминских Н. Г. Флорогенез в условиях урбанизированной среды (на примере городов ВятскоКамского края): Автореф. дис. … доктора биол. наук / Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН. — сПб, 1993. — 36 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «софіївка» — Умань: Уманський дендрологічний парк «софіївка» НАН України, 2000. — 160 с.

Куземко А. А. Антропогенна трансформація спонтанної флори Національного дендрологічного парку «софіївка» НАН України / А. А. Куземко // Автохтонні та інтродуковані рослини. Збірник наукових праць. — Умань: УКВПП, 2008. — с. 34–37.

Куземко А. А. спонтанна флора Національного дендрологічного парку «софіївка» НАН України та її систематична структура / А. А. Куземко, т. м. сидорук, т. А. Швець та ін. // сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин: тези доповідей міжнар.науково-практич. конфер.до 75-річчя Ботанічного саду Дніпропет. нац.ун-ту. — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. — с. 129–130.

Мойсієнко І. І. спонтаннозростаючі трав’янисті рослини ботанічного саду Херсонського державного університету / і. і. мойсієнко, Р. П. мельник, м. Ф. Бойко // створення кадастрів фіторізноманіття заповідних територій, ботанічних садів та дендропарків: мат-ли наук. конф. (13–15 жовтня 2008 року, м. Канів). — Київ: Фітосоціоцентр, 2008. — 68 с.

Молюшицька М. І. Дикоростуча трав’яниста флора Ботанічного саду Київського державного університету ім. т. Г. Шевченка / м. і. молюшицька // Наук.

зап. КДУ. — 1948. — т. VII, вип. VI. — с. 85–97.

Пачоский И. К. Очерк флоры окрестностей г. Умани, Киевской губернии / И. К. Пачоский // Зап. Киев. общества естествоиспыт., 1887. — 8, вып. 2. — с. 371–437.

Сидорук Б. С. Біологічні особливості та способи використання деяких видів грунтопокривних рослин. Автореф. дис. … канд. біол. наук. — Дніпропетровськ, 1974. — 24 с.

Соломаха В. А. синантропізація флори ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна / В. А. соломаха, Л. м. Губарь // Біологія: від молекули до біосфери. матер. ііі міжнар. конф. молод. наук. — Харків, 2008. — с. 343–344.

Финн В. В. Д о ф л о р и Гу м а нщини / В. В. Финн // Український ботанічний журнал. — 1924. — № 2. — с. 24–45.

Цешковський В. О. Рослинність Уманщини / В. О. Цешковський // Краєзнавчий збірник «Гуманщина» — Гумань: Вид-во ОКРіНО, 1927. — с. 235–254.

Шаповал В. В. Коментар до аналізу динаміки спонтанної судинної флори дендропарку «Асканія-Нова»/В. В. Шаповал//Актуальні проблеми ботаніки та екології. матеріали міжнародної конференції молодих учених (21–25 вересня 2010 р., м. Ялта). — сімферополь: ВД «АРіАЛ», 2010. — с. 145–146.

Швець А. Екологічний аналіз спонтанної флори ботанічного саду Одеського держуніверситету / А. Швець, О. Попова // Актуальні проблеми ботаніки та екології. матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України (13–16 вересня 2000 р., Чернігів, седнів). — Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2000. — 116 с.

Шидловський В. П. До питання про сучасну флору околиць м. Гуманя / В. П. Шидловський // Вісник Київськ. бот. саду. — 1933. — Вип. XVI. — с. 45–50.

holtz L. Ueber dies Flora Sud-Russland, ins besondere des im Goevernement Kreises Uman / L. Holtz // Linnaea. Neue Folge, 1878. — Bd. VIII. — P. 87–98.

Mosyakin S. L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk — Kiev, 1999. — 346 p.

Downloads

Issue

Section

Статті